Skip to main content
فهرست مقالات

بررسی تاثیر تغییر ساختار مشاغل بر رضایت شغلی کارکنان، در یکی از یگا ن های انتظامی

نویسنده:

علمی-پژوهشی (وزارت علوم) (26 صفحه - از 61 تا 86)

کلیدواژه ها :

رضایت شغلی ،ساختار سازمانی ،امید به آینده شغلی ،رضایت از محیط کار

کلید واژه های ماشینی : رضایت شغلی کارکنان ، رضایت شغلی ، ساختار مشاغل بر رضایت شغلی ، ابعاد رضایت شغلی کارکنان ، تغییر ساختار مشاغل بر رضایت ، بررسی تاثیر تغییر ساختار مشاغل ، بـر رضـایت شـغلی کارکنان تأثیر ، رضـایت ، اجرای ساختار جدید مشاغل ، کارکنـان

زمینه و هدف: ساختار سازمان و مشاغل- چه از منظر ذهن گرایی و چه با رویکرد عین گرایی- بر روی عملکرد و متغیرهای رفتاری نیروی انسانی تاثیر محسوس دارد. یافتن و ساختن ساختار مناسب، می تواند به عنوان یک مزیت رشددهنده برای سازمان، منشا خیر و منبع قدرت تلقی شود. هدف ما در این نوشتار، بررسی تاثیر اجرای ساختار جدید مشاغل، در یک یگان انتظامی بر روی ابعاد رضایت شغلی کارکنان است. روش شناسی: این تحقیق از لحاظ ماهوی، جزء تحقیقات کمی و از بعد هدف، کاربردی و از لحاظ راهبرد تحقیق، پیمایشی است. جامعه آماری، کارکنان شاغل در یک سازمان انتظامی است که با توجه به تعداد جامعه (329 نفر) و بر اساس فرمول کوکران، به عنوان حجم نمونه انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ها، پرسشنامه محقق ساخته است که روایی آن از لحاظ صوری و سازه، به تایید خبرگان و اساتید دانشگاه رسیده و پایایی آن بر مبنای فرمول آلفای کرونباخ 94/0 تعیین شد. نتیجه گیری: نتایج بیانگر آن است که سطح رضایت شغلی پس از اعمال ساختار جدید مشاغل در سه بعد رضایت از خود شغل، رضایت از محیط کار و امید به آینده شغلی، کاهش یافته؛ ولی در بعد حجم مناسب کار، رابطه خاصی مشاهده نشده است و به طورکلی، رضایت شغلی کارکنان- پس از اعمال ساختار جدید- کاهش یافته است. یافته ها: محققان به دلیل مسئولیت اجرایی و سازمانی در معاونت منابع انسانی؛ پس اجرای ساختار جدید مشاغل، شاهد رشد تقاضای خروج از یگان بوده اند. از دلایل (تجربی) کاهش رضایت شغلی در این سطح از تحلیل؛ می توان به مواردی مانند کاهش نیروی انسانی و افزایش بار مسئولیت افراد، کوچ سازمانی و از بین رفتن حافظه علمی و دانشی و ارتباطی سازمان، عدم امید به رشد و ترقی در کارراه های تعریف شده سازمانی، اشاره کرد.

خلاصه ماشینی:

"هـومن در کتـاب خـود بـا توجـه بـه نظریه ها و تقسیم بندی های مختلف - درباره رضایت شغلی - عوامل مـؤثر در آن را بـه این شرح مورد بررسی قرار داده است : ١- دستمزد؛ ٢- نفس کار١: بسیاری از صاحب نظران ، نفس کار را شامل عوامل متعـددی دانسـته و معتقدند برای افزایش رضایت و درعین حال عملکرد کارکنان ، مشـاغل بایـد از لحـاظ درونی گسترش یافته و یا پرمایه شود. یافته های این تحقیق نشان داد که رضایت شغلی از مهم ترین زمینه های پژوهشی بوده و مفهـوم رضـایت شـغلی کارکنـان ، میـزان علاقـه منـدی و نگرش ها و دیدگاه های مثبت آنان ، نسـبت بـه شـغل خـود اسـت ؛ بنـابراین از جملـه تلاش های مدیریت سازمان ها، در جهت حفظ و نگهداری منـابع انسـانی - کـه ثـروت اصلی هر سازمانی محسوب می شود- ایجاد رضایت و پیشگیری از تمایل ترک خدمت کارکنان است و رضایت شغلی ، باعث ایجاد علاقه ، انگیزه همکاری بیشتر و عدم تمایل به تغییر شغل و همچنین تمرکز لازم جهت ارائه سرویس مطلوب در دستگاه ذی ربط است . از دلایل تجربی آن ، می توان به کاهش رضایت شغلی به علت عوامل زیر اشاره کرد:  کاهش نیروی انسانی و افزایش بار مسئولیت و فعالیت های افراد؛ احسـاس نـابرابری پرداختی و کاهش عدالت رویه ای ؛  جابه جایی نیروهای خبره و رفتن به سازمان ها و یگان های دیگـر (کـوچ سـازمانی )، برای یافتن موقعیت بهتر در سلسـله مراتـب سـازمانی و در پـی آن ، کـاهش انسـجام سازمانی و فرهنگ صمیمیت سازمانی و حمایتگری ؛  در کنار این عوامل عدم امید به رشد و ترقی در بلندمدت و نبود کارراهه رشدیابنده ، باعث کاهش امید به آینده شغلی شده و از سطح رضایت شغلی کارکنان کاسته شـده است ."


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.