Skip to main content
فهرست مقالات

بررسی تاثیر اعتقادات مذهبی بر سلامت روان در بین جوانان شهر کرمانشاه

نویسنده:

کلیدواژه ها :

افسردگی ،اضطراب ،اعتقادات مذهبی ،شهر کرمانشاه

کلید واژه های ماشینی : سلامت روان ، بررسی تاثیر اعتقادات مذهبی ، تاثیر اعتقادات مذهبی بر سلامت ، اعتقادات مذهبی ، جوانان شهر کرمانشاه تاثیر ، اعتقادات مذهبی بر علائم اضطراب ، دین ، بررسی بررسی تاثیر اعتقادات مذهبی ، آزمون پیرسون اعتقادات مذهبی ، ایمان

افراد متدین به هر نسبت که ایمان قوی و محکم داشته باشد از بیماری روانی مصون تر هستند و فشار سلامت روان کمتری به آنها وارد می شود. این پژوهش را می توان یک نوع پژوهش کاربردی - توسعه ای دانست. روش مطالعه توصیفی - همبستگی است. جامعه پژوهش را کلیه افراد حاضر طی سه ساعت در یک روز در پارک لاله در شهر کرمانشاه تشکیل می دهند که به تعداد 420 نفر هستند. نمونه پژوهش شامل 200 نفر براساس فرمول کوکران انتخاب شدند. برای بررسی فرضیه ها از آزمون همبستگی پیرسون، برای تحلیل داده ها و آزمون فرضیه ها استفاده شده است. نتایج بیانگر آن بود که اعتقادات مذهبی بر سلامت روان تاثیر دارد و این امر در بین زیر شاخص های آنها نیز موثر می باشد. بر این اساس و آزمون پیرسون اعتقادات مذهبی بر سلامت روان به میزان معناداری 0.002 تاثیر دارد. همچنین اعتقادات مذهبی بر علایم اضطراب، علائم افسردگی، علائم جسمانی و کنش اجتماعی به ترتیب به میزان 0/001، 0/001 ، 0/001 ، 0/004 تاثیر دارد. بر این اساس کنش اجتماعی دارای ارتباط معنادار کمتر در این زمینه می باشد.

خلاصه ماشینی:

"بررسی تاثیر اعتقادات مذهبی بر سلامت روان در بین جوانان شهر کرمانشاه هادی عبدالله تبار 1 1 مربی علوم اجتماعی دانشگاه پیام نور، ایران چکیده افراد متدین به هر نسبت که ایمان قوی و محکم داشته باشد از بیماری روانی مصون تر هستند و فشار سلامت روان کمتری به آنها وارد می شود. در این فرضیه، به بررسی تاثیر اعتقادات مذهبی بر سلامت روان، که میزان سلامت روان، با اعتقادات مذهبی سنجیده شده است، که برای رد یا اثبات این فرضیه، از آزمون پیرسون استفاده گردیده است، که با توجه به مقدار sig، به این نتیجه رسیدیم که، بین اعتقادات مذهبی و (سلامت روان)، رابطه معنی داری وجود دارد. در این فرضیه، به بررسی بررسی تاثیر اعتقادات مذهبی بر علائم افسردگی، که میزان علائم افسردگی، با اعتقادات مذهبی سنجیده شده است، که برای رد یا اثبات این فرضیه، از آزمون پیرسون استفاده گردیده است، که با توجه به مقدار sig، به این نتیجه رسیدیم که، بین اعتقادات مذهبی و (علائم افسردگی)، رابطه معنی داری وجود دارد. در این فرضیه، به بررسی بررسی تاثیر اعتقادات مذهبی بر علائم جسمانی، که میزان علائم جسمانی، با اعتقادات مذهبی پرداخته شده است، که برای رد یا اثبات این فرضیه، از آزمون پیرسون استفاده گردیده است، که با توجه به مقدار sig، به این نتیجه رسیدیم که، بین اعتقادات مذهبی و (علائم جسمانی)، رابطه معنی داری وجود دارد."


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.