Skip to main content
فهرست مقالات

بررسی رابطه ساختار سازمانی و مدیریت دانش (مورد مطالعه: فرماندهی انتظامی کردستان)

نویسنده:

علمی-پژوهشی (وزارت علوم) (24 صفحه - از 147 تا 170)

کلیدواژه ها :

ساختار سازمانی ،مدیریت دانش ،تمرکز ،پیچیدگی ،رسمیت ،فرماندهی انتظامی استان کردستان

کلید واژه های ماشینی : مدیریت دانش ، ساختار سازمانی ، اطلاعات ، کارکنان ، بررسی رابطه ساختار سازمانی ، ساختار سازمانی و مدیریت ، بررسی رابطه میان ساختار سازمانی ، مدل ، تمرکز ، رابطه

زمینه و هدف: امروزه دانش، به منزله منبعی ارزشمند و راهبردی و نیز یک دارایی مطرح است و ارائه خدمات انتظامی با کیفیت مناسب بدون مدیریت و استفاده صحیح از این منبع ارزشمند، امری سخت و بعضا ناممکن است. ازسوی دیگر، پرداختن به مدیریت دانش بدون ساختار مناسب و حمایتی امکان پذیر نیست. سازمان ها باید ساختارهایی را بپذیرند که به آنها اجازه دهد تا حد امکان دانش بیشتری را خلق و انتقال دهند؛ در این راستا پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه میان ساختار سازمانی و ابعاد مدیریت دانش در نیروی انتظامی استان کردستان انجام شده است. روش شناسی: روش پژوهش از لحاظ اهداف کاربردی و با شیوه توصیفی- همبستگی و جامعه آماری این تحقیق فرماندهی انتظامی استان کردستان است. ابزار گردآوری داده ها در این تحقیق پرسش نامه است که به این منظور از پرسش نامه استاندارد ساختار سازمانی استیفن رابینز و پرسش نامه محقق ساخته مدیریت دانش استفاده شده است. به منظور تجزیه وتحلیل داده ها از روش های آماری توصیفی و استنباطی مانند ضریب همبستگی اسپیرمن و ضریب رگرسیون گام به گام استفاده شده است. یافته ها: بر اساس یافته های تحقیق، رابطه معناداری میان ساختار سازمانی و مدیریت دانش در سطح 05/ 0 وجود دارد. بر اساس نتایج به دست آمده از تحلیل همبستگی، میان ابعاد ساختار سازمانی (پیچیدگی سازمانی، رسمیت سازمانی و تمرکز سازمانی) و ابعاد مدیریت دانش (کسب دانش، ثبت دانش، انتقال دانش، خلق دانش و به کارگیری دانش) رابطه معناداری وجود دارد. نتیجه گیری: با توجه به وجود رابطه معنادار بین ساختار سازمانی و مدیریت دانش، داشتن ساختار سازمانی مناسب برای استقرار موفق مدیریت دانش در یگان های انتظامی ضروری است.


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.