Skip to main content
فهرست مقالات

طراحی الگوی رابطه مدیریت فرهنگی با سبک زندگی ایرانی-اسلامی

نویسنده:

علمی-پژوهشی (وزارت علوم) (30 صفحه - از 31 تا 60)

کلیدواژه ها :

الگوی سبک زندگی ،شهروندان شهر تهران ،ســبک زندگی ایرانی-اسلامی

کلید واژه های ماشینی : سبک زندگی ایرانی ، سـبک زنـدگی ایرانی ، اسلامی ، طراحی الگوی رابطه مدیریت فرهنگی ، سـبک زنـدگی ایرانـی ، مدیریت فرهنگی با سبک زندگی ، مدیریت فرهنگی ، رابطه مدیریت فرهنگی با سبک ، سـبک زندگی ایرانی ، متغیر سبک زندگی ایرانی

زمینه و هدف: سبک زندگی ایرانی- اسلامی، می تواند از عوامل مختلف اثر پذیرد؛ در این میان مدیریت فرهنگی و ابعاد آن نیز به عنوان شاخصی از وضعیت زیستی، روانی و اجتماعی، می تواند پیش بینی کننده سبک زندگی ایرانی- اسلامی باشد. این پژوهش با هدف رابطه مدیریت فرهنگی و سبک زندگی ایرانی- اسلامی شهروندان در شهر تهران انجام گرفته است. روش شناسی: این تحقیق از نوع تحقیقات کاربردی و به لحاظ ماهیت و روش، توصیفی و پیمایشی است. جامعه آماری این تحقیق شامل کلیه شهروندان ساکن در شهر تهران در سال 1395 است که حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران 620 نفر تعیین شده و شیوه نمونه گیری نیز به صورت خوشه ای چندمرحله ای متناسب با حجم بوده است. جهت جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه استاندارد شده، برای متغیر سبک زندگی ایرانی- اسلامی و پرسشنامه محقق ساخته، برای متغیر مدیریت فرهنگی استفاده شده است. به منظور تجزیه و تحلیل اطلاعات، علاوه بر استفاده از روش های آمار توصیفی، از آزمون رگرسیون و الگوی معادلات ساختاری (لیزرل) استفاده شده است. یافته ها: بر اساس تحلیل رگرسیونی انجام شده، مولفه های متغیرهای مستقل برنامه ریزی فرهنگی، سازمان دهی فرهنگی، بسیج منابع و امکانات فرهنگی و هدایت و رهبری فرهنگی از ابعاد مدیریت فرهنگی با متغیر سبک زندگی ایرانی- اسلامی ارتباط معناداری دارند که در این بین به ترتیب، متغیر برنامه ریزی فرهنگی، هدایت و رهبری فرهنگی، سازمان دهی فرهنگی و بسیج منابع و امکانات، تغییرات سبک زندگی ایرانی- اسلامی را تبیین می کنند؛ اما مولفه کنترل و نظارت فرهنگی، توان پیش بینی حیطه سبک زندگی ایرانی اسلامی را ندارد. نتیجه گیری: بین مدیریت فرهنگی و سبک زندگی ایرانی- اسلامی آنان، رابطه معناداری وجود دارد و این رابطه یک رابطه مثبت و ضعیف است؛ همچنین از میان مولفه های پنج گانه مدیریت فرهنگی، ارتباط برنامه ریزی فرهنگی، سازمان دهی فرهنگی، بسیج منابع و امکانات فرهنگی و هدایت و رهبری فرهنگی، با متغیر سبک زندگی ایرانی- اسلامی رابطه مثبت و مستقیمی داشتند.

خلاصه ماشینی:

"یافته ها: بر اساس تحلیل رگرسیونی انجام شده ، مؤلفه های متغیرهای مسـتقل برنامـه ریـزی فرهنگـی ، سـازمان دهـی فرهنگی ، بسیج منابع و امکانات فرهنگی و هدایت و رهبـری فرهنگـی از ابعـاد مـدیریت فرهنگـی بـا متغیـر سـبک زندگی ایرانی - اسلامی ارتباط معناداری دارند که در این بین به ترتیب ، متغیر برنامه ریزی فرهنگی ، هدایت و رهبری فرهنگی ، سازمان دهی فرهنگی و بسیج منابع و امکانات ، تغییرات سبک زندگی ایرانی - اسلامی را تبیین می کنند؛ اما مؤلفه کنترل و نظارت فرهنگی ، توان پیش بینی حیطه سبک زندگی ایرانی اسلامی را ندارد. نتایج یافته های تحقیق در خصوص برخـی فرضـیه هـای تحقیـق مـرتبط بـا ابعـاد مدیریت فرهنگی بـا سـبک زنـدگی ایرانـی - اسـلامی ، حـاکی از آن اسـت کـه بـین سازمان دهی فرهنگی ، بسیج منابع و امکانات فرهنگی و کنتـرل و نظـارت فرهنگـی و سبک زندگی ایرانی - اسلامی رابطه معناداری (بالاتر از٠٠٥=sig) وجود نـدارد؛ امـا از بین پنج مؤلفه مدیریت فرهنگی ، مؤلفه هـای برنامـه ریـزی فرهنگـی (٠٠٠٠=sig) و هدایت و رهبـری (٠٠٠٠=sig) بـا سـبک زنـدگی ایرانـی - اسـلامی ، رابطـه آمـاری معناداری وجود دارد؛ از طرفی ، مقدار این رابطه برای مؤلفه های برنامه ریزی فرهنگی و هدایت و رهبری فرهنگی بـه ترتیـب برابـر ٠. ٣- با توجه به رابطه معنادار بین برنامه ریزی فرهنگی و سبک زندگی ایرانی - اسـلامی و تبیین بالا و نقش این متغیر در تغییـرات سـبک زنـدگی ؛ پیشـنهاد مـی شـود کـه سازمان های متولی فرهنگ ، ضمن تقویت برنامه ریزی و خط مشی های فرهنگی ، تأمین بودجه و منابع مالی ، برنامه هـای منعطـف فرهنگـی و مقـررات فرهنگـی منطبـق بـر رفتارهای متناسب با دستورات و تعالیم و آموزه های اسلامی (ماننـد عبـادت ، باورهـا، سلامت ، اوقات فراغت و ..."


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.