Skip to main content
فهرست مقالات

بررسی موانع سازمانی اجرای هزینه یابی بر مبنای فعالیت در دانشگاه علوم انتظامی امین

نویسنده:

علمی-پژوهشی (وزارت علوم) (18 صفحه - از 85 تا 102)

کلیدواژه ها :

هزینه یابی بر مبنای فعالیت ،محرک های هزینه ،سربارها و سیستم هزینه یابی سنتی

کلید واژه های ماشینی : دانشگاه علوم انتظامی امین ، هزینـه یـابی بـر مبنـای فعالیـت ، اجرای هزینه‌یابی بر مبنای فعالیت ، پیاده‌سازی هزینه‌یابی بر مبنای فعالیت ، هزینه‌یابی بر مبنای فعالیت ، پیاده‌سازی هزینه‌یابی بـر مبنـای فعالیـت ، هزینه یـابی بـر مبنـای فعالیت ، هزینـه یـابی بـر مبنای فعالیت ، پیاده‌سازی هزینه‌یابی بر مبنای فعالیـت ، دانشـگاه علوم انتظامی امین

زمینه و هدف: این تحقیق، موانع سازمانی اجرای هزینه یابی بر مبنای فعالیت در دانشگاه علوم انتظامی امین را مورد بررسی قرار می دهد؛ بنابراین هدف آن، بررسی موانع سازمانی اجرای هزینه یابی بر مبنای فعالیت در دانشگاه علوم انتظامی امین است. روش شناسی: روش انجام تحقیق از نوع پیمایشی بوده و به منظور آزمون فرضیه های تحقیق، از ضریب همبستگی پیرسون استفاده شده است. اطلاعات مورد نیاز از طریق توزیع پرسشنامه پس از اعمال نظرات متخصصان و کارشناسان امور پژوهش در امر هزینه یابی بر مبنای فعالیت به منظور شفاف شدن و رفع ابهامات سوالات و افزایش روایی، با پایایی 90 درصد بین اساتید گروه مالی دانشگاه علوم انتظامی امین و عاملین ذی حساب ناجا به صورت نمونه، انتخاب و جمع آوری شد. یافته ها و نتیجه گیری: نتایج حاصل از این تحقیق نشان می دهد که بین پیاده سازی هزینه یابی بر مبنای فعالیت با عوامل محیطی، فنی و انسانی ارتباط معنادار وجود دارد؛ لذا پیشنهاد می شود ضمن توجه به این موانع، نسبت به برطرف کردن آن ها اقدام شود تا پیاده سازی هزینه یابی بر مبنای فعالیت با موفقیت همراه باشد.

خلاصه ماشینی:

"/ / پیشنهادها از آنجایی که نتایج این پـژوهش ، نشـان دادنـد کـه بـین موانـع سـازمانی بـا اجـرای هزینه یابی بر مبنای فعالیت در دانشگاه علوم انتظـامی امـین ، رابطـه معنـاداری دارد؛ می توان پیشنهادهای زیر را با توجه به نتایج به دست آمده بیان کرد:  آموزش تخصصی مرتبط با هزینه یابی برمبنای فعالیت ، در دستور کـار گـروه مـالی دانشکده اداری و مالی دانشگاه علوم انتظامی امین قرار گیرد؛  نوع آموزش مربوط به هزینه یابی برمبنای فعالیـت ، بـه گونـه ای باشـد کـه مهـارت تخصصی برای خدمت در این عرصه را در فرد مهیا سازد؛  هزینه یابی برمبنای فعالیت ، سیستمی است که باعث کاهش هزینه ها و هـم چنـین محاسبه دقیق تر بهای تمـام شـده محصـولات و یـا خـدمات مـی شـود؛ ازایـن رو، بـه سازمان ها به خصوص دانشگاه علوم انتظامی امین پیشنهاد می شـود کـه هزینـه یـابی برمبنای فعالیت را جایگزین سیستم های اندازه گیری و تعیین بهای تمام شده کنند؛  با توجه به فرضیه اول ، دوم و سوم در خصوص مربوط بودن شاخص های محیطـی ، فنی ، فرآیندی و انسانی با موانع پیاده سازی سیستم هزینه یابی برمبنای فعالیت ، بیشتر پاسخ دهندگان گزینه تأثیر بسیار زیاد و با تأثیر را انتخاب کرده اند و با توجه به نتیجـه به دست آمده ، می توان گفت که بین شاخص های محیطی ، فنی و فرآیندی و انسانی و مشکلات پیاده سازی سیستم هزینه یابی برمبنای فعالیت همبستگی وجـود دارد؛ لـذا پیشنهاد می شود، سیستم بهای تمام شده از نوع سیستم هزینه یابی برمبنای فعالیـت در دانشگاه اجرایی شود."


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.