Skip to main content
فهرست مقالات

استخراج مولفه های اساسی در استقرار مدیریت دانش در نیروی انتظامی تهران بزرگ

نویسنده:

علمی-پژوهشی (وزارت علوم) (26 صفحه - از 127 تا 152)

زمینه و هدف: در عصر دانایی محور به دلیل تغییر ماهیت فعالیت های سازمان به کارهای دانشی، دانش بسان مهم ترین سرمایه سازمان ها نیازمند مدیریت مناسب می باشد. این موضوع برای بخش های دفاعی و امنیتی هر کشوری با توجه ضرورت تحول در نگرش های پلیسی و همچنین برای تبدیل به یک سازمان دانش محور از اهمیت فزون تری برخوردار است. براین اساس هدف اصلی این پژوهش، استخراج زیرساخت های اساسی برای استقرار مدیریت دانش در نیروی انتظامی تهران بزرگ می باشد. روش شناسی: این مطالعه از نظر روش، توصیفی پیمایشی و از نظر هدف، کاربردی است. اطلاعات مورد نیاز با استفاده از ابزار پرسشنامه با نمونه ای بالغ بر 200 نفر از خبرگان و اعضای هیئت علمی و کارشناسان و مدیران ناجا به دست آمده که با استفاده از فرمول تعیین حجم نمونه کوکران به روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. اعتبار شاخص ها و مدل پژوهش با تست CVR و پایایی پرسشنامه با ضریب آلفای کرونباخ مورد سنجش قرار گرفت و داده های جمع آوری شده نیز با استفاده از آزمون تحلیل رگرسیونی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته اند. یافته ها و نتیجه گیری: یافته های پژوهش نشان می دهد که مجموعه ای از عوامل برحسب اولویت شامل؛ فرهنگ سازمانی، حمایت مدیران ارشد، ساختار سازمانی، حافظه سازمانی و فناوری اطلاعات بر موفقیت پیاده سازی مدیریت دانش در نیروی انتظامی تاثیر مستقیم و مثبتی دارند، بنابراین نیروی انتظامی می تواند از این طبقه بندی در اجرای پروژه های راهبردی سازمان استفاده کند.


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.