Skip to main content
فهرست مقالات

آسیب شناسی سیستم مدیریت عملکرد کارکنان سازمانهای دولتی

نویسنده:

علمی-پژوهشی (وزارت علوم) (27 صفحه - از 49 تا 75)

زمینه و هدف: مدیریت عملکرد به عنوان سیستم زیربنایی سازمان، نیاز اجتناب ناپذیرسازمان ها و موضوعی مهم و نوین در مطالعات استراتژیک منابع انسانی است. مدیریت عملکرد از طریق بهبود جو سازمانی و ایجاد همدلی بین کارکنان و همسویی بین اهداف کارکنان و اهداف سازمان می کوشد تا با هدایت کارکنان در دستیابی به اهداف سازمانی از طریق تقویت عملکرد مطلوب و حذف عملکرد نامطلوب با استفاده از شیوه های پرداخت تشویقی، بهره وری نیروی انسانی و بالطبع بهره وری کل سازمان را افزایش دهد. در این راستا تحقیق حاضر به بررسی نارسایی ها وآسیب های سیستم مدیریت عملکرد کارکنان پرداخته است. روش: روش تحقیق به لحاظ هدف کاربردی و براساس نحوه گردآوری داده ها ، توصیفی از نوع پیمایشی است. جامعه آماری تحقیق، شامل کلیه سازمان های دولتی شهرستان ابهر به تعداد 35 سازمان با تعداد 855 نفر نیروی انسانی بوده که از این تعداد اندازه نمونه آماری بر اساس فرمول تعیین حجم نمونه از جامعه محدود ، % 265 نفر گردید. روایی ابزار جمع آوری اطلاعات با استفاده از نظر خبرگان مورد تایید و پایایی آن نیز 95 برآورد گردیده است. تحلیل داده ها از طریق آمار توصیفی و آماره های آزمون تی و فرید من صورت گرفته است. یافته ها: نتایج تحقیق نشان داد که مدیریت عملکرد کارکنان سازمان های دولتی به ترتیب درمقبولیت و منصفانه بودن، شفافیت، روایی و اعتبار، پایایی و قابلیت اعتماد دچار نارسایی ها وآسیب های جدی بوده و در وضعیت بدتری قرار دارند. نتیجه گیری: سیستم مدیریت عملکرد سازمانهای دولتی مشکلات زیادی دارد. لذا به منظور توسعه و رشد کارکنان می بایست اصلاحات اساسی به ویژه در ابعاد منصفانه بودن و شفافیت سیستم صورت پذیرد. با توجه به یافته های تحقیق پیشنهادهایی جهت کاهش نارسایی ها و آسیب ها و بهبود سیستم مدیریت عملکرد کارکنان ارائه گردیده است.


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.