Skip to main content
فهرست مقالات

شناسایی و ارائه الگوی رفتار شهروندی سازمانی در ناجا، با استفاده از تکنیک تحلیل عاملی

نویسنده:

علمی-پژوهشی (وزارت علوم) (20 صفحه - از 85 تا 104)

کلیدواژه ها :

نوع‌دوستی ،رفتار شهروندی سازمانی ،وفاداری ،وظیفه‌شناسی ،وظیفه شناسی ،نوع دوستی ،کارکنان ناجا ،کارکنان ناجارفتار شهروندی سازمانی

کلید واژه های ماشینی : کارکنان ، ارائه الگوی رفتار شهروندی سازمانی ، رفتار شهروند سازمانی در ناجا ، رفتار شهروند سازمانی ، رفتـار شهروند سازمانی در ناجا ، نتایج تحلیل عاملی اکتشافی نشان ، سازه ، ابعاد رفتار شهروند سازمانی ، تحلیل عاملی ، پرسشنامه رفتار شهروند سازمانی

زمینه و هدف:‌ با توجه به پیچیدگی‌های ماموریت‌های ناجا و کارکنان این سازمان، استفاده از نیروهای واجد رفتارهای شهروندی سازمانی، می‌تواند در موفقیت این سازمان بسیار مهم باشد؛ بر همین اساس، این تحقیق با هدف تبیین ابعاد جدیدی برای رفتار شهروندی سازمانی و ارائه الگوی پیشنهادی ویژه نیروی انتظامی، با استفاده از تکنیک تحلیل عاملی انجام شده است. روش‌شناسی: جامعه آماری در این مطالعه، کلیه کارکنان فرماندهی انتظامی استان یزد بودند که به روش طبقه‌ای- تصادفی تعداد 686 نفر انتخاب شدند. از نمونه آماری خواسته شد تا پرسشنامه رفتار شهروند سازمانی را که مشتمل بر 41 گویه بود، تکمیل کنند. در این مطالعه پس از بررسی روایی محتوا از نظر خبرگان، به تبیین ابعاد جدید رفتار شهروند سازمانی در ناجا به کمک تحلیل عاملی اکتشافی و تایید آن به کمک تحلیل عاملی تاییدی پرداخته شد. برای ارزیابی پایایی و روایی سازه به ترتیب از شاخص‌هایCR، میانگین واریانس استخراجی، حداکثر مجذور واریانس مشترک و میانگین مجذور واریانس مشترک استفاده شد. تحلیل داده‌ها با استفاده از نرم‌افزار SPSS و Amos صورت گرفت. یافته‌ها و نتایج: نتایج تحلیل عاملی اکتشافی نشان داد که ابعاد رفتار شهروند سازمانی، شامل پنج بعد نوع‌دوستی، وفاداری به سازمان، عدم سوء استفاده از امکانات و جایگاه سازمانی، وظیفه‌شناسی و هماهنگی متقابل شخصی است که در کل 50.8 درصد واریانس را تبیین کرده‌اند. تحلیل عاملی تاییدی نیز نتایج تحلیل عاملی اکتشافی را تایید کرد و نشان داد که علاوه بر وجود همبستگی بالا بین گویه‌ها و سازه‌های مرتبط، سازه‌ها نیز از هم متمایزند و هم‌پوشانی ندارند. این الگوی رفتار شهروند سازمانی تایید شده را می‌توان به‌عنوان الگویی استاندارد و دارای روایی و پایایی قابل قبول در ناجا به کاربرد.زمینه و هدف : با توجه به پیچیدگی های ماموریت های ناجا و کارکنان ایـن سـازمان ، اسـتفاده از نیروهـای واجـد رفتارهای شهروندی سازمانی ، می تواند در موفقیت این سازمان بسیار مهم باشد؛ بر همین اساس ، این تحقیق با هدف تبیین ابعاد جدیدی برای رفتار شهروندی سازمانی و ارائه الگوی پیشنهادی ویژه نیروی انتظامی ، با استفاده از تکنیک تحلیل عاملی انجام شده است . روش شناسی : جامعه آماری در این مطالعه ، کلیه کارکنان فرماندهی انتظامی استان یزد بودند که به روش طبقه ای - تصادفی تعداد ٦٨٦ نفر انتخاب شدند. از نمونه آماری خواسته شد تا پرسشنامه رفتار شهروند سازمانی را که مشـتمل بر ٤١ گویه بود، تکمیل کنند. در این مطالعه پس از بررسی روایی محتوا از نظر خبرگان ، به تبیین ابعاد جدیـد رفتـار شهروند سازمانی در ناجا به کمک تحلیل عاملی اکتشافی و تایید آن به کمک تحلیل عاملی تاییـدی پرداختـه شـد. برای ارزیابی پایایی و روایی سازه به ترتیب از شاخص های CR، میـانگین واریـانس اسـتخراجی ، حـداکثر مجـذور واریانس مشترک و میانگین مجذور واریانس مشترک استفاده شد. تحلیل داده ها بـا اسـتفاده از نـرم افـزار SPSS و Amos صورت گرفت . یافته ها و نتایج : نتایج تحلیل عاملی اکتشافی نشان داد که ابعاد رفتار شهروند سازمانی ، شامل پنج بعد نوع دوستی ، وفاداری به سازمان ، عدم سوء استفاده از امکانات و جایگاه سازمانی ، وظیفه شناسی و هماهنگی متقابل شخصی است که در کل ٥٠.٨ درصد واریانس را تبیین کرده اند. تحلیل عاملی تاییدی نیز نتایج تحلیل عاملی اکتشافی را تایید کرد و نشان داد که علاوه بر وجود همبستگی بالا بین گویه ها و سازه های مرتبط ، سازه ها نیز از هم متمایزند و هم پوشانی ندارند. این الگوی رفتار شهروند سازمانی تایید شده را می توان به عنوان الگویی اسـتاندارد و دارای روایـی و پایـایی قابل قبول در ناجا به کاربرد.


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.