Skip to main content
فهرست مقالات

نقش تهدیدهای نرم شبکه های اجتماعی در ماموریت های اطلاعاتی و جنایی پلیس

نویسنده:

علمی-پژوهشی (وزارت علوم)/ISC (13 صفحه - از 93 تا 105)

کلیدواژه ها :

فضای مجازی ،شبکه های اجتماعی ،تهدیدهای نرم ،ماموریت اطلاعاتی پلیس ،ماموریت جنایی پلیس.

کلید واژه های ماشینی : تهدیدهای نرم شبکه‌های اجتماعی ، پلیس ، شبکه‌های اجتماعی ، سیاسی ، شبکه هـای اجتمـاعی مجـازی ، شبکه‌های اجتماعی مجازی ، شـبکه هـای اجتمـاعی مجـازی ، کاربران شبکه‌های اجتماعی مجازی ، شـبکه هـای اجتمـاعی مجازی ، سازماندهی فعالان سیاسی ناشی

با پایان یافتن جنگ جهانی دوم و تغییر در ادبیات علمی جهان و الگو های حاکم در عرصه سیاسی و امنیتی، فضای مجازی تحولات عظیمی را طی کرده که در این میان نوع جدیدی از ارتباطات در فضای اینترنت به نام شبکه های اجتماعی مجازی به وجود آمده است. این شبکه ها می توانند تهدیدها و آسیب های گسترده ای را در حوزه های مختلف و محیط امنیتی ایجاد کنند. شکل گیری شبکه های مذکور گرچه باعث تسهیل در ارتباطات و انتقال سریع اطلاعات شده اما به نوبه خود مشکلات عدیده ای را در ابعاد مختلف امنیتی و انتظامی به همراه آورده است، نظر به نقش مهمی که این شبکه ها در بحران آفرینی فتنه سال 88 داشته اند و برنامه های خود را از طریق توسعه روز افزون کاربران ایرانی، دنبال کنند، ضرورت بررسی تهدیدهای نرم شبکه های اجتماعی در ماموریت های پلیس را دو چندان کند. بنابراین این مطالعه با هدف شناسایی تهدیدهای نرم شبکه‌های اجتماعی در ماموریت های اطلاعاتی وجنایی پلیس انجام پذیرفته است. روش مطالعه از نظر هدف کاربردی واز نظر ماهیت وروش توصیفی و با استفاده از ابزار پرسش‌نامه براساس روش نمونه گیری دردسترس با مراجعه به خبرگان پلیس انتخاب شده است. نتایج این پژوهش نشان می‌دهد بین برخی مولفه‌های مربوط به فعالیت کاربران شبکه‌های اجتماعی مانند: رفتارهای پرخاشگرانه، آرمان خواهی، سازماندهی فعالان سیاسی وشبکه‌ سازی درجهت نافرمانی مدنی وآشوب باافزایش حجم ماموریت های پلیس رابطه مستقیمی وجود داشته وبه عبارتی دیگر می‌توان گفت که بخش زیادی ازتوان نیروها رادرمواقع خاص به خود اختصاص می‌دهد.

خلاصه ماشینی:

"جدول شماره (١)رابطه رفتار پرخاشگرانه کاربران شبکه های اجتماعی بامأموریت های اطلاعاتی وجنایی پلیس ارزش تست = ٠ ٩٥درصد فاصله اطمینان تفاوت تفاوت میانگین معناداری درجه آزادی t نوع ارتباط بالاتر پایین تر 8/4909 0/000 54 30/011 پخاشگانه 9/0581 7/9237 رر ٢- بین ترویج آرمان ها، گروه های مبتذل و تجاوزهـای جنسـی شـبکه هـای اجتمـاعی مجـازی و مأموریـت هـای اطلاعاتی وجنایی پلیس رابطه مستقیم وجود دارد. درخصوص وجود رابطه مستقیم بین ترویج آرمان ها، گروه هـای مبتـذل وتجـاوزات جنسـی شـبکه هـای اجتمـاعی مجازی و مأموریت های اطلاعاتی وجنایی پلیس نتایج نشان می دهد که در سـطح ٠٠٥<p تفـاوت میـانگین هـا معنادار است و به عبارتی در سطح ٩٥درصد اطمینان می توان گفت افزایش تـرویج آرمـان هـا، گـروه هـای مبتـذل وتجاوزهای جنسی شبکه های اجتماعی مجازی موجب افـزایش حجـم مأموریـت هـای اطلاعـاتی وجنـایی پلـیس میشود. نتایج این پژوهش بیانگر وجود رابطه مستقیم میان بین افزایش رفتار پرخاشـگرانه ناشـی از تحریک احساس های کاربران شبکه های اجتماعی مجازی و مأموریت های اطلاعاتی وجنایی پلیس نسبت به سـایر تهدیدها است ، لذا با اطمینان ٩٥درصد میتوان نتیجـه گرفـت کـه افـزایش رفتـار پرخاشـگرانه ناشـی از تحریـک احساس های کاربران شبکه های اجتماعی مجازی، میتواند توان اطلاعاتی وجنایی زیادی از پلـیس را درگیـر خـود کند. همچنین نتایج دیگر این پژوهش نشان میدهد که بین تهدیدهای نرم سیاسی وامنیتی مربوط به قدرت شـبکه ساز، شبکه های اجتماعی(شکل دهی نافرمانی مدنی و آشوب ) و ماموریـت هـای اطلاعـاتی وجنـایی پلـیس رابطـه مستقیم و معناداری وجود دارد."


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.