Skip to main content
فهرست مقالات

مطالعه نقش ویژگی های رفتاری کارکنان در رشد و تعالی سازمانی

نویسنده:

علمی-پژوهشی (وزارت علوم) (24 صفحه - از 61 تا 84)

زمینه و هدف: یکی از عوامل اصلی رشد سازمان ها، ویژگی های رفتاری شایسته کارکنان است. با توجه به این رویکرد، هدف پژوهش حاضر نیز بررسی نقش ویژگی های رفتاری در رشد و تعالی سازمانی در بین کارکنان نیروی انتظامی استان گیلان است. چارچوب نظری این پژوهش، از رویکردهای روان شناسی اجتماعی و جامعه شناسی سازمان ها اخذ شده است. روش شناسی: روش تحقیق، توصیفی- تحلیلی است که به روش پیمایش و با استفاده از ابزار پرسشنامه داده ها جمع آوری شده است. جامعه آماری تحقیق را کارکنان مرد شاغل در نیروی انتظامی استان گیلان تشکیل می دهند و حجم نمونه تحقیق، 161 نفر به صورت نمونه تصادفی ساده تعیین شده است. در این مطالعه، رشد و تعالی سازمانی متغیر وابسته و تعهد سازمانی، رضایت شغلی، رفتار شهروندی سازمانی، دین داری، سابقه خدمت، میزان تحصیلات و سن به عنوان متغیرهای مستقل در نظر گرفته شده اند. یافته ها: یافته ها حاکی از این است که رشد و تعالی سازمانی از نظر 6/ 50 درصد پاسخگویان تا حد زیادی تحقق یافته است، 3/ 37 درصد از پاسخگویان آن را در حد متوسط و همچنین 12 درصد پاسخگویان، رشد و تعالی سازمانی را کم می دانند. در این بررسی بین تعهد سازمانی، رضایت شغلی، رفتار شهروندی سازمانی و دین داری، با رشد و تعالی سازمانی در فرماندهی انتظامی استان گیلان، رابطه معناداری وجود دارد. نتیجه گیری: نتایج حاصل از رگرسیون چندمتغیره، نشان می دهد که متغیرهای مستقل این پژوهش در مجموع توانسته اند 50 درصد از تغییرات متغیر رشد و تعالی سازمانی ناجا را تبیین کنند. متغیر رضایت شغلی، بیشترین تاثیر را بر تعالی سازمانی ناجا (507/ 0) دارد و پس از آن متغیرهای رفتار شهروندی سازمانی (239/ 0) و دین داری (194/ 0) قرار دارند؛ بنابراین ارتقای رضایتمندی کارکنان، تا حد زیادی می تواند باعث ارتقای سازمان ناجا شود.

خلاصه ماشینی:

"مقدار R٢نشان می دهد کـه ٥٠ درصد از کل واریانس متغیر وابسته (تعـالی سـازمانی ناجـا) بـا یـک ترکیـب خطـی از متغیرهای رضایت شغلی ، رفتار شهروند سازمانی و دین داری توضیح داده شده است و ٥٠ درصد از تغییرات بدون توضیح باقی مانده است که این میزان به عـواملی نسـبت داده می شود که الگوی تحقیق به آن نپرداخته است (متغیر تعهد سـازمانی بـه دلیـل معنادار نبودن بیان نشده است ). در این مطالعه ، رشد و تعالی سازمانی متغیر وابسته و تعهد سازمانی ، رضایت شغلی ، رفتار شهروندی سازمانی ، دین داری ، سابقه خدمت ، میزان تحصیلات و سن به عنوان متغیرهای مستقل در نظر گرفته شده اند. در این بررسی بین تعهد سازمانی ، رضایت شغلی ، رفتـار شـهروندی سـازمانی و دین داری ، با رشد و تعالی سازمانی در فرماندهی انتظامی استان گیلان ، رابطه معناداری وجود دارد. از نظر آنان رفتار شهروندی سازمانی : ١- موجب افزایش همکاری و بهره وری مدیریتی می شود؛ ٢- نیاز به تخصیص منابع کمیاب را برای حفاظت از منابع سازمان و نظارت و کنترل بر اجرا و انجام وظایف روزمره کاهش می دهد؛ ٣- باعث آزادی منابع جهت تحقق اهداف می شود؛ ٤- هماهنگی فعالیت ها را بین اعضای تیمی و گروه های کاری تسهیل می کند؛ ٥- سازمان ها را قادر می سازد تا از طریق خوشایندتر کردن محیط کاری ، کارکنانی با کیفیت بالا را جذب و حفظ کنند؛ ٦- با کاهش تغییرپذیری در عملکرد واحـدهای کـاری عملکـرد سـازمانی را افـزایش می دهد؛ ٧- توانایی سازمان را در تطبیق با تغییر محیطی افزایش مـی دهـد (هویـدا و نـادری ، ."


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.