Skip to main content
فهرست مقالات

بررسی رابطه تجددگرایی و سرمایه اجتماعی خانواده های شهر سنندج

نویسنده:

علمی-پژوهشی (وزارت علوم)/ISC (15 صفحه - از 39 تا 53)

کلیدواژه ها :

خانواده ،اعتماد ،تجددگرایی ،سرمایه اجتماعی ،شبکه ها ،هنجارهای همیاری

کلید واژه های ماشینی : رابطه تجددگرایی و سرمایه اجتماعی ، تجددگرایی ، بررسی رابطه تجددگرایی و سرمایه ، سرمایه اجتماعی خانواده‌ها ، سرمایه اجتماعی خانواده‌های سنندجی ، سرمایه اجتماعی خانواده‌های شهر سنندج ، جهت‌گیری ، رمایه اجتماعی ، رمایه اجتماعی خانواده‌های سنندجی ، جهت‌گیری تساوی‌طلبانه

زمینه و هدف: مساله تجددگرایی با دیگر حوزه های اجتماعی شدیدا ممزوج بوده، دراین میان اظهارنظر درخصوص بایدها و نبایدهای تجددگرایی و نوگرایی درخانواده ها به دلیل نقش مهم نهاد خانواده درتربیت نسل آینده،محل علاقه، بحث و چالش بسیاراست. هدف بررسی رابطه تجددگرایی و سرمایه اجتماعی خانواده های سنندجی است. روش: تحقیق از نوع کاربردی و به روش اسنادی و پیمایشی انجام شده است. جامعه آماری، خانواده های ساکن سنندج و حجم نمونه انتخابی 280 نفرانتخاب شده است. اطلاعات مورد نیاز با استفاده ازروش پیمایشی واز ابزار پرسشنامه و مطالعه اسنادی، جمع آوری شده است. برای سنجش رابطه،شاخص هایی درابعاد هفت گانه جهت گیری های تساوی طلبانه، استقلال طلبانه، علمی، عام گرایانه، پیشرفت، مدنی، دموکراتیک درنظر گرفته شد. یافته ها: با افزایش جهت گیری تساوی طلبانه، استقلال طلبانه، عام گرایانه، پیشرفت و مدنی، سرمایه اجتماعی خانواده ها کاهش و با افزایش جهت گیری علمی، میزان سرمایه اجتماعی آنان افزایش می یابد. نتیجه گیری: تجددگرایی درخانواده ها تاثیر گذاشته وبا افزایش تجددگرایی، سرمایه اجتماعی خانواده ها کاهش می یابد. البته خانواده های سنندجی درحال زوال نیستند بلکه درحال گذار هستند.

خلاصه ماشینی:

"جدول ٨: همبستگی بین جهت گیری دموکراتیک وابعاد سرمایه اجتماعی جهت گیری دموکراتیک مولفه ها ضریب همبستگی سطح معناداری تعداد شبکه ها -0/188 0/111 280 هنجارهای همیاری -0/209 0/144 280 اعتماد 0/173 0/162 280 سرمایه اجتماعی -0/192 0/134 280 * ٠٠٥<p؛ ** ٠٠١<p همانطور که در جدول (٨) ملاحظه میشود میان جهت گیری دموکراتیک افراد و سرمایه اجتماعی و ابعاد آن هیچ رابطه معناداری وجود ندارد؛ به معنای دیگر هرچندکه جهت گیری دموکراتیک که نگرشی است مثبت به حفظ و رعایت حقوق و آزادی های مدنی و سیاسی و وجود فرصت های مساوی برای همه در مشارکت آزادانه در ارزش های آن جامعه ، با سرمایه اجتماعی خانواده ها در ابعاد شبکه ها و هنجارهای همیاری رابطه معکوس و با بعد اعتماد رابطه هم سو دارد ولیکن این رابطه معنادار نیست و لذا فرضیه هفتم تحقیق مورد تأیید قرار نمیگیرد. یافته های تحقیق نشان می دهد که خانواده در سنندج دچار زوال نشده است بلکه در بستر تجددگرایی و تحول و در مرحله گذار و انتقال قرار گرفته است ؛ زیرا به دلیل قرار گ رفتن خانواده در جریان تجددگرایی شاهد اشکال جدید سرمایه اجتماعی همانند جنبه های مثبت فردگرایی در جهت نوآوری، خلاقیت و ابتکار و مشارکت بیشتر زنان در حوزه های اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و حتی سیاسی در قالب مدرنیته بومی و درحال گذار و (نه درحال زوال ) هستیم و همچ نین کاهش سطوح سرمایه اجتماعی سنتی در ابعاد ارتباط با شبکه های اجتماعی، هنجارهای همیاری و اعتماد شده که نشان از وضعیت و بحران کنونی خانواده ها درسنندج به دلیل قرارگرفتن در تضاد بین الگوهای سنتی و مدرن و در حال گذار از این مرحله می باشد، را درپی دارد."


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.