Skip to main content
فهرست مقالات

بررسی عوامل موثر بر سرقت از اماکن

نویسنده:

علمی-پژوهشی (وزارت علوم)/ISC (14 صفحه - از 9 تا 22)

کلیدواژه ها :

مذهب ،خصوصی ،ناهنجاری ،کج‌روی ،دلبستگی به خانواده ،سرقت از اماکن عمومی

کلید واژه های ماشینی : سرقت از اماکن عمومی ، جرم ، سـرقت ، اماکن عمومی – خصوصی ، بررسی سرقت از اماکن عمومی ، شهر ، جامعه ، سـرقت از اماکن عمومی ، کندال ، سرقت فراوانی درصد فراوانی

سرقت یکی از با سابقه‌ترین جرایم بشری است که در جوامع مختلف به شیوه‌های گوناگون دیده می‌شود. این پدیده در طول زمان دستخوش دگرگونی‌ها و تغییرات زیادی شده، اما تنها چیزی که از بدو پیدایی و شکل‌گیری آن تاکنون ثابت مانده، زشتی آن است. هدف پژوهش حاضر بررسی سرقت از اماکن عمومی- خصوصی و شناسایی عوامل موثر بر آن در میان سارقان دستگیر شده پلیس آگاهی شهر رشت در سال 1391 است. این پژوهش به روش پیمایشی ( کمی ) و به منظور جمع آوری داده‌ها از ابزار پرسش‌نامه استفاده شده است. جامعه آماری این پژوهش را کلیه سارقان دستگیر شده توسط پلیس آگاهی شهر رشت در سال 1391 تشکیل می‌دهد که 80 نفر به روش نمونه‌گیری تصادفی ساده انتخاب و مورد بررسی قرار گرفته‌اند. نتایج این تحقیق نشان داد که بین سرقت از اماکن عمومی – خصوصی و میزان تحصیلات، مذهب، دلبستگی به خانواده، اوقات فراغت و کنترل بیرونی رابطه معناداری وجود داشته است. جهت این رابطه معکوس و شدت آن در پیرسون متوسط می باشد. همچنین با افزایش متغیرهای مستقل مذکور سرقت از اماکن عمومی- خصوصی کاهش می‌یابد و با کاهش عوامل شناسایی شده موثر، سرقت از اماکن عمومی- خصوصی افزایش می‌یابد.

خلاصه ماشینی:

"جدول ٦: سرقت از اماکن عمومی- خصوصی برحسب دلبستگی به خانواده کم متوسط زیاد جمع متغیر مستقل سرقت فراوانی درصد فراوانی فراوانی درصد فراوانی فراوانی درصد فراوانی فروانی درصد فراوانی کم 4 13/8 6 20/7 19 65/5 29 100 متوسط 9 28/1 22 68/8 1 3/1 32 100 زیاد 11 91/7 0 0 1 8/3 12 100 کل 24 32/9 28 38/4 21 28/8 *73 100 جدول ٧: سرقت از اماکن عمومی- خصوصی برحسب دلبستگی به خانواده آزمون میزان ضریب معناداری همبستگی پیرسون -0/668 0/000 تا بی کندال -0/603 0/000 تا سی کندال -0/581 0/000 برای آزمون این فرضیه از جدول توافقی و برای تعیین جهت و شدت آن ، از آمـاره پیرسـون ، تـابی کنـدال و تاسـی کندال استفاده شده که نتایج آن در جدول شماره ٦ و ٧ آورده شده است . جدول ٨: سرقت از اماکن عمومی- خصوصی برحسب اوقات فراغت متغیرتقل کم متوسط زیاد جمع مسسرقت فراوانی درصد فراوانی فراوانی درصد فراوانی فراوانی درصد فراوانی فروانی درصد فراوانی کم 13 43/3 16 53/3 1 3/3 30 100 متوسط 12 35/3 19 55/9 3 8/8 34 100 زیاد 11 91/7 1 8/3 0 0 12 100 کل 36 47/4 36 47/4 4 5/3 76 100 جدول ٩: سرقت از اماکن عمومی- خصوصی برحسب اوقات فراغت آزمون میزان ضریب معناداری همبستگی پیرسون -0/247 0/032 تا بی کندال -0/176 0/095 تا سی کندال -0/154 0/095 برای آزمون این فرضیه از جدول توافقی و برای تعیین جهت و شدت آن ، از آمـاره پیرسـون ، تـابی کنـدال و تاسـی کندال استفاده شده که نتایج آن در جدول شماره ٨ و ٩ آورده شده است ."


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.