Skip to main content
فهرست مقالات

نقش احساس انرژی در رابطه رهبری تحولی با درگیر شدن کارکنان در خلاقیت کاری

نویسنده:

علمی-پژوهشی (وزارت علوم)/ISC (10 صفحه - از 91 تا 100)

پژوهش با هدف بررسی نقش احساس انرژی در رابطه رهبری تحولی با درگیر شدن کارکنان در خلاقیت کاری، به مرحله اجرا در آمد. جامعه آماری پژوهش را کارکنان کارخانه حایر که 525 نفر (تابستان 1388) بودند،‌ تشکیل دادند. از این جامعه آماری 332 نفر، به شیوه نمونه گیری طبقه‌ای سهمی برای شرکت در پژوهش انتخاب شدند. ابزارهای پژوهش شامل؛ پرسشنامه 8 سوالی احساس انرژی (اتواتر و کارملی، 2009)، پرسشنامه 22 سوالی رهبری تحولی (پودساکف و همکاران، 1990) و پرسشنامه 9 سوالی خلاقیت در کار (تایرنی و همکاران، 1999) بودند. داده‌های حاصل از پرسشنامه‌های پژوهش از طریق تحلیل همبستگی پیرسون، الگوسازی معادلات ساختاری و تحلیل رگرسیون واسطه‌ای، مورد تحلیل قرار گرفتند. نتایج حاصل از تحلیل همبستگی‌ نشان داد که؛ بین احساس انرژی با رهبری تحولی و خلاقیت در کار رابطه مثبت و معنادار (P>0/01 ) وجود دارد. نتایج حاصل از الگوسازی معادلات ساختاری، الگوی پژوهش را مبنی بر تاثیر رهبری تحولی بر احساس انرژی کارکنان و سپس تاثیر احساس انرژی بر خلاقیت در کار را مورد تایید قرار داد. نتایج تحلیل رگرسیون واسطه‌ای نیز نشان داد که احساس انرژی در کار، نقش متغیر واسطه‌ای را بین رهبری تحولی با خلاقیت در کار ایفاء می‌‌کند. در این پژوهش به عنوان محدودیت، خلاقیت بصورت خودگزارش‌دهی اندازه‌گیری شده و کلیه پرسشنامه‌های پژوهش در یک زمان توسط شرکت‌کنندگان پاسخ داده شدند. پیشنهاد مبتنی بر نتایج پژوهش آن که مهارت‌های رهبری تحولی طی کارگاه های آموزشی به مدیران و سرپرستان، آموزش داده شود.


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.