Skip to main content
فهرست مقالات

رابطه بین رفتار شهروندی- سازمانی مدیران و بهره وری سازمانی

نویسنده:

علمی-پژوهشی (وزارت علوم) (22 صفحه - از 87 تا 108)

کلیدواژه ها :

وجدان کاری ،بهره وری مدیران ،رفتار مدیران و نیروهای مسلح ،رفتار شهروندی-سازمانی

کلید واژه های ماشینی : کارکنان ، مدیران ، بهره و ری سازمانی ، رفتار شهروندی ، بـا بهـره و ری سـازمانی ، بـا بهـره و ری سازمانی ، ری سازمانی رابطه معناداری ، جوانمردی ، بهـره و ری سـازمانی بـه ، رفتـار شهروندی

زمینه و هدف: تغییرات سریع و فزاینده، رقابت جدی در صحنه جهانی و لزوم افزایش بهره وری، سازمان ها را وادار می کند تا کارکنان و مدیرانی را داشته باشند که فراتر از وظیفه تعیین شده عمل کنند. می توان گفت؛ بخش مهمی از افزایش بهره وری، لزوم انجام رفتار فراتر از وظیفه کارکنان و به خصوص مدیران است؛ بنابراین این تحقیق با هدف اصلی «شناخت رابطه رفتار شهروندی- سازمانی مدیران با بهره وری سازمانی در نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران» بوده که مورد مطالعه آن در دانشگاه علوم دریایی امام خمینی (ره) نوشهر انجام شد. روش شناسی: روش تحقیق در این مطالعه، توصیفی از نوع همبستگی و از نظر هدف، کاربردی انتخاب شد. جامعه آماری، تعداد 70 نفر از مدیران ارشد که دارای مشاغل کلیدی در دانشگاه بودند به صورت سرشماری انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ها، دو پرسش نامه، شامل رفتار شهروندی- سازمانی ارگان (با اعتبار 84/0) و بهره وری (با اعتبار 86/0) بوده است. تجزیه و تحلیل داده ها، با استفاده از آزمون های K-S، Z فیشر، ویلکاکسون و ضریب همبستگی پیرسون از طریق نرم افزار SPSS انجام شد. یافته ها: وضعیت رفتار شهروندی- سازمانی مدیران و بهره وری سازمانی در حد مناسب است. همچنین رفتار شهروندی- سازمانی مدیران و مولفه های آن (به جز وجدان کاری و رفتار مدنی) با بهره وری سازمانی رابطه معناداری دارد. نتیجه گیری: افزایش بهره وری سازمانی، تحت تاثیر بروز رفتار شهروندی- سازمانی مدیران است. بر این اساس، می توان به این نتیجه رسید که بروز رفتار شهروندی مدیران، اعم از نوع دوستی، جوانمردی، ادب و نزاکت منجر به بهبود بهره وری سازمانی خواهد شد.

خلاصه ماشینی:

"در ایـن راسـتا، بـر اسـاس جستجوهای به عمل آمده ، تحقیقاتی در زمینه رابطه رفتـار شـهروندی - سـازمانی بـا بهره وری منابع انسانی انجام شد که به برخی از آن ها در زیر اشاره می شود: - سلاجقه ٣ و همکاران (٢٠١٤)، در پژوهشی تحت عنوان «مطالعه رابطه بـین رفتـار شهروندی - سازمانی با بهره وری در بین کارکنان شرکت دیـری پگـاه کرمـان » نشـان دادند؛ بین رفتار شهروندی و مؤلفه های آن (شامل نوع دوستی ، نگرش (فضیلت ) مدنی ، وجدان کاری ، جوانمردی و ادب و نزاکت ) رابطه معناداری وجود دارد. value نتیجه بهره وری سازمانی 0/174 69 ٠/٠٠٠ غیرنرمال رهبری اثربخش 0/199 69 ٠/٠٠٠ غیرنرمال گروه کاری 0/142 69 ٠/٠٠٠ غیرنرمال آموزش 0/229 69 ٠/٠٠١ غیرنرمال ارزیابی عملکرد 0/231 69 ٠/٠٠٠ غیرنرمال انتخاب علمی کارکنان 0/131 69 ٠/٠٠٤ غیرنرمال بهداشت روانی 0/186 69 ٠/٠٠٠ غیرنرمال فرهنگ سازمانی 0/237 69 ٠/٠٠٠ غیرنرمال رضایت شغلی 0/259 69 ٠/٠٠٠ غیرنرمال پاداش و مزایا 0/269 69 ٠/٠٠٠ غیرنرمال رضایت ارباب رجوع 0/187 69 ٠/٠٠٠ غیرنرمال رفتار شهروندی - سازمانی مدیران 0/177 69 ٠/٠٠٠ غیرنرمال نوع دوستی 0/182 69 ٠/٠٠٠ غیرنرمال وجدان کاری 0/175 69 ٠/٠٠٦ غیرنرمال جوانمردی 0/128 69 ٠/٠٠٠ غیرنرمال رفتار مدنی 0/201 69 ٠/٠٠٠ غیرنرمال آداب و نزاکت 0/237 69 ٠/٠٠٠ غیرنرمال یافته های حاصل از جدول (٤)، نشان داد که در سطح خطای ٠/٠٥، فرض نرمـال بودن داده ها رد می شود؛ زیرا مقدار احتمال بـه دسـت آمـده بـرای تمـامی متغیرهـا کوچک تر از ٠/٠٥ است . The relationship between organizational citizenship behaviors and social capital with productivity of human resources in physical education teachers of ChaharMahal&Bakhtiari province (Iran)."


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.