Skip to main content
فهرست مقالات

بررسی میزان تاثیر مطالب جنایی منتشره در رسانه های جمعی بر احساس امنیت عمومی مردم

نویسنده:

علمی-پژوهشی (وزارت علوم)/ISC (20 صفحه - از 95 تا 114)

کلیدواژه ها :

رسانه های جمعی ،امنیت عمومی ،احساس امنیت ،گزارش خبری ،اخبار جنایی ،منبع اطلاعات

کلید واژه های ماشینی : احساس امنیت ، احساس امنیت عمومی مردم ، احسـاس ، جرم ، اخبار جنایی ، عملکرد پلیس ، کرمانشاه ، رسانه‌های جمعی ، جنایت ، بررسی میزان تاثیر مطالب جنایی

رسانه های جمعی دارای نقش دوگانه ای در زمینة وقوع جرم یا پیشگیری از آن هستند. مطالب منتشـر شـده در رسانه ها می تواند احساس امنیت خاطر، اعتماد، بر آورده شدن انتظارات و نیازها و دلگرمی را بـرای مخاطبـان یا بر عکس ، ناامنی روانی را به وجود آورد و باعث شود در مخاطبـان احسـاس تـرس ، اضـطراب ، بـی ثبـاتی ، اغتشاش ذهنی و بی اعتمادی نسبت به دیگران ایجاد شود. این احساس فردی در حیات اجتماعی نیز اثر گذاشته و به شکل نوعی اختلاف و بی اعتمادی و اضطراب در روابط فی مابین افراد بروز می کند. بنابراین ، این پژوهش با هدف بررسی میزان تاثیر انتشار مطالب جنایی منتشره در رسانه های جمعی بر احساس امنیـت عمـومی مـردم کرمانشاه انجام شده است . پژوهش فوق از نظر هدف و ماهیت ، کاربردی و از نظر روش اجرا، پیمایشی است . جامعه آماری آن را کلیة افراد بالای ١٥ سال ساکن در شهر کرمانشاه تشکیل می دهند که از میان آنها ٣٨٤ نفر به روش تصادفی خوشه ای چند مرحله ای انتخاب شده اند. ابزار گردآوری داده ها، پرسش نامة محقق ساخته است . نتایج این پژوهش نشان داد کـه مهـم تـرین منبـع دریافـت اطلاعـات وقـایع جنـایی ، تلویزیـون بـوده و مهم ترین انگیزه از پیگیری اخبار جنایی ، آگاهی یافتن از شـرایط جامعـه اسـت . بـه اعتقـاد اکثـر پاسـخگویان انعکاس عملکرد پلیس در رسانه ها بسـیار مطلـوب و عملکـرد پلـیس در واقعیـت نیـز مطلـوب اسـت و میـزان احساس امنیت در میان پاسخگویان بسیار پایین است . به طور کلـی ، مجمـوع متغیرهـای ایـن تحقیـق تنهـا ٦/٤ درصد از تغییرات احساس امنیت را تبیین می کنند و ٩٣/٦ درصد از تغییـرات آن بـه عـواملی خـارج از حـوزة انتشار اخبارجنایی رسانه ها بر می گردد.

خلاصه ماشینی:

"او همچنین نشان داد که احسـاس نـاامنی در ______________________________________________________ 1 - Davis & Smith 2 - Jak Katz 3 - Hans Joachim Schneider 4 - Kenneth Dowler بین زنان و افراد سالمند بیشتر از سایر گروه هـا اسـت و افـرادی کـه بـه طـور مـنظم برنامه های جنایی را دنبال می کنند کمتر احساس امنیت می کنند. وقتـی هیـث و گیلبـرت ٣ تأثیر رسانه های جمعی بر نگرش ها نسبت به مخاطرات جنـایی ، احسـاس نـا امنـی و عکس العمل در مواجهه با جنایت را مورد بررسی قرار دادند دریافتند که با اعتماد بـه عوامل چندگانه شامل انواع برنامه های تلویزیون ، میزان باورپذیر بـودن افـراد و سـطح نگرانی پیش از تماشای وقایع جنایی ، رابطه ای پیچیده بین احساس نا امنی و تماشای تلویزیون وجود دارد. همانطور که در جدول شماره ١ مشاهده می شود احساس نیاز به امنیت که نشانة پایین بودن سـطح احسـاس امنیـت در افـراد اسـت ، ______________________________________________________ 1 - Chiricos 2 - Padgett 3 - Gertz منجر به دنبال کردن اخبار جنایی می شود تا بدین وسیله احسـاس مثبـت در زمینـة آگاهی از انواع مخاطرات موجود در جامعه و اطمینان از عملکرد مناسب در برخورد با جنایت به وجود آید. - یافته های تحقیق نشان می دهد انتشار اخبار جنایی ظاهرا بیشـتر فرصـت اسـت تـا تهدید و با توجه به تأثیر اندک آگاهی از اخبار جنایی در احساس ناامنی (نتایج تحلیل رگرسیون ) به نظر می رسد نگرانی عمده ای در زمینة انتشار این گونه اخبار در رسانه هـا به صورت فعلی آن وجود ندارد و بهتر است از این علاقه عمومی در جهت اطلاع رسانی و تقویت آگاهی های امنیتی و حقوقی شهروندان استفاده شود."


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.