Skip to main content
فهرست مقالات

بررسی رابطه شیوه های فرزند پروری مادران با اضطراب اجتماعی کود کان و مولفه های آن

نویسنده:

علمی-پژوهشی (وزارت علوم)/ISC (17 صفحه - از 46 تا 62)

زمینه و هدف: شیوه های گوناگون فرزند پروری، موجب بروز رفتارهای متفاوت در میان کودکان و نوجوانان می شود . هد ف پژوهش، تعیین رابطه بین شیوه های فرزند پروری مادران و میزان اضطراب اجتماعی کودکان و مولفه های آن در دختر و پسر پایه های چهارم و پنجم ابتد ایی شهر کرج بود . روش: روش پژوهش، توصیفی و نمونه مورد بررسی شامل 400 د انش آموز (د ختر و پسر) و همچنین مادران آنها بودند . جهت جمع آوری داده ها از دو پرسشنامه شیوه های فرزند پروری دیانا بامریند و مقیاس اضطراب اجتماعی لایبوتیز برای کودکان و نوجوانان (LSAS – CA) استفاده شد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از روش های آمار توصیفی و آمار استنباطی (آزمون های t برای گروه های مستقل، ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون گام به گام) استفاد ه گردید . یافته ها: سبک های فرزند پروری استبدادی، سهل گیرانه و مقتدرانه در سطح (01/ 0>p) با اضطراب اجتماعی (نمره کل) و همچنین مولفه های اضطراب عملکردی، اجتناب عملکردی، اضطراب اجتماعی و اجتناب اجتماعی رابطه معناد اری داشتند که شیوه فرزند پروری مقتدرانه و سهل گیر با کاهش اضطراب اجتماعی در کودکان همراه بود . شیوه فرزند پروری استبداد ی با افزایش اضطراب اجتماعی کودکان همراه بود . مادران برای کود کان پسر شیوه سهل گیر و برای کودکان د ختر شیوه استبد اد ی اعمال می کنند که این خود نشان می د هد که د ختران نسبت به پسران اضطراب اجتماعی بیشتری د ارند . نتیجه گیری: عدم فرزند پروری اصولی و صحیح مشکلات روانی و اجتماعی زیاد ی به د نبال خواهد د اشت و سهم بیشتر مادر در این میان از اهمیت خاصی برخورد ار است. مادر به لحاظ نقش برجسته ای که در زند گی کود ک ایفا می کند ، می تواند زمینه مناسبی جهت خود شناسی کود ک فراهم نماید که به رشد طرح واره های شناختی آنها کمک کند تا به درک و شناخت مثبت و مناسبی از خود و محیط برآیند و بتوانند از روابط اجتماعی مطلوبی برخوردار گرد ند و از این طریق در کاهش اضطراب اجتماعی خود نقش به سزایی د اشته باشند.


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.