Skip to main content
فهرست مقالات

نگرش زنان متاهل نسبت به برخی عوامل اجتماعی موثر بر همسرآزاری

نویسنده:

علمی-پژوهشی (وزارت علوم)/ISC (16 صفحه - از 43 تا 58)

کلیدواژه ها :

زنان ،خشونت ،همسرآزاری ،عوامل اجتماعی ،پاوه ،تفکیک نقش های جنسیتی

کلید واژه های ماشینی : خشونت ، زنان ، خشونت علیه زنان ، مرد ، همسر آزاری ، تحصیلات مرد و همسر آزاری ، خشونت علیه زنان رابطه ، جامعه ، جنسی ، جنسیتی

زمینه و هدف: همسر آزاری یکی از مشکلات مهمی است که اکثر جوامع، سنتی و مدرن، کم و بیش با آن مواجه هستند. لذا هدف تحقیق حاضر، نگرش زنان متاهل شهر پاوه نسبت به برخی عوامل اجتماعی موثر بر همسر آزاری است. روش: این پژوهش از نوع پیمایشی است. نمونه این پژوهش، 200 نفر از زنان متاهل شهر پاوه در سال 1393 با روش نمونه گیری خوشه ای و سیستماتیک بودند. برای تامین اعتبار پرسش نامه، از روش اعتبار صوری و برای تعیین پایایی، از ضریب آلفای کرونباخ که برابر با 82/0 است استفاده شد. داده های این پژوهش، به کمک پرسشنامه و با بهره گیری از آماره های توصیفی و همبستگی پیرسون با استفاده از نرم افزار spss تحلیل شده اند. یافته ها: یافته های پژوهش نشان می دهد که بیشترین میزان خشونت رایج در جامعه مورد مطالعه، مربوط به خشونت روانی و کمترین میزان خشونت، مربوط به خشونت فیزیکی است. نتیجه گیری: نتایج نشان می دهد بین تصور اقتدارگرایانه مرد و تصورات فرمانبردارانه زن از نقش خود و خشونت علیه زنان، رابطه مستقیم و معنا داری وجود دارد و بین کمک و همکاری شوهر در کارهای منزل با خشونت علیه زنان، رابطه معنا داری مشاهده نشد. همچنین بین تحصیلات مرد و همسر آزاری تفاوت معناداری وجود دارد.

خلاصه ماشینی:

"در این پژوهش ، تلاش میشود تا سؤالات زیر مورد بررسی و تحقیق قرار گیر: ١- میزان و شدت خشونت در شهر پاوه چقدر است ؟ ٢- انواع و اشکال خشونت رایج در شهر پاوه کدام اند؟ ٣- چه عواملی بر میزان خشونت مردان نسبت به زنان در خانواده تأثیر گذارند؟ پژوهش های زیادی در زمینۀ خشونت علیه زنان و همسر آزاری صورت گرفته است ، ازجمله ؛ گلز٢ در پژوهشی تحت عنوان نداشتن سرپناه ، پویایی اجتماعی خشونت در ازدواج که بر روی ٨٠ خانواده از طریق مصاحبه در دو شهر واقع در نیوهمپشابر انجام داده است ، به این نتیجه رسیده است که خشونت خانوادگی بیشتر در منزل رخ میدهد و مکان رخ دادن آن بیشتر در آشپزخانه و اتاق خواب است . 51 با توجه به اینکه همۀ متغیرها در سطح سنجش فاصله ای مورد سنجش قرار گرفته اند، لذا جهت سنجش همبستگی بین متغیرهای تحقیق و متغیر همسر آزاری از آزمون همبستگی پیرسون استفاده شده است که نتایج به شرح زیر است : فرضیۀ ١: بین تصور اقتدارگرایانه مرد از نقش خود و خشونت علیه زنان رابطه وجود دارد. برای آزمون این فرضیه از ضریب همبستگی پیرسون استفاده شد که نتایج نشان میدهد بین متغیر کمک و همکاری شوهر در انجام کارهای منزل (تفکیک نقش های جنسیتی زن و مرد) با خشونت روانی، خشونت جنسی، 52 خشونت اقتصادی و خشونت کلی علیه زنان رابطۀ معناداری وجود ندارد؛ هرچند که ضریب به دست آمده معکوس است (جدول ٦). نتایج تحقیق ملک افضلی و همکاران در بررسی انواع خشونت خانوادگی نزد زنان در شهر اصفهان نشان میدهد که بیشترین خشونت ها در بین خانواده هایی که در سطح تحصیلات نهضت و ابتدایی هستند گزارش شده است و با افزایش سواد زن و مرد از میزان آن کاسته میشود که با نتایج پژوهش حاضر همخوانی دارد."


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.