Skip to main content
فهرست مقالات

رابطه ترس از جرم و سلامت عمومی در زنان شهر زنجان

نویسنده:

علمی-پژوهشی (وزارت علوم)/ISC (15 صفحه - از 20 تا 34)

کلیدواژه ها :

زنان ،سلامت عمومی ،ترس از جرم ،شهر زنجان

کلید واژه های ماشینی : ترس از جرم ، ترس از جرم ، زنان شهر زنجان ، سلامت عمومی در زنان شهر ، سلامت عمومی در زنان شهر ، زنان شهر زنجان ، زنان ، زنان ، جرم و سلامت عمومی ، جرم و سلامت عمومی

زمینه و هدف: ترس از جرم آثار فردی و اجتماعی وسیعی دارد که حتی در بسیار موارد از آثار خود جرم وسیع تر است؛ زیرا معمولا جرائم ارتکابی دامن گیر فرد یا افراد محدودی می شوند. اما آثار نامریی ترس از آن و احساس ناامنی، گریبان گیر افراد زیادی می شود. پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه ترس از جرم و سلامت عمومی در زنان شهر زنجان انجام شد. روش: پژوهش حاضر یک مطالعه توصیفی مقطعی بود. در این پژوهش، 400 نفر از زنان منطقه 2 شهر زنجان از خرداد تا تیرماه سال 1394 به روش خوشه ای چندمرحل های انتخاب شدند. جمع آوری اطلاعات با استفاده از نمونه برگ جمعیت شناختی، پرسشنامه ترس از جرم 19 سوالی و پرسشنامه سلامت عمومی 28 سوالی بود. برای تحلیل داده ها، از شاخص های آمار توصیفی مانند میانگین و انحراف معیار، درصد و درصد فراوانی و همبستگی پیرسون با نر مافزار SPSS 20 استفاده شد. یافته ها: یافت ههای حاصل از تجزیه و تحلیل همبستگی نیز نشان داد که نگرانی از قربانی شدن با افسردگی( 0r/61 -) ، اضطراب ( 0r/69 -)، کارکرد اجتماعی ( 0r/35 -) و با نشانه های جسمانی ( 0r/57 -)در سطح p>0/01 رابطه معنادار دارد. هم چنین، احساس امنیت با افسردگی ( 59 / r- 0 )، اضطراب ( 51 /0 r - )، کارکرد اجتماعی ( 45 / r- 0 ) و با نشانه های جسمانی ( 39 / r -0 ) در سطح P<0/01 رابطه معنادار دارد. نتیج هگیری: ترس از جرم با سلامت عمومی در زنان رابطه دارد. بنابراین، به منظور بهبود وضعیت سلامت جامعه و کنترل و کاهش متغیرها و عوامل آسیب زا برای افراد جامعه، توجه به این متغیرها طی پژوه شهای آتی و کارآزمایی های بالینی باهدف طراحی مدل های مداخله مناسب و تلاش برای ایجاد احساس امنیت سودمند خواهد بود.


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.