Skip to main content
فهرست مقالات

تحلیل مدیریت جهادی با رویکرد پویایی شناسی سیستم

نویسنده:

علمی-پژوهشی (وزارت علوم) (32 صفحه - از 11 تا 42)

زمینه و هدف: با توجه به اهمیت و ضرورت وجود انواع سبک های مدیریتی که منطبق با اصول و ارزش های اسلامی ما باشد، این پژوهش در این راستا سعی دارد با بررسی سبک مدیریت جهادی که یک سبک مدیریتی بومی و ارزشی است، بتواند گامی هر چند کوچک در راستای ارائه مدل های بومی مدیریت بر دارد. بنابراین، این مطالعه با هدف بررسی ارتباط بین ویژگی ها و مولفه های سبک مدیریت جهادی با استفاده از رویکرد پویایی شناسی سیستمی (SD) برای ارائه یک مدل از این مولفه ها برای مدیریت جهادی است. روش شناسی: این مطالعه از نظر هدف، توسعه ای – کاربردی و از لحاظ روش شناسی، کیفی است که از روش پویایی شناسی سیستمی (SD) استفاده شده است. فرضیه های دینامیکی ویژگی های مدیریت جهادی پس از شناسایی وضعیت تبیین شده اند که در ادامه با توسعه فرضیه های دینامیکی مدل مفهومی مدیریت جهادی با استفاده از نرم افزار VSM ارائه می شود. یافته ها: مدلی مفهومی اولیه به دست آمده از شناسایی وضعیت مدیریت جهادی، شش ویژگی خاص و منحصر به فرد را برای این سبک مدیریت متصور است. شش فرضیه دینامیکی اولیه از ارتباط بین این ویژگی ها وجود دارد که در ادامه با استفاده از توسعه فرضیه های دینامیکی می توان سناریوها و مدل نهایی مدیریت جهادی را تبیین نمود. نتیجه گیری: یافته های به دست آمده از این پژوهش شش ویژگی خاص مدیریت جهادی را که عبارتند از تمایلات و ویژگی های فردی، رویکرد ساختاری ارزشی، رویکرد ارتباطاتی باز برمبنای اسلام، اولویت دادن به مسائل معنوی و ارزشی، توجه به مبانی اسلامی و انقلابی و نظارت و کنترل ارزشی است را در قالب یک مدل سیستمی مورد تحلیل قرار می دهد و سناریوهای لازم در این خصوص را ارئه می دهد.

خلاصه ماشینی:

"نتایج بررسی ویژگـی هـای مدیریت جهادی که شـامل شـش ویژگـی تمـایلات و ویژگـی هـای فـردی ، رویکـرد ساختاری ارزشی ، رویکرد ارتباطاتی باز برمبنای اسلام ، اولویت دادن به مسائل معنوی و ارزشی ، توجه به مبانی اسلامی و انقلابی ، نظارت و کنترل ارزشی است بار دیگر این واقعیت را نمایان ساخت هم چنان کـه در زمـان جنـگ بـا توجـه بـه منـابع محـدود توانستیم کارهای بزرگی را به ثمر برسانیم ، امروز نیز باید همان الگـو را بـرای تحقـق اهداف کشور و سربلندی ایران به کار بگیریم . Tacit knowledge تحلیل مدیریت جهادی با رویکرد پویایی شناسی سیستم تاریخ دریافت : ٩٤/٢/١٥ تاریخ پذیرش : ٩٤/٧/٢٢ 2 وجه اله قربانی زاده ١، حسین علی اصغرزاده از صفحة ١١ تا ٤٢ چکیده زمینه و هدف : با توجه بـه اهمیـت و ضـرورت وجـود انـواع سـبک هـای مـدیریتی کـه منطبـق بـا اصـول و ارزش های اسلامی ما باشد، این پژوهش در این راستا سعی دارد با بررسی سبک مـدیریت جهـادی کـه یـک سبک مدیریتی بومی و ارزشی است ، بتواند گامی هر چند کوچک در راستای ارائه مدل های بومی مدیریت بر دارد."


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.