Skip to main content
فهرست مقالات

بررسی عوامل موثر بر رضایت مندی اصناف از عملکرد پلیس نظارت بر اماکن عمومی

نویسنده:

علمی-پژوهشی (وزارت علوم)/ISC (19 صفحه - از 115 تا 133)

کلیدواژه ها :

رضایت مندی ،اماکن عمومی ،متصدیان اصناف ،صلاحیت ترافیکی ،پلیس نظارت بر اماکن عمومی

کلید واژه های ماشینی : پلیس نظـارت بـر امـاکن عمـومی ، پلیس نظارت بر اماکن عمومی ، دوایر صلاحیت ترافیکی پلیس نظارت ، رضایت‌مندی اصناف از عملکرد پلیس ، دوایر بررسی صلاحیت ترافیکی پلیس ، عملکرد پلیس نظارت بر اماکن ، بـر رضـایت منـدی امـاکن عمـومی ، بـه دوایـر بررسـی صـلاحیت ترافیکـی ، بررسی صلاحیت ترافیکی ، کارشناسان دوایر بررسـی صـلاحیت ترافیکـی

نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران به علت پیچیدگی و دشواری ماموریت ها باید طـوری عمـل کنـد که همه مردم احساس کنند این نیروی خدمتگذار با تمام قدرت و تـوان درخـدمت مـردم و بـرای تـامین آسایش آن ها قدم برمی دارد. در این راستا، دوایر صلاحیت ترافیکی پلیس نظارت بر امـاکن عمـومی بـا بررسی صلاحیت ترافیکی اماکن عمومی و اصناف نقـش بـه سـزایی در ایـن راه بـر عهـده دارنـد کـه در صورت ایفای نقش منفی می توانند ضمن ایجاد گره های ترافیکی در شـهرها، موجـب نارضـایتی امـاکن عمومی و متصدیان اصناف شوند. هدف از این تحقیق ، ارائه عوامل تاثیرگذار بـر رضـایت منـدی امـاکن عمومی و متصدیان اصناف از عملکرد دوایر صلاحیت ترافیکی است تا با شناسـایی آن هـا، بـرای ایجـاد یکنواختی و هم سویی در تصمیم گیری های ترافیکی اصناف گـامی مثبـت برداشـته شـود. روش تحقیـق حاضر از نظر هدف و ماهیت کاربردی و از نظر روش اجرا، توصیفی - پیمایشی است . ابـزار گـردآوری داده ها، پرسش نامة محقق ساخته در قالب طیف لیکرت است . جامعة آماری شامل کلیه متصدیان اصناف و اماکن عمومی تهران بزرگ بوده که بـه لحـاظ اقتضـای شـغلی بـه دوایـر بررسـی صـلاحیت ترافیکـی مراجعه نموده اند که به تعداد ١٩٦ نفر و از طریق روش تصـادفی طبقـه ای انتخـاب شـده انـد. نتـایج ایـن تحقیق نشان می دهد که فرآیند بررسی صلاحیت ترافیکی و نحوة پاسخگویی و برخـورد کارشناسـان بـا متصدیان اصناف بیشترین تاثیر را به طور مستقیم بـر رضـایت منـدی امـاکن عمـومی و متصـدیان اصـناف داشته است .

خلاصه ماشینی:

"نتیجه گیری نتایج آزمون تحلیل واریانس نشان می دهد که بین رضایت مندی اماکن عمـومی و متصدیان اصناف (به عنـوان متغیـر وابسـته ) و عملکـرد دوایـر بررسـی صـلاحیت ترافیکی پلیس نظارت بر اماکن عمومی تهران بـزرگ در قالـب بررسـی صـلاحیت ترافیکی ، اطلاع رسانی به اماکن عمومی و متصـدیان اصـناف ، تسـلط کارشناسـان دوایر به ضوابط مهندسی ترافیک ، نحـوة پاسـخگویی و برخـورد کارکنـان و پـیش کارشناسی صـلاحیت ترافیکـی امـاکن عمـومی و اصـناف (بـه عنـوان متغیرهـای مستقل ) رابطة معناداری وجود دارد و نتایج آزمـون تحلیـل رگرسـیونی حـاکی از همبستگی بسیار بالای بین متغیرها است و نشان می دهد که متغیرهای مستقل با یکدیگر و همچنین با متغیر وابسته همبستگی بسیار بالایی دارند. - با عنایت به عدم نیاز برخی از اماکن عمومی بـه بررسـی صـلاحیت ترافیکـی از جمله داروخانه ها، مؤسسات مالی و قرض الحسنه ، بانک ها، پمپ بنزین ها که جـزء اصناف محسوب نشده ولی در عمل موجب ترافیک زایی شهرها می شوند، هیچ گونه نظارتی برصلاحیت ترافیکی این گونه واحدها از طرف پلیس نظـارت بـر امـاکن یـا ارگان دیگری اعمال نمـی شـود کـه ایـن موضـوع ضـمن ایجـاد شـبهه در اذهـان شهروندان ، نارضایتی اغلب متصدیان اصناف را به دنبال دارد و ضروری است تدابیر مقتضی دراین خصوص اندیشیده و ضمن اجرایی نمودن آن ، اطلاع رسانی دقیقـی نیز در این رابطه انجام پذیرد."


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.