Skip to main content
فهرست مقالات

بررسی اتانازی در فقه و حقوق

نویسنده:

(13 صفحه - از 192 تا 204)

کلیدواژه ها :

فقه ،حقوق ،جرم ،اتانازی ،مرگ ترحم آمیز

کلید واژه های ماشینی : اتانازی ، بیمار ، پزشکی ، مرگ ، قتل ، حق ، اخلاق ، حیات ، قتل ترحمی ، درد و رنج

مرگ ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﭘﺰﺷﮑﯽ و زﯾﺴﺖ ﺷﻨﺎﺳﯽ ﭘﺎﯾﺎن زﻧﺪﮔﯽ ﻣﻮﺟﻮد زﻧﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﻃﯽ آن ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺣﯿﺎﺗﯽ ﺑﻪ ﮐﻠﯽ ﻧﺎﺑﻮد ﻣﯽ ﺷﻮد ﻋﻮاﻣﻞ موﺟﺐ ﻣﺮگ ﻧﯿﺰ ﻣﺘﻌﺪد و ﻣﺘﻨﻮع اﻧﺪ ﮐﻪ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از ﺑﯿﻤﺎری، ﭘﯿﺮی، ﺳﻮء ﺗﻐﺬﯾﻪ ،ﺗﺼﺎدﻓﺎت، ﺷﮑﺎر، ﻧﺎﺑﻮدی زﯾﺴﺘﮕﺎه، ﺑﻼﯾﺎی ﻃﺒﯿﻌﯽ و موارد دیگر معمولا در تعریف اتانازی گفته شده که نوعی مرگ، مردن، قتل یا کشتن است اما از روی ترحم، شفقت، با رضایت و انتخاب خود بیمار به کمک پزشک، از طریق دادن داروهای خاص یا ندادن و قطع دارو یا با وسایل، ابزارها و تجهیزات پزشکی و استعمال دارویی خاص. اﮐﻨﻮن ﺑﺤﺚ ﺑﺮﺳﺮاﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ آﯾﺎ ﭘﺰﺷﮏ ﺣﻖ دارد ﭼﻨﯿﻦ ﺗﺼﻤﯿﻤﯽ راﺑﮕﯿﺮد ؟ﭼﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺴﺘﻘﻞ و ﭼﻪ ﺑﻪ ﺗﻘﺎﺿﺎ و درﺧﻮاﺳﺖ ﺑﯿﻤﺎر ، ﯾﺎ ﺣﺘﯽ ﺑﻪ درﺧﻮاﺳﺖ ﺧﻮﯾﺸﺎن وﻧﺰدﯾﮑﺎﻧﺶ ، ﯾﺎ ﻣﻘﺎﻣﺎت ﻣﺴﺌﻮل ﯾﺎ دﯾﮕﺮان . آﯾﺎ ﺧﻮد ﺑﯿﻤﺎر ﺣﻖ ﭼﻨﯿﻦ ﺗﺼﻤﯿﻤﯽ را دارد که ﻣﺮگ را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﺪ . اﯾﻦ را ﺣﻖ ﻣﺮدن ﻧﺎﻣﯿﺪه اﻧﺪ و در دﯾﮕﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﭼﻪ ﮐﺴﯽ ﺣﻖ دارد در اﯾﻦ ﻣﻮرد ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮی ﮐﻨﺪ ؟در اﯾﻦ مقاﻟﻪ ﺳﻌﯽ ﺷﺪه ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ای ﺟﻬﺖ ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﻮاﻻت ﭘﺪﯾﺪه اﺗﺎﻧﺎزی را در ﺣﻮزه ﻓﻘﻬﯽ و ﺣﻘﻮﻗﯽ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد.از دﯾﺪﮔﺎه ﻣﻘﺮرات اﯾﺮان ﻗﺘﻞ ﺗﺮﺣﻢ آﻣﯿﺰ در ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺑﻨﺪی اﻧﻮاع ﻗﺘﻞ ﻫﺎی ﻣﻤﻨﻮﻋﻪ ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮد و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ به ﻣﺒﺎﻧﯽ ﻓﻘﻬﯽ ﺣﻘﻮق اﺳﻼﻣﯽ، ﻗﺘﻞ ﻋﺪواﻧﯽ در ﻫﻤﻪ اﺷﮑﺎل آن ﻣﻤﻨﻮع و ﻣﺠﺮﻣﺎﻧﻪ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. اﺳﺎﺳﺎ ﺳﻪ اﺗﻬﺎم ﺑﺮ ﺷﺨﺺ ﻣﺴﺌﻮل ﺑﯿﻤﺎر وارد اﺳﺖ، ﻣﺒﺎﺷﺮت در ﻗﺘﻞ، ﻣﺸﺎرﮐﺖ در ﻗﺘﻞ و ﯾﺎ دﺳﺖ ﮐﻢ ﻣﻌﺎوﻧﺖ در ﻗﺘﻞ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﻪ ﺗﻔﺼﯿﻞ ﺑﻪ ﻣﺎده ﻫﺎی قانونی و مسائل فقهی آن پرداخته می شود.

خلاصه ماشینی:

"4-1-1-حکم قتل ترحمی از آنجا که برای مرتکبین جرم قصد یکی از مباحث مهم عمومی است از این رو کسی که با انگیزه خیرخواهانه، دلسوزی و ترحم و اجابت درخواست بیمار لاعلاج برای رهایی از درد و رنج در این موارد مداخله کند نسبت به کسی که با انگیزه حرص و طمع و انتقام مرتکب قتل شود مشمول تخفیف مجازات خواهد بود به نظر می‌رسد اتانازی نیز مشمول همین قانون می‌شود مخصوصا نوع داوطلبانه آن ولی از دیدگاه مقررات ایران قتل ترحم آمیز در تقسیم بندی انواع قتل‌های ممنوعه قرار می‌گیرد و با توجه به مبانی فقهی حقوق اسلام، قتل عدوانی در همه اشکال آن ممنوع و مجرمانه می‌باشد در هر حال رضایت مجنی علیه حرمت عمل را زایل نمی‌کند 4-1-2-حکم تکلیفی قتل ترحمی یعنی آیا چنین قتلی جایز است یا نه؟ آن گونه که از کلمات فقها فهمیده می‌شود این است چون این فعل به حیات یک انسان پایان می‌دهد به هر دلیلی باشد حرام است و مشمول اطلاقات و عمومات حرمت قتل نفس می‌شود و صرف اذن مقتول نمی‌تواند سبب تغییر اطلاقات و تخصیص عمومات شود و حرمت یک حکم است و حکم قابل اسقاط نیست 4-1-3-حکم وضعی قتل ترحمی یعنی اینکه حق قصاص و دیه باقی است یا ساقط شده."


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.