Skip to main content
فهرست مقالات

مولفه های پیشگیری وضعی از وقوع قتل عمد

نویسنده:

علمی-پژوهشی (وزارت علوم)/ISC (22 صفحه - از 79 تا 100)

کلیدواژه ها :

قتل عمد ،پیشگیری وضعی ،افزایش زحمت ،افزایش خطر ،حذف بهانه ،کاهش منافع

کلید واژه های ماشینی : وقوع قتل عمد ، قتل عمد در شهر کرمانشاه ، جرم ، پیش‌گیری وضعی از وقوع قتل ، کاهش تحریک مجرمان قتل عمد ، پیش‌گیری وضعی ، جرم قتل عمد ، پلیس ، وقوع قتل عمد در کرمانشاه ، وقوع قتل عمد پیش‌گیری

قتل عمد در هر جامعه ای همیشه به عنوان یکی از مسائل اجتماعی و انتظامی مطرح بوده و بیش ترین توان پلیس و دستگاه های مرتبط، در برخورد و جلوگیری با این معضل اجتماعی را به خود اختصاص داده است. این پژوهش با هدف بررسی میزان تاثیر مولفه های پیشگیری وضعی بر وقوع قتل عمد در شهر کرمانشاه انجام شده است. روش تحقیق در این پژوهش، از نظر نوع و هدف، کاربردی و از نظر روش و ماهیت اجرا، توصیفی – تحلیلی از نوع پیمایشی است. جامعه آماری این پژوهش را دو بخش کارشناسان انتظامی و کارشناسان قضایی تشکیل می دهند که به صورت تمام شمار انتخاب شده اند. برای جمع آوری داده ها از پرسش نامه محقق ساخته استفاده شده است. نتایج این مطالعه نشان داد که افزایش خطر های قابل پیش بینی در جرم قتل با میانگین 41/4درصد به عنوان موثرترین تکنیک و حذف بهانه های موجود با میانگین 96/3 درصد به عنوان ضعیف ترین تکنیک در کاهش قتل عمد در شهر کرمانشاه هستند و میانگین پیشگیری وضعی از وقوع قتل عمد در کرمانشاه برابر با 3 (60 درصد) بوده که با توجه به حداقل و حداکثر استاندارد میانگین پیشگیری1تا 5 و تعیین عدد 3 به عنوان میانگین متوسط، وضعیت پیشگیری وضعی در حال حاضر در حد متوسط است. در حالی که براساس همین نتایج در وضعیت مطلوب، میزان پیشگیری از وقوع قتل عمد در این شهر می تواند تا میانگین 14/4درصد(84 درصد) از وقوع قتل عمد پیشگیری کند.

خلاصه ماشینی:

"با توجه به اینکه که در فرضیة اصلی تحقیق ، به نقش پیشگیری وضعی بر کـاهش وقوع قتل عمد در شهر کرمانشاه اشاره شده و براساس مدل کلارک ، پیشگیری وضعی شامل ٥ مؤلفة افزایش خطر، کاهش منافع ، افزایش تلاش و زحمت ، کـاهش تحریـک مجرم و حذف بهانه - یعنی ٥ فرضیة فرعی این پژوهش که همة آنها اثبـات شـدند - فرضیة اصلی این پژوهش نیز مورد تأیید قرار می گیرد و می توان این را نتیجه گرفـت که راهکارها و تدابیر انجام پیشـگیری وضـعی در کـاهش وقـوع قتـل عمـد در شـهر کرمانشاه مؤثر است . پیشنهادها با توجه به یافته های این پژوهش اولویت بندی مؤلفه های پیشگیری وضـعی از وقـوع قتل عمد در شهرکرمانشاه در وضعیت مطلوب با وضعیت موجود متفاوت بوده و دارای شکاف است ؛ لذا پیشنهاد می شود در جهت کاهش بیشتر این جرم ، در چنـد مرحلـه اقدامات پیشگیری وضعی به ترتیب اولویت از بیشترین شکاف تا کمترین شکاف بـین مؤلفه ها در وضعیت موجود و وضعیت مطلوب به شرح مـوارد زیـر مـورد توجـه قـرار گیرد: گام اول ) اقدام جهت افزایش خطرهای قابل پیش بینی : ١- تشدید برخـورد بـا دارندگان سلاح غیرمجاز برای کاهش موارد ارتکاب قتل عمد با اسلحه ؛ ٢- برخورد بـا هرگونه حمل سلاح سرد برای کاهش موارد ارتکاب قتل عمد با سلاح سرد؛ ٣- ارائـه روش هایی مبنی بر محرمانه تر شـدن گزارشـات مردمـی از سـوی پلـیس ؛ ٤- اطـلاع رسانی در جهت کاهش تعصبات ناموسی و قومی قبیله ای برای کاهش موارد ارتکـاب قتل عمد و ٥- استفاده از دوربین های مدار بسته در سطح شهر بـه ویـژه محـل هـای مستعد برای ارتکاب قتل عمد."


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.