Skip to main content
فهرست مقالات

تبیین رابطه رفتار شهروندی سازمانی و سرمایه اجتماعی بین کارشناسان دانشگاه تهران

نویسنده:

علمی-پژوهشی (وزارت علوم)/ISC (14 صفحه - از 101 تا 114)

پژوهش حاضر به منظور تبیین رابطه بین رفتار شهروندی سازمانی و سرمایه اجتماعی و هم چنین تعیین سهم نسبی هر یک از ابعاد رفتار شهروندی سازمانی در پیش بینی سرمایه اجتماعی، صورت گرفت. روش پژوهش از نوع توصیفی- همبستگی بوده و جامعه آماری شامل کلیه کارشناسان دانشگاه تهران در سال 88-87 می‌باشند که برابر با 1513 نفر بوده و از این میان با استفاده از جدول کرجسی و مورگان (1970) 308 نفر به عنوان نمونه انتخاب شد. به منظور گردآوری داده‌ها از؛ 1) پرسشنامه استاندارد رفتار شهروندی سازمانی پودساکف و همکاران(1990)( 769/0= Corronbach’s Alpha) و 2) پرسشنامه محقق ساخته سرمایه اجتماعی( 809/0=Corronbach’s Alpha) استفاده شد. به منظور تحلیل آماری داده ها از روش‌های تحلیل همبستگی پیرسون(r) و تحلیل رگرسیون گام به گامR)) استفاده گردید. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل نشان داد که؛ بین رفتار شهروندی سازمانی و ابعاد آن ( نوع دوستی، آداب اجتماعی، وجدان کاری، نزاکت و جوانمردی) با سرمایه اجتماعی رابطه مثبت و معنی دار وجود دارد هم چنین یافته‌ها نشان داد که؛ ابعاد نوع دوستی، آداب اجتماعی، وجدان کاری و نزاکت هر یک به ترتیب 157/0، 115/0، 156/0 و 133/0 از سرمایه اجتماعی را تبیین می کنند، در حالی که بعد جوانمردی پیش بینی کننده مناسبی برای سرمایه اجتماعی، نمی باشد.


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.