Skip to main content
فهرست مقالات

رابطه هوش فرهنگی فرماندهان و مدیران دانشگاه علوم انتظامی امین با سبک رهبری تحول آفرین

نویسنده:

علمی-پژوهشی (وزارت علوم) (22 صفحه - از 67 تا 88)

چکیده:

زمینه و هدف: هوش فرهنگی دامنه جدیدی از هوش است که ارتباط بسیار زیادی با محیط های کاری متنوع دارد، بر اساس تقسیم بندی مرکز مطالعات هوش فرهنگی، چهار بعد راهبرد، انگیزه، دانش و رفتار را می توان به عنوان اجزای هوش فرهنگی در نظر گرفت. هدف از این تحقیق، بررسی رابطه هوش فرهنگی فرماندهان و مدیران دانشگاه علوم انتظامی امین با سبک رهبری تحول آفرین می باشد. روش شناسی: این تحقیق از نظر هدف، کاربردی و از نظر روش، توصیفی- همبستگی است. جامعه آماری مورد مطالعه شامل فرماندهان و مدیران دانشگاه علوم انتظامی امین با حجم 150 نفر می باشد و با استفاده از فرمول کرجسی و مورگان تعداد 108 نفر به روش طبقه ای نسبی انتخاب و مورد پرسش قرار گرفته اند. داده ها به کمک پرسشنامه روا و پایا (89/ 0) جمع آوری و برای آزمون فرضیه ها از ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل واریانس استفاده شده است. یافته ها: یافته های تحقیق نشان می دهد که بین هوش فرهنگی و ابعاد آن (راهبرد، دانش) با سبک رهبری تحول آفرین رابطه مثبت و معنی دار وجود دارد. همچنین بین انگیزش و رفتار هوش فرهنگی فرماندهان و مدیران دانشگاه علوم انتظامی امین و سبک رهبری تحول آفرین، رابطه معناداری وجود ندارد. نتیجه گیری: نتایج به دست آمده نشان می دهد که بین هوش فرهنگی و سبک رهبری تحول آفرین فرماندهان و مدیران دانشگاه علوم انتظامی امین و برحسب؛ سابقه خدمتی، تحصیلات، نوع مشاغل، سابقه مدیریت و جایگاه شغلی تفاوت معناداری وجود ندارد.

کلیدواژه ها:

هوش ،رهبری تحول آفرین ،هوش فرهنگی ،رفتار هوش فرهنگی ،فرماندهان و مدیران دانشگاه علوم انتظامی امین

کلید واژه های ماشینی:

مدیران دانشگاه علوم انتظامی امین ، هوش فرهنگی فرماندهان و مدیران ، سبک رهبری تحول‌آفرین ، فرماندهان و مدیران دانشگاه علوم ، رابطه هوش فرهنگی فرماندهان ، هوش فرهنگی ، سبک رهبری تحول‌آفرین فرماندهان ، سبک رهبری تحول‌آفرین ضریب همبستگی ، علوم انتظامی امین و سبک ، دانش


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.