Skip to main content
فهرست مقالات

بررسی تاثیر انسان محوری بر عملکرد پلیس

نویسنده:

علمی-پژوهشی (وزارت علوم) (30 صفحه - از 159 تا 188)

کلیدواژه ها :

انگیزش ،آموزش ،عملکرد ،سبک رهبری ،انسان محوری ،مراقبت

کلید واژه های ماشینی : انسان‌محوری ، ابعاد انسان‌محوری بر عملکرد کارکنان ، عملکرد پلیس ، سرمایه ، عملکرد کارکنان تأثیر مثبت ، مراقبت ، انگیزش ، سازمان ، تاثیر انسان‌محوری بر عملکرد پلیس ، کارکنان تأثیر مثبت و معنادار

زمینه و هدف: امروزه نیروی انسانی به عنوان بزرگ ترین سرمایه یک سازمان است و پایه و اساس نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران را تشکیل می دهد، از همین رو اگر ارزشیابی درستی صورت نگیرد، آن ها قادر نخواهند بود، سطح نظم و امنیت در جامعه را به حدی برسانند که مردم بتوانند از نظر اجتماعی و اقتصادی زندگی امن و مولد داشته باشند. از طرفی ماهیت پلیس، اهمیت نیروی انسانی پلیس را دوچندان می کند، به طوری که عملکرد پلیس با رفتار و کارآمدی کارکنان آن ارتباطی مستقیم دارد. در این تحقیق توجه به کارکنان به عنوان یکی از ارکان عملکرد پلیس در قالب انسان محوری مورد بررسی قرار گرفته و تاثیر آن بر مولفه های چندگانه عملکرد پلیس تجزیه و تحلیل شده است. چهار مولفه انسان محوری در این تحقیق عبارتند از؛ آموزش، انگیزش، مراقبت و سبک رهبری و پنج مولفه عملکرد پلیس عبارتند از؛ تحقق ماموریت، سرمایه فیزیکی، سرمایه انسانی، سرمایه اجتماعی و سرمایه ساختاری. روش: این تحقیق از این حیث در گروه تحقیقات توصیفی-پیمایشی-مقطعی قرار می گیرد و از نوع کاربردی است؛ داده ها از طریق پرسشنامه جمع آوری و برای نمونه گیری، جامعه به دو بخش فرماندهان انتظامی و خبرگان ستادی تقسیم شده است. از 75 خبره ستادی و از 181 فرمانده انتظامی طبق جدول رجسی و مورگان (1970) که معادل با فرمول کوکران با خطای 05/0 است، اندازه نمونه به ترتیب برابر با 63 نفر و 123 نفر در نظر گرفته شد. به منظور اندازه گیری مولفه های انسان محوری و عملکرد پلیس پرسشنامه ای طراحی که در نهایت 186 پرسشنامه جمع آوری و روائی و پایائی آن مورد تائید قرار گرفت. یافته ها : بر اساس نتایج به دست آمده از برازش مدل تحقیق نتایج آزمون به این شرح به دست آمد؛ در سطح اطمینان 99 درصد انسان محوری بر عملکرد کارکنان تاثیر مثبت و معنادار داشته است. در سطح اطمینان 95 درصد سبک رهبری به عنوان یکی از ابعاد انسان محوری بر عملکرد کارکنان تاثیر مثبت و معنادار داشته است و در سطح اطمینان 99 درصد آموزش به عنوان یکی از ابعاد انسان محوری بر عملکرد کارکنان تاثیر مثبت و معنادار داشته است و در سطح اطمینان 99 درصد مراقبت به عنوان یکی از ابعاد انسان محوری بر عملکرد کارکنان تاثیر مثبت و معنادار داشته است. نتیجه گیری: نتایج تحقیق نشان می دهد که انسان محوری بر روی عملکرد پلیس تاثیر معنادار و قابل توجهی دارد. از مولفه های انسان محوری مراقبت بیشترین اهمیت را دارد و آموزش، سبک رهبری و انگیزش به ترتیب در رتبه های بعدی قرار دارند، به طوری که بخش زیادی از بهبود عملکرد را می توان متاثر از بهبود مراقبت و خود کنترلی دانست.


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.