Skip to main content
فهرست مقالات

مجرمان حرفه‌ای در پرتو یافته‌های جرم شناختی و سیاست کیفری ایران

نویسنده:

علمی-پژوهشی (وزارت علوم)/ISC (19 صفحه - از 113 تا 131)

امروزه مجرمان حرفه ای در سلامت کامل روحی- روانی، با اعتماد به نفس بالا و بدون کوچک‌ترین احساس گناهی، با انجام ماهرانه و زیرکانه، شغل مجرمانه خود را در عرصه تبهکاری ادامه می‌دهند و چالش ها و بحران های فراوانی را پیش روی نظام های عدالت کیفری قرارداده اند. از این، رو تحقیق حاضر به دنبال پاسخ به این سوال اساسی است که مجرمان حرفه ای چه کسانی هستند و ویژگی ها، علل و عوامل حرفه ای شدن آنها از منظر رهیافت‌ها و رویکرد جرم شناختی چیست و سیاست کیفری ایران در عرصه قانون گذاری و در حوزه اجرایی درقبال این مجرمان از چه راهبردها و روش‌هایی بهره می جوید؟ هدف این تحقیق کمک و مساعدت به مجریان دستگاه عدالت کیفری در خصوص شناخت بهتر وتفکیک مجرمان حرفه ای از غیر حرفه ای در پرتو یافته های جرم شناختی و همچنین نقد و بررسی، اصلاح و بازبینی سیاست کیفری ایران در مسیر مقابله با چنین افرادی است. این تحقیق از لحاظ روش جمع آوری اسنادی است که از کتاب‌ها، پایان‌نامه‌ها، رساله ها و مقالات استفاده شده است و از لحاظ تجزیه و تحلیل توصیفی-تحلیلی است. نتایج این پژوهش نشان می‌دهدکه در پرتو رهیافت های حاصل از نظریه های جرم شناختی، مجرمان حرفه ای با آگاهی از استعدادها و توانایی های خویش و با انگیزه بالا با کسب منافع مادی، جرایم خاص را عمدتا در حوزه بزه‌های اقتصادی و مالی که متناسب با توانایی های ذهنی، جسمی و شخصیتی خود می‌باشد انتخاب و مرتکب آن می‌شوند. نظام کیفری ایران نیز چه در حوزه تقنینی و چه در حوزه اقدامات پلیسی در راستای مبارزه با مجرمان حرفه ای، به دلیل وجود نواقصی در ساختار پلیس کشور و قوانین مربوطه، عدم تفکیک پلیس قضایی و اداری و البته توانایی علمی، فنی و شخصیتی مجرمان حرفه ای در ارتکاب ماهرانه جرایم در مسیر این مبارزه با مشکلات فراوانی روبه‌رو است.

خلاصه ماشینی:

"از منظر جرم شناسان ، این درجۀ بالینی صرفا جهت تبیین خطرناکی بزهکاران یقه سفید و رهبران تشکل های مجرمانـه (مرتکبان جرایم سازمان یافته ) که نیروی بالقوة مجرمانۀ آنهـا تحـت پوشـش یـک شـغل آبرومنـد و یـک وضـعیت اجتماعی نمونه ، پنهان است ، به کار میرود؛ اما با توجه به اینکه این دو گروه از مجرمان نیـز امـرار معاششـان نـه بـه صورت صددرصد و نه در ظاهر، اما در حقیقت ، از مسیر مجرمانه است ، افرادی باهوش بوده ، در ارتکـاب جرایمشـان مهارت دارند و دارای نفوذ در طبقات بالای اجتماع هستند و به همین دلیل ، به راحتی در چنگال عدالت اسیر نمی - شوند و جزء گروه مجرمان حرفه ای به حساب میآیند. سیاست کیفری تقنینی ایران در قبال مجرمان حرفه ای ١- عنوان های ناظر به مجرمان حرفه ای در نظام کیفری تقنینی ایران : مجرمان حرفه ای در سیاست کیفری تقنینـی ایران بدون آن که مستقلا به عنوان کسانی که قانون آنها را واجد ویژگیهـای خاصـی بشناسـد، تحـت عنـوان کلـی مجرمان حرفه ای موضوع قانونگذاریها قرار گرفته اند، بدین ترتیب که مقنن در برخـورد بـا مجرمـان خطرنـاک بـه طورکلی، معیار خطرناکی را گاه نوع و ماهیت جرم ارتکابی (نیرنگ آمیز یا خشونت آمیـز) دانسـته اسـت و گـاه شـیوة عملکرد (باندی، سازمان یافته یا انفرادی) و گاهی ارتکاب مکرر رفتار مجرمانه (به ویژه تکرار رفتاری خاص )؛ علاوه بـر این ، در میان قوانین کیفری بعضی اوقات اصطلاحاتی دیده میشوند که برخلاف معیارهای برشـمرده کـه بـه طـور غیرمستقیم با مقولۀ مجرمان حرفه ای ارتبـاط دارنـد، مسـتقیما ایـن گـروه را مخاطـب قـرار داده انـد."


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.