Skip to main content
فهرست مقالات

اثربخشی اقدامات و فرایندهای مدیریت دانش و تاثیر آن بر عملکرد پلیس حفاظت از شخصیت ها

نویسنده:

علمی-پژوهشی (وزارت علوم) (20 صفحه - از 103 تا 122)

کلیدواژه ها :

فرایندهای مدیریت دانش ،اقدامات مدیرت دانش ،پلیس حفاظت از شخصیت ها

کلید واژه های ماشینی : اثربخشی اقدامات و فرایندهای مدیریت ، کارکنان ، اقدامات و فرایندهای مدیریت دانش ، پرسشنامه‌های اثربخشی اقدامات مدیریت دانش ، عملکرد پلیس حفاظت از شخصیت ، پلیس حفاظت از شخصیت ها ، مدیریت دانش در پلیس حفاظت ، اثربخشی فرایندهای مدیریت دانش ، فرایندهای مدیریت دانش در پلیس ، اطلاعات

هدف: هدف از پژوهش حاضر، بررسی اثربخشی اقدامات و فرایندهای مدیریت دانش در پلیس حفاظت از شخصیت ها است. روش شناسی: مطالعه حاضر از نظر ماهیت و روش از نوع توصیفی است. به منظور گردآوری داده ها، از روش پیمایشی استفاده شد. جامعه آماری، شامل کلیه کارکنان حافظت از شخصیت ها ناجا بود. از این میان 80 نفر به صورت نمونه گیری تصادفی انتخاب شدند. از این افراد خواسته شد تا به پرسشنامه های اثربخشی اقدامات مدیریت دانش (مارکوس و سیمون، 2006 ) و اثربخشی فرایندهای مدیریت دانش (فونگ و چوئی، 2009) تک نمونه ای و آزمون رتبه بندی فریدمن، تحلیل t پاسخ دهند. به منظور تحلیل سوال های تحقیق، از آزمون مسیر (رگرسیون چند متغیره) استفاده شد. یافته ها: نتایج حاکی از آن بود که فرایندهای مدیریت دانش و اقدامات دانش و مولفه های آن ها در مقایسه با میانگین نظری قابل قبول بوده و می توان گفت تا حدودی اثربخش بوده است. همچنین آزمون فریدمن نشان داد که در پلیس حفاظت از شخصیت ها - در فرایندهای مدیریت دانش - مولفه ایجاد دانش، از اهمیت بیشتری برخوردار بوده است. بر اساس نتایج رگرسیون ایجاد دانش، اکتساب دانش، نگهداری دانش، توزیع دانش، یادگیری مستمر، توسعه شایستگی و مدیریت بر مبنای شایستگی، انتقال و حمایت از دانش، می توانند عملکرد کارکنان را پیش بینی کنند. نتیجه گیری: نتایج این تحقیق نشان می دهد که مدیریت دانش در پلیس حفاظت از شخصیت ها مطلوب بوده؛ اما همچنان جای رشد و پیشرفت برای این سازمان وجود دارد. به طورکلی، با تمرکز بر مدیریت دانش و اهمیت جلوه دادن آن می توان با ارتقا و توانمندسازی محافظان، گام موثری در رسیدن به اهداف سازمان حفاظت از شخصیت ها و در نتیجه ایجاد انتظام و امنیت اجتماعی برداشت.

خلاصه ماشینی:

"/ / در ادامه بررسی ضرایب تأثیر اولیه گزارش شده است (نمودار سـمت راسـت ضـرایب استاندارد شده و نمودار سمت راست مقادیر t): / علامت اختصاری زیر مقیاس ها: ایجاد دانش (F١)، اکتساب دانش (F٢)، ذخیره دانـش (F٣)، نگهـداری دانـش (F٤)، توزیع دانش (F٥)، رویکردهای مبتنی بر افراد (E١)، یادگیری مستمر (E٢)، درک سازمان به عنوان یـک سیستم جهانی (E٣)، توسعه شایستگی و مدیریت بر مبنای شایستگی (E٤)، گـرایش بـه سـمت توسـعه (E٥)، انتقال و حمایت از دانش (E٦) با توجه به الگوی فوق ، چهار مؤلفه از متغیرهای وابسته ؛ یعنی ذخیره دانـش (F٣)، رویکردهای مبتنی بر افراد (E١)، درک سازمان به عنوان یک سیسـتم جهـانی (E٣)، گرایش به سمت توسعه (E٥)، نمی توانند عملکرد را پیش بینی کنند. / / / علامت اختصاری زیر مقیاس ها: ایجاد دانش (F١)، اکتساب دانش (F٢)، ذخیره دانـش (F٣)، نگهـداری دانـش (F٤)، توزیع دانش (F٥)، رویکردهای مبتنی بر افراد (E١)، یادگیری مستمر (E٢)، درک سازمان به عنوان یـک سیستم جهانی (E٣)، توسعه شایستگی و مدیریت بر مبنای شایستگی (E٤)، گـرایش بـه سـمت توسـعه (E٥)، انتقال و حمایت از دانش (E٦) همان طور که در نمودار بالا ملاحظه می شود؛ ایجـاد دانـش (F١)، اکتسـاب دانـش (F٢)، نگهـداری دانـش (F٤)، توزیـع دانـش (F٥)، یـادگیری مسـتمر (E٢)، توسـعه شایستگی و مدیریت بـر مبنـای شایسـتگی (E٤)، انتقـال و حمایـت از دانـش (E٦) می توانند عملکرد کارکنان را پیش بینی کنند."


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.