Skip to main content
فهرست مقالات

بررسی رابطه بین فرهنگ سازمانی و مدیریت دانش

نویسنده:

علمی-پژوهشی (وزارت علوم) (24 صفحه - از 157 تا 180)

کلیدواژه ها :

فرهنگ سازمانی ،مدیریت دانش ،انطباق پذیری ،رسالت سازمانی ،سازگاری سازمانی ،تعهد به مشارکت

کلید واژه های ماشینی : مدیریت دانش ، فرهنگ سازمانی ، سـازمان ، مـدیریت ، فرهنگ سازمانی و مدیریت ، مـدیریت دانـش در اداره هـای ، فرهنـگ سـازمانی ، بررسی رابطه فرهنگ سازمانی ، هـای متغیرهـای فرهنـگ سـازمانی معنادار ، فرهنـگ سـازمانی بـه عنـوان

هدف: تحقیق حاضر، به بررسی رابطه فرهنگ سازمانی و مدیریت دانش در اداره های مرکزی بانک پارسیان می پردازد. روش شناسی: برای این منظور، پس از بررسی مبانی نظری تحقیق و مطالعه الگو های موجود، برای بررسی ابعاد فرهنگ سازمانی، از الگوی «دانیل دنیسون» و برای بررسی ابعاد مدیریت دانش، از الگوی پایه های ساختمان دانش «پرابست» و همکاران استفاده شده است. ابزار اصلی مورد استفاده در این تحقیق، پرسشنامه بوده است. حجم نمونه آماری مورد نظر، با استفاده از جدول «کرجسی و مورگان» تعداد 270 نفر تعیین شد. یافته ها و نتیجه گیری: نتایج به دست آمده؛ حاکی از تایید کلیه فرضیه های تحقیق و وجود رابطه معنادار، بین فرهنگ سازمانی و مدیریت دانش در این سازمان است. با توجه به داده های به دست آمده از بانک پارسیان؛ مشخص شد که فرهنگ سازمانی، عاملی مهم برای موفقیت سازمان ها است. همچنین تغییر فرهنگ، یکی از مهم ترین جنبه های هر نظام مدیریت دانشی است. در نتیجه، این پژوهش نشان می دهد که بین دو متغیر فرهنگ سازمانی و مدیریت دانش، رابطه تنگاتنگ و نزدیکی برقرار است. نقش فرهنگ سازمانی به عنوان پایه ای اساسی در شاکله ی هر سازمان در شکل گیری چارچوب های ساختار سازمانی انکارناپذیر است و عاملی موثر در استقرار مدیریت دانش است.

خلاصه ماشینی:

"از یافته های مربوط به وضعیت موجود ابعاد فرهنگ سـازمانی و مـدیریت دانـش در سازمان مذکور و همچنین مطالعه ادبیات موضوع که همگی نشان دهنده رابطه عوامل / فرهنگ سازمانی با مدیریت دانش است ؛ می توان نتیجـه گرفـت کـه نـامطلوب بـودن برخی از شاخص های ابعاد فرهنگی ؛ از جمله تعهد به مشـارکت ، سـازگاری و رسـالت سازمانی ، باعـث تضـعیف شـاخص هـای مـدیریت دانـش در جامعـه آمـاری اسـت و نشان دهنده رابطه معنادار بین ابعاد فرهنگ سـازمانی و مـدیریت دانـش در اداره هـای مرکزی بانک پارسیان است ؛ بنابراین با توجه به نتایج آزمون فرضـیه هـا، بـه مـدیران سازمان مزبور که به دنبال بهبود وضعیت مدیریت دانش در سازمان هستند، پیشنهاد می شود:  ازآنجاکه در شاخص های انطباق پذیری از جملـه ایجـاد تغییـر؛ مشـتری مـداری و یادگیری سازمانی ، دارای نقاط قوت بیشتری نسبت به سایر ابعـاد مـی باشـند؛ از ایـن وضعیت مثبت ، در جهت استقرار و بهبود وضعیت مدیریت دانش استفاده کنند.  به نظر می آید؛ یکی از موانع توسـعه مـدیریت دانـش در واحـدهای سـتادی بانـک پارسیان ، نبودن فضاهای مذاکره و جلسه های یادگیری ، فرهنگ گفت وگو و تبـادل آرا است که در این راستا پیشنهاد مـی شـود؛ سـازمان مـذکور بـه تشـکیل کـارگروه هـا، مذاکره ها و جلسه های یادگیری در قالب جلسه های مباحثه و مناظره اقـدام کنـد کـه این امر، خود باعث ایجاد بستر مناسب جهت کسب و انتقال دانش می شود و می توانند درک خود را در خصوص نیازهای مشتریان سازمانی ارتقا بخشند و از هماهنگی بالای واحدهای سازمانی ، در پروژه ها و عملیات سازمان استفاده کنند."


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.