Skip to main content
فهرست مقالات

ارزشیابی اثربخشی دوره های آموزش ضمن خدمت در ارتقای عملکرد شغلی کارکنان پلیس

نویسنده:

علمی-پژوهشی (وزارت علوم) (24 صفحه - از 95 تا 118)

کلیدواژه ها :

آموزش ضمن خدمت ،عملکرد شغلی ،سیستم ارزشیابی ،کارکنان پلیس

کلید واژه های ماشینی : کارکنان ، ارتقای عملکرد شغلی کارکنان پلیس ، کارکنان پلیس ، ارزشیابی اثربخشی دوره‌های آموزش ، آموزش ، کارکنان پلیس فرمانده‌ی انتظامی استان ، ارزشیابی ، اثربخشی دوره‌های آموزش ضمن خدمت ، بهبود رفتار شغلی کارکنان پلیس ، بررسی ارزشیابی اثربخشی دوره‌های آموزش

هدف و زمینه: سازمان ها برای ارائه خدمات و کسب نتایج مطلوب، گریزی از حفظ و پرورش نیروی انسانی ندارند، در این راستا از آموزش به عنوان ابزار پیشرفت و توسعه وگذرگاهی برای انتقال تجارب و معلومات تخصصی برای اجرای صحیح وظایف و مسئولیت ها یاد می شود. ارزشیابی دوره های ضمن خدمت با هدف سنجش میزان دستیابی سازمان به اهدف آموزشی به انجام می رسد. هدف پژوهش حاضر، بررسی ارزشیابی اثربخشی دوره های آموزش ضمن خدمت در ارتقای عملکرد شغلی کارکنان پلیس می باشد. روش شناسی: روش پژوهش حاضر، توصیفی-پیمایشی می باشد. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه کارکنان پلیس فرماندهی انتظامی استان مرکزی که در دوره های آموزش ضمن خدمت شرکت نموده اند، می باشد. ابزار مورد استفاده در این پژوهش، پرسشنامه محقق ساخته بود که روایی آن توسط اساتید دانشگاه و کارشناسان نیروی انتظامی مورد تایید قرار گرفت. پایایی پرسشنامه با ضریب آلفای کرونباخ 86. محاسبه شد که نشان دهنده مطلوبیت آن است. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون t تک نمونه ای و نرم افزارspss19 استفاده شده است. یافته ها: یافته های پژوهش حاکی از آن است که کارکنان شرکت کننده در دوره ها واکنش مثبتی نسبت به ابعاد مختلف اهداف، روش و فضا دارند که می توان گفت، دوره های برگزار شده در افزایش میزان دانش شغلی و بهبود رفتار شغلی کارکنان پلیس تاثیر مطلوبی داشته است. نتیجه گیری: نتایج نشان می دهد که دوره های آموزش ضمن خدمت کارکنان نقش مثبتی در ارتقای عملکرد حرفه ای کارکنان و بهبود رفتار شغلی آنان داشته است. نتایج بیانگر آن است که آموزش های ضمن خدمت سبب افزایش رضایت کارکنان در ابعاد مختلفی چون محتوا، پشتیبانی، ارزشیابی، فضا، روش و اهداف سازمان شده است. همچنین دیدگاه کارکنان پلیس در خصوص سطح یادگیری مثبت و اثربخش بوده است که این موارد می تواند متاثر از عوامل مختلفی چون؛ بهره گیری از محتواهای مناسب و مرتبط با شغل پلیس، استفاده از سیستم ارزشیابی تعریف شده و ارائه بازخورد در حداقل زمان به کارکنان پلیس باشد.


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.