Skip to main content
فهرست مقالات

نقش تعهد حرفه ای در بهره وری منابع انسانی (مورد مطالعه کلانتری های استان آذربایجان غربی)

نویسنده:

علمی-پژوهشی (وزارت علوم) (22 صفحه - از 163 تا 184)

زمینه و هدف: ارتباط موثر بین تعهد حرفهای و بهرهوری منابع انسانی می تواند سازمان ها را در رسیدن به اهداف خود یاری نماید. پژوهش حاضر با هدف بررسی این دو متغیر در میان افسران کلانتری های استان آذربایجان غربی در سال 1390 انجام شده است. روش: این تحقیق از نظر هدف کاربردی و از نظر روش، توصیفی - تحلیلی، پیمایشی از نوع همبستگی میباشد. جامعه آماری تحقیق کلیه افسران کلانتریهای استان آذربایجان غربی ( 1273 نفر ) بوده که بر اساس جدول نمونه گیری مورگان تعداد 292 نفر ابتدا به صورت خوشه ای وسپس تصادفی ازمیان جامعه مورد مطالعه انتخاب شدند و مورد آزمون قرار گرفتند. برای جمع آوری اطلاعات ازپرسش نامه ها ی تعهد حرفه ای (آلن و میر و اسمیت، 1993 ) و بهرهوری منابع انسانی (هنری، 1382 ) که روایی آنها پس از بومی سازی توسط خبرگان تایید و برآورد گردیده، استفاده شده است. α =0/ و 881 α =0/ پایایی آنها نیز به ترتیب 907 یافته ها: یافته ها مبین آن است که از میان ابعاد تعهد حرفهای(عاطفی، مستمر و هنجاری) فقط بین تعهد هنجاری با بهرهوری منابع انسانی ارتباط معنیداری وجود دارد. رتبه بندی ابعاد تعهد حرفهای نشان می دهد که به ترتیب تعهد عاطفی در اولویت اول، تعهد حرفهای هنجاری و تعهد مستمر در اولویت های بعدی قرار دارند. همچنین، در میان شاخص های بهرهوری، بازخورد عملکرد و تعهد سازمانی به ترتیب در اولویتهای اول و آخر نمونه مورد مطالعه قرار دارند. نتیجه گیری: بررسی نتایج تحقیق بیانگر آن است که بین تعهد حرفهای (کل) و بهرهوری افسران کلانتری ها ی استان آذربایجان غربی رابطه مثبت و معنیداری وجود دارد. در پایان پیشنها دهایی به منظور افزایش بهره وری و همچنین ایجاد زمینه های افزایش و بهبود تعهد حرفهای آنها صورت گرفته است.


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.