Skip to main content
فهرست مقالات

مفهوم شناسی تطبیقی استعاره در غرب و بلاغت اسلامی

نویسنده:

علمی-پژوهشی (وزارت علوم)/ISC (22 صفحه - از 107 تا 128)

کلیدواژه ها :

مفهوم شناسی ،بلاغت اسلامی ،نظریه های استعاره ،استعاره

metaphor ،Islamic rhetoric ،Theories of Metaphor ،The concept of Metaphor

کلید واژه های ماشینی : استعاره ، بلاغی ، اسـتعاره ، اســتعاره ، بلاغت اسلامی با نظریه‌های اسـتعاره ، تعریف استعاره در بلاغت اسلامی ، مفهوم اسـتعاره در بلاغت اسلامی ، مفهوم ، اســـتعاره ، بلاغت اسلامی

تعریف استعاره در بلاغت اسلامی با نظریه های اسـتعاره در غرب شباهت هایی دارد. با این حال ، به صــرف وجود شــباهت نمیتوان گفت که همان نظریه ســنتی میتواند امروزه نیز کارایی خود را داشـته باشد و دیگر نیازی به بازاندیشی در تعریف سنتی و ارائه تعاریف نو نیســت . چنین رویکردی قطعا راه به جایی نخواهد برد و به ایجاد دیدگاهی نو منتج نخواهد شـد. نتیجه این گونه تلاش ها محصور کردن استعاره در حوزة بلاغت و لفظ خواهد بود. در غرب استعاره دیگر خاص شعر و ادبیات و ابزاری برای آراستن کلام نیست ، بلکه استعاره ها به حوزة اندیشــه و شــناخت وارد شــده و در مرکز تفکر بشــری قرار گرفته اند. همچنین اسـتعاره در غرب از چشـم اندازهای مختلفی مانند زبان شناسی، فلسفه ، روان شناسی و غیره مطالعه و در بسـیاری از علوم به کار گرفته شـده است . این مقاله بر آن است تا ضمن ارائه سـیر تطور تاریخی مفهوم اسـتعاره در بلاغت اسلامی و در غرب ، معایب و مزایای بررسی تطبیقی استعاره را نیز بیان کند.

خلاصه ماشینی:

"1. metaphor ملاحظۀ کلی جایگاه استعاره در غرب و در بلاغت فارسی اسـتعاره را در بلاغت اسـلامی به طور عام و در بلاغت فارسی به طور خاص میتوان از دو جهت تحلیل و بررسـی کرد: نخسـت این که توصیفی از فرآیند شکل گیری و سیر تاریخی استعاره در بلاغت اســلامی یا فارســی انجام دهیم و دیگر این که نکات و اظهارات بدیع و ظریفی را که گاهی بعضــی از علمای بلاغت در باب استعاره بیان داشتند بررسی و تحلیل کنیم . بنـا بر آنچـه گفتـه شـــد، اســـتعاره در غرب به بلاغت و آرایش کلام محدود نمانده ، بلکه به همه زمینه ها و حوزه های زندگی بشــری پا گذارده و در همۀ این موارد، اســـتعاره به صـــورت کاربردی و عملی مورد اسـتفاده قرار گرفته اسـت ؛ اما اسـتعاره در حوزة کشورهای اسلامی و از جمله در ایران در حصـــار بلاغت گرفتار مانده و در بعد نظری، راهی برای ورود به علوم مختلف و زندگی روزمره پیدا نکرده اســت . بررسی تطبیقی موردی با بررســی موردی هر یک از نویســندگان حوزة بلاغت کهن فارســی با یکی از نظریه پردازان غربی میتوان شــباهت هایی را در دیدگاه های آن یافت و البته این امری بدیهی اســت ؛ زیرا با وجود این که تعریف اسـتعاره در بلاغت اسـلامی و بلاغت فارسـی با تعریف (تعریف های) آن در غرب در بعضـی جنبه ها متفاوت اسـت ، همۀ آن ها به تعریف یک اصـلاح خاص (اسـتعاره ) میپردازند و همۀ آن ها، هم اهل بلاغت اسـلامی و هم نظریه پردازان غربی، تعریف ارسـطو را از استعاره در پیش چشم خود دارند."


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.