Skip to main content
فهرست مقالات

نبشته من این نامه ی پهلوی

معرف:

کلید واژه های ماشینی : نبشته ، فارسی ، شاهنامه ، ادبی ، ایران ، نامۀ پهلوی ، ادب فارســی و شــاهنامۀ فردوســی ، فردوسی ، کتاب ، زبـان

خلاصه ماشینی:

"* دانشجوی دکترای زبان و ادبیات فارسی، گرایش حماسی دانشگاه فردوسی مشهد / «نبشته من این نامۀ پهلـوی»، بررسـی و تحلیل شخصیت های برجستۀ اسـاطیری شــاهنامۀ فردوســی اســت برپایــۀ متــون ادبیات اوستایی و فارسی میانـه (پهلـوی)، که با بازگویی آن چه پیش تر بیـان شـده ، رسـیدن بـه دریافـت جدیـد از داده هـای پیشـــین را در دســـتورکار دارد؛ چـــه ، بازنگری در سخن های دیرینـه ، مطالعـات ادبی را از ایستایی خارج کرده و زمینـه را برای پژوهش های آینده فراهم میکند. اما با اندکی تأمل مـیتـوان آن را شکل گیـری داسـتان هـا، خلاصـه ای از حامل پیامی از جانـب نویسـنده دانسـت ؛ فهرســـت خویشـــکاریهـــا و اعمـــال قرار گرفتن عنوان «نبشته مـن ایـن نامـۀ پهلـوی» در بـالا و درج متـونی بـه زبـان مسأله ایست که این روزها عادی شده و اوستایی و پهلوی در پایین جلد و تصـویر مبــاد کــه عــادت شــود و از «تــداوم تنــدیس فردوســی در میــان آن دو، ایــن فرهنگی» که بگذریم ، این پرسـش هـر گمان که نویسنده به فرضیۀ پهلـویدانـی روز و هنوز باقیست که این فرهنـگ تـا فردوسی گرایش دارد را تداعی میکند."


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.