Skip to main content
فهرست مقالات

رابطه احساس امنیت، دینداری و بهداشت روانی با رضایت شغلی زنان

نویسنده:

علمی-پژوهشی (وزارت علوم)/ISC (11 صفحه - از 11 تا 21)

کلیدواژه ها :

بهداشت روانی ،دینداری ،احساس امنیت ،پلیس ،رضایت شغلی زنان

کلید واژه های ماشینی : بهداشت روانی ، احساس امنیت ، زنان ، رضایت شغلی زنان ، رضایت شغلی ، زنان شاغل ، بهداشت روانی و رضایت شغلی ، کارکنان ، سلامت روانی ، رابطه احساس امنیت

زمینه و هدف: احساس امنیت همواره از دغدغه های نوع بشر در طول تاریخ بوده است. احساس امنیت یک پدیده روان شناختی – اجتماعی و دارای ابعاد گوناگون است. محققین زیادی رابطه این متغیر با متغیرهای متنوع موجود در محیط کار، از جمله رضایت شغلی را مورد بررسی قرار داده اند. در این پژوهش رابطه احساس امنیت، دینداری و بهداشت روانی با رضایت شغلی در زنان بررسی شد. روش: روش تحقیق مطالعه حاضر توصیفی(همبستگی) است. به این منظور از 195زن شاغل دستگاه های دولتی شهر رشت که به صورت تصادفی انتخاب شده اند خواسته شد به پرسشنامه های تحقیق پاسخ دهند. داده های بدست آمده از 181 پرسشنامه کامل با آزمون های t استیودنت(گروه های مستقل)، همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون با استفاده از نرم افزار SPSS-18 تجزیه و تحلیل شد. یافته ها: بین احساس امنیت، دینداری، بهداشت روانی و رضایت شغلی زنان رابطه معناداری وجود دارد. تفاوت بین احساس امنیت، بهداشت روانی و رضایت شغلی زنان بر حسب وضعیت تاهل و سابقه کار معنی دار بود. اما بین دینداری زنان شاغل مشارکت کننده در پژوهش تفاوت معناداری مشاهده نشد. تحلیل رگرسیون به شیوه گام به گام نیز نشان داد که بهداشت روانی و احساس امنیت، به ترتیب اولویت رضایت شغلی زنان را پیش بینی می کنند. نتیجه گیری: امروزه اشتغال زنان در جامعه به عنوان یک مساله اجتماعی با امنیت فردی و اجتماعی زنان، خانواده و جامعه گره خورده است. به گونه ای که هر عامل مرتبط با آن از حیث امنیت اجتماعی و نیز روان شناختی و جامعه شناختی حائز اهمیت و بررسی است. احساس امنیت زنان در جامعه و بخصوص زنان شاغل در محیط های شغلی (بخشی از نتایج پژوهش) خود نشان دهنده بالا بودن امنیت اجتماعی و تلاش پلیس در تامین امنیت جامعه است.

خلاصه ماشینی:

"نتایج بررسی رابطه بین دینداری و سلامت روان زنان شاغل بخش دولتی شهر کرمانشاه نشان میدهد که رضایتمندی شغلی با دینداری مرتبط است ، بین دینداری و سلامت روان زنان شاغل نیز رابط ه معناداری وجود دارد، به این معنی که هر چه میزان دینداری زنان شاغل بیشتر باشد از سلامت روان بیشتری برخوردارند، و می توان از روی دینداری افراد سلامت روانی آنان را پیش بینی کرد (کرمی و شعیری، ١٣٨٩). بررسی نتایج پژوهش های متعدد نشان داده اند که بین رضایت شغلی و سلامت روانی و جسمانی کارکنان رابطه وجود دارد و این موضوع به گون ه ای معنیدار با مشکلات روان شناختی، خستگی مفرط ، اعتماد به نفس ، افسردگی و اضطراب رابطه داشته است (مک کوئین ، ٢٠٠٧، ص ٧٤). جدول ١: مقایسه احساس امنیت زنان برحسب آزمون t برای گروه های مستقل در متغیرهای جمعیت شناختی متغیر گروه میانگین ان حراف استاندارد درجه آزادی مقدار t معناداری سابقه کار بالا 93 1/49 179 3/73 0/001 پایین 85 1/45 وضعیت تاهل متأهل 90 1/44 179 1/39 0/87 مجرد 88 1/49 وضعیت سکونت بومی 91 1/42 179 1/94 0/74 غیربومی 87 1/40 نتایج جدول (١) نشان میدهد که بین احساس امنیت زنان مورد بررسی با توجه به سابقه کار تفاوت معناداری وجود دارد. برای بررسی رابطه بین دینداری، احساس امنیت ، بهداشت روانی و رضایت شغلی زنان شاغل مشارکت کننده در پژوهش ، از آزمون همبستگی پیرسون استفاده شد. Relationships Between Professional Commitment, Job Satisfaction & Work Stress in Public Health Nurses in Taiwan."


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.