Skip to main content
فهرست مقالات

تاثیر آموزش به شیوه‌ی PBI درفراگیری فیزیک به‌جای روش سنتی

نویسنده:

کلیدواژه ها :

یادگیری ،روش سخنرانی ،فیزیک ،اثرگذار ،آموزش با شیوه ی PBI

کلید واژه های ماشینی : میانگین نمرات دانش‏آموزان‏ گروه کنترل ، فیزیک ، آموزش ، PBI ، آزمایش ، آزمون ، آزمون ، اطلاعات ، یادگیری درس فیزیک ، شیوه‌ی PBI

ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺎﻫﺪف ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﺄﺛﯿﺮ آﻣﻮزش ﺑﺎ ﺷﯿﻮه ی PBI در ﯾﺎدﮔﯿﺮی درس ﻓﯿﺰﯾﮏ ﺑﻪ ﺟﺎی روش ﺳﻨﺘﯽ در ﺳﺎل ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ 94-95 ﺑﺮ روی 60 ﻧﻔﺮ داﻧﺶ آﻣﻮز دﺧﺘﺮ ﺳﺎل ﺳﻮم دو دﺑﯿﺮﺳﺘﺎن ﺷﺎﻫﺪ و ﻧﻤﻮﻧﻪ دوﻟﺘﯽ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻧﯿﺸﺎﺑﻮر ﺑﻪ ﻣﺪت ﯾﮏ ﻣﺎه اﻧﺠﺎم ﺷﺪ. ﻃﺮح ﺗﺤﻘﯿﻖ آزﻣﺎﯾﺸﯽ دارای ﭘﯿﺶ آزﻣﻮن و ﭘﺲ آزﻣﻮن ﺑﯿﻦ دو ﮔﺮوه آزﻣﺎﯾﺶ و ﮔﻮاه ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ. ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺣﺎﺻﻠﻪ، ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از آزﻣﻮن t ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ آﻣﻮزش ﺑﺎ ﺷﯿﻮه ی PBI ﺑﻪ ﺟﺎی روش ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ، در ﯾﺎدﮔﯿﺮی، ﻓﻬﻢ، درک و ﺗﻤﺮﮐﺰ ﻣﻄﺎﻟﺐ و ﮐﺎرﺑﺮد آن ﻫﺎ در ﻃﺮاﺣﯽ و ﺧﻼﻗﯿﺖ ﺣﻞ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺑﺴﯿﺎر اﺛﺮﮔﺬار اﺳﺖ.

خلاصه ماشینی:

"پس از پایان تدریس مباحث مورد نظر (گروه آزمایش با استفاده از روش PBI وگروه گواه صرفا با تدریس سنتی) با اطلاع قبلی از همه دانش‌آموزان‌ گروه‌ها‌ (گروه های آزمایش و گواه) آزمون پیشرفت تحصیلی معلم ساخته (پس‌آزمون) گرفته شد و نمرات آن‌ها برای مراحل بعدی پژوهش ثبت گردید. به این ترتیب مدارسی انتخاب شدندکه انتخاب دانش‌آموزان‌ کلاس‌ها‌ی آن‌ها بر اساس نمره درس ریاضی و فیزیک وهمچنین معدل نمرات کارنامه ترم قبل (نمرات دی ماه) وشناخت ازسابقه درسی آن‌ها توسط دبیربوده است، همچنین برای اطمینان بیشتر معدل درس پیش‌آزمون آن‌ها نیز بررسی شدکه تقریبا یکسان بودند؛ بنابراین نمونه آماری ازبین کلیه دانش‌آموز‌ان دخترسوم مدارس ذکرشده، تعداد ۶۰ نفراز دانش‌آموزان‌ دبیرستان‌های نمونه دولتی وشاهد، درقالب ۱۲ گروه؛ شش گروه (کلاس) آزمایشی وشش گروه کنترل انتخاب شدند (جدول ۲) جدول ۲: آمار دانش‌آموزان‌ پایه سوم دبیرستان‌های موردمطالعه شهرستان نیشابور سال تحصیلی ۹۵-1394 نام دبیرستان نمونه دولتی شاهد جمع جنسیت دخترانه دخترانه دخترانه کلاس های پایه سوم ۳ ۳ ۶ کلاس های موردمطالعه ۱ ۱ ۲ دانش‌آموزان‌ موردمطالعه ۳۰ ۳۰ ۶۰ گروه کنترل ۱۵ ۱۵ ۳۰ گروه آزمایش ۱۵ ۱۵ ۳۰ ۲-5- روش و ابزار جمع‌آ‌وری اطلاعات به منظور جمع‌آوری اطلاعات لازم و با توجه به نوع تحقیق از آزمون پیشرفت تحصیلی معلم ساخته 1 که خود شامل پیش‌آزمون و پس‌آزمون است استفاده شد. جدول ۵: شاخص‌ها‌ی آماری دانش‌آموزان‌ گروه کنترل در پیش وپس‌آزمون تدریس سنتی پیش‌آزمون پس‌آزمون فراوانی   درصدفراوانی   میانگین   انحراف معیار   f  tمقدار  Df درجه آزادی  سطح معنی داری  برای اثبات فرضیه ۱ از آزمون T زوجی استفاده شده است."


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.