Skip to main content
فهرست مقالات

تاثیر الگوی رهبری تحول آفرین بر توانمندسازی کارکنان پلیس پیشگیری ناجا

نویسنده:

علمی-پژوهشی (وزارت علوم) (26 صفحه - از 141 تا 166)

زمینه و هدف: توانمندسازی کارکنان یکی از فنون موثر برای افزایش بهره وری کارکنان و استفاده از ظرفیت ها و توانایی های فردی و گروهی آنها در راستای اهداف سازمانی است. یکی از جدیدترین الگوهای رهبری در توانمندسازی کارکنان، الگوی رهبری تحول آفرین است. پژوهش حاضر با هدف بررسی تاثیر این الگو در توانمندسازی کارکنان پلیس پیشگیری ناجا نگارش یافته است. روش شناسی: تحقیق حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر روش توصیفی- پیمایشی و از نوع همبستگی است. جامعه آماری تحقیق، کلیه کارکنان شاغل در ستاد پلیس پیشگیری ناجا هستند که همه این کارکنان به عنوان حجم نمونه انتخاب شدند. برای گردآوری داده ها، از پرسشنامه های استاندارد شده رهبری تحول آفرین «بس و آوالیو» و توانمندسازی «اسپریتزر» استفاده شد. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها، از آزمون های همبستگی و تی و آزمون های الگوسازی معادلات ساختاری به وسیله نر م افزار لیزرل استفاده شد و فرضیه ها و مدل مفهومی تحقیق مورد بررسی قرار گرفت. همچنین از طریق آزمون فریدمن اولویت بندی ابعاد مورد بررسی در هر یک از متغیرهای تحقیق انجام شد. نتیجه گیری و یافته ها: یافته های حاصل از تحلیل داده ها نشان می دهند که رهبری تحول آفرین و همه ابعاد آن، زمینه ساز بهبود مستمر و افزایش توانمندی کارکنان پلیس پیشگیری است و تاثیر مستقیم و قابل توجهی بر توانمندسازی کارکنان این حوزه دارد؛ همچنین اولویت تاثیر ابعاد الگوی رهبری تحول آفرین به ترتیب شامل ترغیب ذهنی رهبر، انگیزش الهام بخش، نفوذ آرمانی رهبر و ملاحظات فردی هستند. همچنین اولویت ابعاد متغیر توانمندسازی کارکنان پلیس پیشگیری، به ترتیب شامل احساس معنی داری در شغل، احساس موثر بودن، احساس داشتن حق انتخاب، احساس اعتماد و احساس شایستگی در شغل به دست آمده است.

خلاصه ماشینی:

"86 بنابراین ، ترتیب اولویت ابعاد متغیر توانمندسازی کارکنان عبارت است از: ١- احساس معناداری در شغل ٢- احساس مؤثر بودن ٣- احساس داشتن حق انتخاب ٤- احساس اعتماد ٥- احساس شایستگی در شغل بحث و نتیجه گیری براساس یافته های تحقیق ، الگوی رهبری تحـول آفـرین ، بـه عنـوان یکـی از الگوهـای رهبری جدید در سازمان ها، در صورت بکارگیری در پلیس پیشـگیری ناجـا، کـارکرد مؤثر و قابل اعتنایی به همراه خواهد داشت . فرضیه تحقیق یادشده مبنی بـر اینکـه «الگـوی رهبری تحول آفرین فرماندهان با تعهد سازمانی کارکنان فرماندهی انتظامی استان یزد ارتباط مثبت و معناداری دارد» مورد تأیید قرار گرفت و پیشنهادهایی جهت تقویت و از میان دیدگاه های مختلف در خصوص ابعاد توانمندسـازی ، دیـدگاه وتـن و کـامرون انتخاب شد که در ادامه به طور مختصر تشریح می شود: الف - احساس معنادار بودن (ارزشمند بودن ) معنادار بودن شامل انطباق الزامات نقش از یک سو و اعتقـادات ، ارزش هـا و رفتارهـا از سوی دیگر است و زمانی گفته می شود که شغل معنادار است که این تناسـب وجـود داشته باشد. نتیجه گیری و یافته ها: یافته های حاصل از تحلیل داده ها نشان می دهند که رهبری تحول آفرین و همه ابعـاد آن ، زمینه ساز بهبود مستمر و افزایش توانمندی کارکنان پلیس پیشگیری است و تأثیر مستقیم و قابل توجهی بر توانمندسازی کارکنان این حوزه دارد؛ همچنین اولویت تأثیر ابعاد الگوی رهبری تحول آفرین به ترتیب شـامل ترغیب ذهنی رهبر، انگیزش الهام بخش ، نفوذ آرمانی رهبر و ملاحظات فردی هستند."


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.