Skip to main content
فهرست مقالات

تاثیر رهبری تحول آفرین، بر ارتقای توانمندسازی روان شناختی کارکنان

نویسنده:

علمی-پژوهشی (وزارت علوم) (34 صفحه - از 135 تا 168)

کلیدواژه ها :

نفوذ آرمانی ،رهبری تحول آفرین ،انگیزش الهام بخش ،ترغیب ذهنی ،ملاحظات فرد ی و توانمندسازی روان شناختی

کلید واژه های ماشینی : توانمندسازی روان‌شناختی کارکنان ، رهبری تحول‌آفرین ، ارتقای توانمندسازی روان‌شناختی کارکنان ، توانمندسازی روان‌شناختی کارکنان وزارت صنعت ، توانمندسـازی روان‌شناختی کارکنان ، رهبری تحول‌آفرین و توانمندسازی روان‌شناختی ، رهبری تحول ، توانمندسازی روان ، رهبـری تحـول آفـرین ، توانمندسـازی روان

زمینه و هدف: هدف از اجرای این تحقیق، تعیین تاثیر رهبری تحول آفرین بر توانمندسازی روان شناختی کارکنان وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان های تابعه آن در شهر تهران بود. به همین منظور، مبانی نظری و ادبیات تحقیق مورد بررسی قرار گرفت و چارچوب نظری و الگوی مفهومی تحقیق شکل گرفت. روش شناسی: روش تحقیق با توجه به ماهیت تحقیق، توصیفی- پیمایشی بوده و از لحاظ هدف کاربردی است. برای انجام تحقیق، 196 نفر از کارکنان وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان های تابعه آن در شهر تهران با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. به منظور گردآوری داده ها، از پرسشنامه رهبری تحول آفرین و توانمندسازی روان شناختی توسط محقق طراحی شد. ضریب پایایی پرسشنامه ها، به ترتیب 1/92 و 6/83 برآورد شده است. تجزیه و تحلیل داده ها، در دو سطح آمار توصیفی و استنباطی و از طریق نرم افزارهایSPSS و LISREL انجام پذیرفته است. یافته ها: نتایج تحلیل داده ها، نشان داد که الگو با داده های این تحقیق برازش دارد و تاثیر مستقیم نفوذ آرمانی، انگیزش الهام بخش، ترغیب ذهنی و ملاحظه فردی بر توانمندسازی روان شناختی کارکنان تایید شد. متغیر ملاحظه فردی، نسبت به سایر متغیرهای بررسی شده در الگو، بیشترین اثر مستقیم را بر توانمندسازی روان شناختی کارکنان دارد. نتیجه گیری: بهره گیری از نتایج به دست آمده از این تحقیق و تقویت متغیرهای نفوذ آرمانی، انگیزش الهام بخش، ترغیب ذهنی و به ویژه ملاحظه فردی، می تواند در جهت ارتقای توانمندسازی روان شناختی کارکنان مفید واقع شود.


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.