Skip to main content
فهرست مقالات

نقش پلیس زن در اعتمادسازی به عملکرد کلانتری های شهر اهواز

نویسنده:

علمی-پژوهشی (وزارت علوم)/ISC (10 صفحه - از 61 تا 70)

کلیدواژه ها :

اعتماد سازی ،اهواز ،اعتماد اجتماعی ،پلیس زن ،اعتماد نهادی ،اعتماد بین شخصی ،اعتماد بنیادین ،اعتماد به پلیس

کلید واژه های ماشینی : اعتماد ، اعتماد ، خانواده‌ها نسبت به عملکرد کلانتریها ، خانواده‌ها نسبت به عملکرد کلانتریها ، خانواد ، خانواد ، نقش پلیس زن با اعتماد ، نقش پلیس زن با اعتماد ، عملکرد کلانتریها رابطه معناداری وجود ، عملکرد کلانتریها رابطه معناداری وجود

زمینه و هدف: تحقق رویکرد های جد ید در سازمان پلیس ازجمله مشارکت دادن مردم در حفظ نظم و ایجاد امنیت، در بستر اعتماد عمومی به پلیس، امکان پذیر خواهد بود . در این میان زنان پلیس به جهت ویژگی های خاص فردی و شخصیتی می توانند در تعامل با گروه زنان و کودکان نقش ارزند ه ای د اشته باشند . بنابراین، هد ف تحقیق حاضر شناسایی رابطه پلیس زن با اعتماد سازی خانواده ها نسبت به عملکرد کلانتری ها می باشد . روش: روش تحقیق حاضر ازنظر داد ه ها کمی و از نظر اهداف کاربردی و از نظر ماهیت مطالعه همبستگی است. این تحقیق در نیمه اول سال 1392 در شهر اهواز انجام پذیرفته است. جامعه آماری این پژوهش را زنان و خانواد ه کود کان بزه دید ه شهر اهواز که طی شش ماهه اول سال 1392 به کلانتری های این شهر مراجعه د اشته اند تشکیل می دادند . با استفاد ه از روش نمونه گیری تصادفی ساده 175 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند . ابزار سنجش پژوهش پرسشنامه 32 سئوالی اعتماد تشکیل می داد . داده های پژوهش به وسیله آزمون های همبستگی پیرسون و t تک نمونه ای مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفتند . یافته ها: بین نقش پلیس زن با اعتماد سازی خانواد ه نسبت به عملکرد کلانتری ها رابطه معناداری وجود داشت. نتیجه گیری: زنان پلیس می توانند اعتماد خانواده ها، بویژه زنان و کودکان را نسبت به عملکرد کلانتری ها افزایش دهند .


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.