Skip to main content
فهرست مقالات

بررسی تاثیر مدیریت انضباط بر کارایی کارکنان انتظامی

نویسنده:

علمی-پژوهشی (وزارت علوم) (22 صفحه - از 153 تا 174)

کلیدواژه ها :

مدیریت ،کارایی ،انضباط ،کارکنان ،انتظامی

کلید واژه های ماشینی : انضباط ، مدیریت انضباط بر کارایی کارکنان ، کارایی کارکنان انتظامی ، کارایی کارکنان ، مدیران ، افزایش کارایی کارکنان تأثیر ، انضـباط ، مدیریت انضباط ، اعمال مدیریت انضباط ، افزایش کارایی کارکنان تأثیر مثبت

زمینه و هدف: از جمله عوامل توفیق و افزایش کارایی در سازمان، داشتن نظم و انضباط است. هدف از این تحقیق بررسی تاثیر مدیریت انضباط بر کارایی کارکنان انتظامی است تا فرماندهان بتوانند به وسیلة آن - به عنوان نقشه راه - نحوه اعمال مدیریت انضباط را ترسیم و با استفاده صحیح و مرحل ه ای از اجرای انضباط منفی، مثبت و جامع، باعث اصلاح افراد و درنهایت، کارایی کارکنان شوند. روش شناسی: این تحقیق از نظر هدف، کاربردی و از نظر روش، توصیفی - پیمایشی است. جامعه آماری این تحقیق؛ فرماندهان رده های عالی و میانی شهرستان اصفهان است. گردآوری داده ها، با استفاده از پرسشنامه محقق ساخته انجام می شود. اعتبار این ابزار، توسط خبرگان تایید و سنجش پایایی پرسشنامه از طریق ضریب آلفای کرونباخ تایید شده است. برای توصیف متغیرهای انضباطی و داده ها، از آمار توصیفی و برای تحلیل و برای بررسی رابطه متغیرها از آزمون t داده ها و بررسی فرضیه های آماری از آمار استنباطی، شامل آزمون همبستگی پیرسون استفاده شده است. یافته ها و نتیجه گیری: یافته های حاصل از این تحقیق، بیانگر آن است که اعمال مدیریت انضباط بر افزایش کارایی کارکنان تاثیر بسزایی دارد که به ترتیب اولویت، فرضیه های فرعی انضباط جامع، با کسب میانگین 45.25 درصد، رتبه اول و انضباط مثبت با کسب میانگین رتبه 44.34 درصد رتبه دوم و انضباط منفی نیز با کسب میانگین 34.70 درصد، در رتبه سوم قرار دارد. نتایج تحقیق نشان می دهد؛ مدیریت انضباط به صورت مثبت، منفی و جامع بر کارایی کارکنان انتظامی، تاثیر بیش از حد متوسط دارد.

خلاصه ماشینی:

"هدف از ایـن تحقیق بررسی تأثیر مدیریت انضباط بر کارایی کارکنـان انتظـامی اسـت تـا فرمانـدهان بتواننـد بـه وسـیلة آن - به عنوان نقشه راه - نحوه اعمال مدیریت انضباط را ترسیم و با اسـتفاده صـحیح و مرحلـه ای از اجـرای انضـباط منفی ، مثبت و جامع ، باعث اصلاح افراد و درنهایت ، کارایی کارکنان شوند. نکته حائز اهمیت اینکه ، اعمال مدیریت انضباط ، نباید از روی حب و بغض باشد، بلکه صرفا برای اصلاح فرد به کار می رود؛ همان طوری که افـراد در حـال مرگ ، به یک شوک الکتریکی جهت بازگرداندن سیستم حیاتی آن ها نیاز دارند؛ اعمال مدیریت انضباط هم می تواند تأثیر همان شوک الکتریکی را داشته و باعـث بازگشـتن فرد متخلف و افزایش کارایی آن ها شود؛ پس انضباط منفی بـه صـورت هوشـمندانه و دقیق باید اعمال شود. ترکیب انضباط مثبت و منفی ، انضباط جامع است که مکمل همدیگر هستند و هـر دو برای افزایش کارایی کارکنان ، سهم بسزایی دارند؛ فقط اینکـه چـه موقـع انضـباط مثبت و برای چه افرادی استفاده شود و از انضباط منفـی بـرای چـه گـروه و در چـه زمانی باید استفاده شود؛ حائز اهمیت است که تجربه و تخصـص فرمانـده بـه راحتـی می تواند این موضوع را حل کند.  نتایج تحقیق نشان از تأثیر مدیریت منفی بـر افـزایش کـارایی کارکنـان دارد؛ لـذا پیشنهاد می شود: انضباط منفی بعد از انضباط مثبت و زمانی باید اسـتفاده شـود کـه تلاش های سازمان دهی جهت اطاعت اختیاری به نتیجه نرسیده و شـرایط و واقعیـات نشان دهند که فقط انضباط منفی کارساز است ؛ آنگاه بدون هیچ گونه تردید و بااقتدار، نسبت به اعمال تنبیه انضباطی اقدام شود."


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.