Skip to main content
فهرست مقالات

تحلیلی از ابعاد خشونت علیه زنان و ابعاد د یند اری د ر خانواد ه د ر شهر یاسوج

نویسنده:

علمی-پژوهشی (وزارت علوم)/ISC (8 صفحه - از 25 تا 32)

کلیدواژه ها :

ایران ،دینداری ،خشونت علیه زنان ،تحلیل ساختاری ،یاسوج

کلید واژه های ماشینی : خشونت علیه زنان ، خشونت علیه زنان ، ابعاد خشونت علیه زنان ، ابعاد خشونت علیه زنان ، شونت علیه زنان ، شونت علیه زنان ، متغیر خشونت علیه زنان همبستگی ، متغیر خشونت علیه زنان همبستگی ، میزان خشونت علیه زنان ، میزان خشونت علیه زنان

زمینه و هد ف: یکی از مسائل اجتماعی گریبان گیر جوامع د ر د وران کنونی، خشونت علیه زنان است که پیامد های نامطلوبی را بر زند گی زنان و خانواد ه ها د اشته است. خشونت علیه زنان ابعاد گوناگونی د اشته و به عنوان یک مساله زمینه های گوناگونی د ارد . هد ف از این پژوهش، تحلیلی از ابعاد خشونت علیه زنان د ر شهر یاسوج بود ه است. روش: روش پژوهش حاضر، روش پیمایشی و جامعه آماری آن، کلیه زنان متاهل 15 تا 54 ساله شهر یاسوج که د ست کم یک سال از ازد واج آنها می گذرد ، بود ه است. حجم نمونه تعد اد 400 نفر و با استفاد ه از روش نمونه گیری تصادفی از نوع طبقه ای چند مرحله ای، انتخاب گردید . ابزار تحقیق، پرسشنامه محقق ساخته بوده که با استفاد ه از تکنیک تحلیل عاملی، تعیین اعتبار سازه گردید و جهت تعیین پایایی آن از آلفای کرانباخ استفاد ه گرد ید ه است. داد ه ها با استفاد ه از آزمون همبستگی پیرسون مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته اند. یافته ها: از میان ابعاد د ینداری، فقط بعد عاطفی با متغیر خشونت علیه زنان همبستگی معنی داری نداشت ولی بین سایر ابعاد و متغیر در کل همبستگی معنی داری وجودد اشت. بالاترین میزان همبستگی در بین بعد مناسکی با ابعاد خشونت علیه زنان بود . نتیجه گیری: با افزایش میزان دینداری مردان به ویژه در ابعاد مناسکی و اعتقادی از میزان خشونت علیه زنان به ویژه در ابعاد اقتصادی و جنسی کاسته می شود . این یافته نشان می دهد که بهره گیری از آموزه های دینی در جامعه به ویژه خانواده می تواند در کاهش خشونت نقش مهمی داشته باشد . آموزه های دینی خشونت را برنمی تابند ، بنابراین توجه به آموزه های دینی برای کاهش خشونت یکی از راهکارهای پیشنهادی می باشد .


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.