Skip to main content
فهرست مقالات

سخن نخست

نویسنده:

(3 صفحه - از 9 تا 11)

کلید واژه های ماشینی : زنـان بـرای دسـتیابی بـه حقـوق ، بـه جایـگاه واقعی و انسـانی ، بـرای دسـتیابی بـه حقـوق خـود ، حقـوق زنـان و جایـگاه آنـان ، حقـوق بشـر یـک پدیده جهانی ، زن ، حقـوق بشـر و حقـوق زنـان ، حقـوق بشـر ، یـک روز بـه زنـان ، امـروزه ٨ مـارس نـه تنهـا

خلاصه ماشینی:

"در آغـاز قـرن بیسـتم میـلادی در ادامـه فعالیتهـای زنـان بـرای دسـتیابی بـه حقـوق خـود حـزب سوسیالیسـت امریـکا در سـال ١٩٠٩ بـه افتخـار و تجلیـل از کارگرانـی کـه از شـرایط نامسـاعد خـود اعتراض و اعتصـاب کرده بودنـد، روزی را بـا نـام روز جهانـی زن در تاریـخ ٨ مـارس اعـلام کردنـد. در آسـتانه روز جهانی زن و با توجه به مصادف شـدن این شـماره از فصلنامه بـا تاریـخ ٨ مـارس بـر آن شـدیم تـا نگاهـی گـذرا بـه وضعیت زنان داشـته باشـیم ، تـا دغدغه هـای زنـان در سراسـر جهـان را زیـر ذره بیـن ببریم . اما سـوالی کـه مطرح می شـود ایـن اسـت کـه آیـا اختصـاص دادن یـک روز بـه زنـان در تقویـم جهانی و گرامیداشـت آن می توانـد زنـان را بـه جایـگاه واقعی و انسـانی خود برسـاند؟ یا تنها تلنگـری خواهـد بـود بـرای اصحـاب درک و فهـم ."


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.