Skip to main content
فهرست مقالات

الگوی عوامل موثر بر توسعه پژوهش های دانشجویی و ارائه پیشنهادهایی برای بهبود

نویسنده:

علمی-پژوهشی (وزارت علوم) (26 صفحه - از 105 تا 130)

کلیدواژه ها :

مدیریت منابع انسانی ،فرهنگی ،عوامل راهبردی ،پژوهش های دانشجویی ،فردی و فنی

کلید واژه های ماشینی : پژوهش ، تجهیزاتی ، دانشجویان ، توسعه پژوهش ، عوامل موثر بر توسعه پژوهش ، عوامل مؤثر بر توسعه پژوهش ، عوامل تجهیزاتی بر توسعۀ فعالیت ، مدل ، دانشگاه ، فرضیه

زمینه و هدف: به واسطه آن که پژوهش نقشی مهم در توسعه جوامع و سازمان ها دارد، این پژوهش می کوشد تا به آسیب شناسی عوامل موثر بر توسعه پژوهش های دانشجویی بپردازد. روش: تحقیق حاضر، پژوهشی کمی و از لحاظ هدف، تحقیقی کاربردی است که در آن از روش پیمایش برای گردآوری داده ها استفاده شده است. این تحقیق از حیث ارتباط بین متغیرهای تحقیق، پژوهشی همبستگی محسوب می شود و در آن از مدل سازی معادله های ساختاری برای تحلیل داده ها استفاده شده است. جامعه آماری پژوهش شامل 700 نفر از دانشجویان دانشگاه هوایی شهید ستاری بوده که یک نمونه آماری 248 نفری از آنان به شیوه تصادفی طبقه ای انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ها پرسش نامه محقق ساخته بود که روایی و پایایی از طریق روایی محتوا و آلفای کرونباخ (92/ 0) تایید شد. یافته ها: تجزیه و تحلیل داده ها نشان داد که عوامل راهبردی، فرهنگی، منابع انسانی، اقتصادی، تجهیزاتی و منابع فردی از جمله مهم ترین عوامل تاثیرگذار بر توسعه فعالیت های پژوهشی دانشجویان هستند. هم چنین، آسیب شناسی مولفه ها نشان داد که سازمان مورد مطالعه در ابعاد فردی، منابع انسانی و اقتصادی با چالش مواجه است. نتیجه گیری: بهبود مولفه های فردی، منابع انسانی و اقتصادی زمینه توسعه پژوهش را در جامعه آماری فراهم خواهد کرد.


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.