Skip to main content
فهرست مقالات

سنجش تطابق پلیس اطلاعات وامنیت عمومی ناجا با ویژگی‌های سازمان یادگیرنده

نویسنده:

علمی-پژوهشی (وزارت علوم)/ISC (14 صفحه - از 111 تا 124)

کلیدواژه ها :

تغییر ،سازمان ،سازمان یادگیرنده ،یادگیری‌سازمانی ،پلیس اطلاعات و امنیت

کلید واژه های ماشینی : پلیس اطلاعات و امنیت عمومی ، سازمان یادگیرنده ، تطابق پلیس اطلاعات و امنیت ، امنیت عمومی ناجا ، سنجش تطابق پلیس اطلاعات ، سـازمان ، سـازمان یادگیرنـده ، تطابق پویاییهای یادگیری پلیس اطلاعات ، تطابق مدیریت دانش پلیس اطلاعات ، تطابق کاربرد فناوری پلیس اطلاعات

سنجش تطابق پلیس اطلاعات وامنیت عمومی ناجا با ویژگی‌های سازمان یادگیرنده صفحه: 111تا 132 نشریه: فصلنامه علمی پژوهشی پژوهش های اطلاعاتی و جنایی شماره : 32 دوره هشتم زمستان 1392 نویسندگان: محمدجوادکاملی ,نجات امیری ,احمد نوری , کلیدواژگان: سازمان، یادگیری‌سازمانی، سازمان یادگیرنده، تغییر، پلیس اطلاعات و امنیت. چکیده مقاله: سازمان یادگیرنده سازمانی است که دائما خود را به نحوی تغییر می‌دهد که با هدف موفقیت مجموعه سازمانی به نحو مطلوب تری اطلاعات را جمع آوری، مدیریت و استفاده کند و یادگیری تنها مزیت رقابتی پایدار برای این سازمان‌ها می باشد. هدف از پژوهش حاضر تعیین وضع موجود پلیس اطلاعات و امنیت عمومی ناجا با سازمان یادگیرنده و زیر سیستم‌های آن می باشد. این پژوهش به صورت پیمایش انجام و برای اندازه گیری سازمان یادگیرنده از پرسش‌نامه استاندارد سازمان یادگیرنده مارکوارت در مقیاس لیکرت و ضریب آلفای کرونباخ924/0 استفاده شده است. جامعه آماری تحقیق شامل 324 نفر از کارشناسان هفت اداره پلیس اطلاعات وامنیت عمومی ناجا با رده شغلی کارشناس و بالاتر که 177 نفر به عنوان نمونه آماری با استفاده از روش نمونه گیری خوشه‌ای و سپس تصادفی ساده انتخاب شدند. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد زیر سیستم‌های سازمان یادگیرنده شامل؛ پویایی‌های یادگیری، توانمند سازی افراد، مدیریت دانش وکاربرد فناوری بالاتر ازمیانگین فرضی است. همچنین زیر سیستم‌های تحول سازمان برابر با سطح میانگین فرضی بوده و بین میانگین حداقل دو زیر سیستم از زیر سیستم‌های سازمان یادگیرنده تفاوت معناداری وجود داشت. نتایج این پژوهش نشان می‌دهد که توجه بیشتر به استقرار زیر سیستم‌های سازمان یادگیرنده وتوسعه متوازن این زیر سیستم‌ها متناسب با تولید دانش بومی پلیسی و اطلاعاتی و ارتقای سطح یادگیری به منظور توانمند سازی افراد ولزوم توجه هم زمان به تمامی زیر سیستم‌های سازمان یادگیرنده ضروری است و موانع یادگیری از جمله بوروکراسی لجام گسیخته، کنترل‌های غیر کارکردی، سلسله مراتب نامنعطف کاهش داده شده یا حذف شود.

خلاصه ماشینی:

"تغییرات در سطح بین الملل به قدری گسترده و وسیع است که همگام شدن با آن برای هر کسـی بسیارسـخت و دشوار شده است بنابراین ، ضرورت پیدا میکند که به منظور احاطه بر تهدیدات وآسیب پذیری های محیطـی و وفـق دادن خود با تحولات عصر جدید، تمامی ساختارها و آموزش ها و اعضا و کارکنان سازمان را با دانش و فنـاوریهـای جدید همسو کرده و بازنگری و مهندسی مجدد در فرآیند یادگیریهـای سـازمانی، شـیوه هـای آمـوزش ، بهسـازی کارکنان و نیاز سنجی در کلیه سطوح سازمانی، ارتقای سامانه های اطلاعاتی، نحوة جمع آوری اطلاعـات سـازمانی و نیل به مأموریت های اساسی پلیس اطلاعات و امنیت عمومی ناجا و ایجاد قدرت رقابت با سازمان های همکار پلیسی و سایر سازمان های اطلاعاتی در سطح منطقه مستلزم ایجاد سازمان یادگیرنده باتوجه به اهمیت و حساسیت پلـیس اطلاعات وامنیت عمومی بوده و از این طریق توانـاییهـای دانشـی اعضـا وکارکنـان خـود را ارتقـا داده و اهـداف و راهبردهای سازمانی را براساس سازمان یادگیرنده طراحی کرده ، کارکنان و مدیران را بـه سـمت وسـوی یادگیرنـده شدن سوق داده و به اهداف و رسالت سازمانی خود دست یابند، تا پلیس اطلاعات در مواجه با تهدیدات و تحـولات عصرجدید و حوزه های علم و دانش برآورد صحیح و منطقی از وضعیت های موجود داشـته باشـد بـه همـین دلیـل ایجاد سازمان یاد گیرنده در پلیس اطلاعات وامنیت عمومی ناجا ضرورت واهمیت دوچندان پیدا میکند. جدول شماره ١: نتایج آزمون کالموگروف -اسمیرنوف برای بررسی توزیع اطلاعات در زیرسیستم های سازمان یادگیرنده فرضیه پویاییهای یادگیری تحول سازمانی توانمند سازی افراد مدیریت دانش کاربرد فناوری تعداد 177 177 177 177 177 مقدار آماره Z 4/289 3/712 4/242 5/122 5/242 سطح معناداری 0/000 0/000 0/003 0/001 0/000 همان طور که نتایج آزمون نشان می دهد چون مقدار کالموگراف - اسمیرنوف درتمامی فرضـیه هـا بیشـتر از سـطح معناداری است می توان به نرمال نبودن توزیع نمونه ها حکم کرد یعنی بین توزیع فراوانیهای مشاهده شده و توزیع نرمال تفاوت معنادار وجود دارد وتوزیع جامعه نرمال نیست ."


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.