Skip to main content
فهرست مقالات

شناسایی و تعیین شایستگی های مورد نیاز مدیران ورزشی ناجا و ارائه الگو

نویسنده:

علمی-پژوهشی (وزارت علوم) (28 صفحه - از 113 تا 140)

کلیدواژه ها :

شایستگی اجتماعی ،مدیر ورزشی ،فراشایستگی ،شایستگی شناختی ،شایستگی وظیفه ای

کلید واژه های ماشینی : شایستگی ، مدیران ، مدیران ورزشی ناجا ، مدیریت ، شایسـتگی ، شاخص ، شایستگی مدیران ورزشی ناجا ، مهارت ، مدیریت ورزشی ، الگوی شایستگی مدیران ورزشی ناجا

زمینه و هدف: امروزه مطالعه شایستگی های مدیران، یکی از مهم ترین زمینه های تحقیقی در مدیریت منابع انسانی با هدف تشخیص دانش و مهارت های مورد نیاز مدیران است. هدف از این تحقیق، شناسایی و تعیین شایستگی های مورد نیاز مدیران ورزشی ناجا و ارائه الگویی در این زمینه است. روش شناسی: روش تحقیق توصیفی-تحلیلی و از نظر هدف کاربردی است که به شکل میدانی انجام گرفت. جامعه آماری تحقیق شامل کلیه مدیران ورزشی ناجا و افسران ارشد دارای سابقه مدیریتی ورزش به تعداد 140 نفر بودند که همه آن ها به روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند. برای گردآوری دادهﻫﺎ از ﭘﺮﺳــﺸــﻨﺎﻣﻪ محقق ساخته؛ برای ﺣﺼﻮل روایی سازه، از ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻋﺎﻣﻠﯽ ﺗﺄﯾﯿﺪی ﻣﺮﺗﺒﻪ اول و برای بررسی روایی محتوی نیز از نظر کارشناسان و متخصصان استفاده شد. پایایی پرسشنامه نیز با استفاده از آلفای کرونباخ 86/ 0 به دست آمد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزارهای Spss و Amos استفاده شد. یافته ها و نتایج: نتایج تحقیق نشان داد؛ ابعاد اصلی شایستگی مدیران در 4 بعد فراشایستگی (شامل شایستگی های اخلاقی، اعتقادی، شخصی، کارآفرینی و بهداشت روانی)، شایستگی های شناختی شامل (شامل شایستگی های حرفه ای)، شایستگی های اجتماعی (شامل شایستگی های رفتاری، سیاسی-اجتماعی و فرهنگی- ارتباطی) و شایستگی های وظیفه ای (شامل شایستگی های مدیریتی و رهبری) تعیین شد. نتایج تحلیل نیز گواه مطلوبیت و تناسب الگو است.

خلاصه ماشینی:

"سازمان های ورزشـی دولتی و خصوصی ، پایه و اساس ورزش در هر کشوری هستند و رسـیدن بـه اهـداف متعالی برنامه های ورزشی ، نیازمنـد اثربخشـی ایـن سـازمان هـا و مـدیران آن هاسـت (فتحی ، ١٣٩١)؛ لذا با توجه به نقش مدیران ورزشی در سازمان هـای ورزشـی ، امـروزه یکی از زمینه های مطالعه در مدیریت ورزشی ، شایستگی و تعیین شایستگی های مورد نیاز مدیران ورزشی است و این شایستگی ها باید به منظور آماده کردن افراد برای احراز پست های مدیریتی شناسایی شوند (فرضعلی پور و همکاران ، ٢٠١٢ و چن ٢، ٢٠٠٥). در شایستگی وظیفه ای در مؤلفه مدیریتی و هدف گذاری با شاخص مهارت هدف گذاری و برنامه ریزی یافته های فریدمن (١٩٨٩)، لنهان (٢٠٠٠)، باتلر (٢٠٠٦)، شـیخ (١٣٨٩) / / و مؤمنی فر (١٣٩٤) همخوان ؛ در شاخص تـوان سـازمان دهـی و شـاخص آمـوزش و بهسازی با یافته های شیری (١٣٩٢) همخوان ؛ در شاخص بسـیج و توسـعه منـابع بـا مونکبی (٢٠٠٧) و مؤمنی فر (١٣٩٤) همخوان ؛ در شاخص ارزیابی و مدیریت عملکرد بـا کریـپ و مانسـفیلد (٢٠٠٢)، فریـدمن (١٩٨٩)، مـونکبی (٢٠٠٧) و مـؤمنی فـر (١٣٩٤) همخوان ؛ در شاخص تجربه مدیریت ورزشی با گودرزی (١٣٨١) مؤمنی فـر (١٣٩٤) همخوان ؛ شاخص تدوین راهبرد مطلوب با یافته هـای بـاتلر (٢٠٠٦) و شـیخ (١٣٨٩) و مؤمنی فر (١٣٩٤) همخوان ؛ شاخص بودجه بنـدی بـا فریـدمن (١٩٨٩) و مؤمنی فر (١٣٩٤) همخوان ؛ شاخص ترسیم چشم انداز مطلوب با مـونکبی (٢٠٠٧) و مؤمنی فر (١٣٩٤) همخوان ؛ شاخص داشـتن تفکـر جهـانی بـا مـؤمنی فـر (١٣٩٤) همخوان بود."


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.