Skip to main content
فهرست مقالات

بررسی جرم شناختی تاثیر عوامل فردی و خانوادگی بر حجم و ساخت بزهکاری

نویسنده:

علمی-پژوهشی (وزارت علوم)/ISC (28 صفحه - از 9 تا 36)

کلیدواژه ها :

مواد مخدر ،جنسیت ،سیستان و بلوچستان ،عوامل خانوادگی ،نرخ جرم ،ساخت بزهکاری

کلید واژه های ماشینی : جرایم ، زنان ، بزهکار ، بزه‌کاری ، خانواده ، ارتکاب جرایم ، نوجوانان ، کودکان ، بررسی جرم شناختی تاثیر عوامل ، ساختار خانواده

ملاحظات آماری موجود حاکی از روند رو به افزایش ارتکاب جرایم نسبت به سال های قبل و حداکثر میل به تبهکاری در سن 5/ 22 سالگی و مشارکت پایین تر زنان در ارتکاب جرایم است. در رویکرد جامعه شناختی به عوامل ارتکاب جرم، صرف نظر از اینکه جرم نتیجه همگانی شخصیت بزهکار با شرایطی است که او را احاطه کرده است و هیچ عاملی به تنهایی در تکوین نقض هنجارهای اجتماعی موثر نیست.تحقیق حاضر با هدف بررسی اثرات عوامل خانوادگی و فردی مانند تنبیه و بی مهری، از هم گسیختگی خانواده، محیط متشنج خانواده و جنسیت بر حجم و ساخت بزهکاری اجرا شده که از نظر ماهیت، توصیفی - تحلیلی و از نظر روش، علی - مقایسه ای است. برای بررسی های توصیفی، مشخصات 1049بزهکار از طریق آمارهای جنایی و مطالعه پرونده، موردبررسی قرارگرفته است؛اما برای تبیین های مقایسه ای، نمونهتحقیق شامل98 نفر بزهکارو91 نفر غیر بزهکار بودکه باروش نمونه گیری تصادفی در دسترس انتخاب شدند. به منظور گردآوری داده ها از ابزار پرسش نامه استفاده شد. مطابق نتایج آزمون تی، بین گروه بزهکاران و بهنجار از حیث ساختار گسسته خانواده، معاشرت با همسالان مجرم، نظارت والدین و سبک دلبستگی تفاوت معناداری وجود دارد. همچنین بین متغیر نظارت والدین و گسسته بودن ساختار خانواده با معاشرت با بزهکاران همبستگی منفی وجود دارد.

خلاصه ماشینی:

"از سوی دیگر، تحقیقات انجام شـده نشـان داده اند که گسستگی ساختار خانواده می تواند پیامدهایی مثـل فقـر، کـاهش نظـارت والدین (شوماخر، ٢٠١٠) و هم نشینی با همسالان بزهکار (پاسکال و همکاران ، ٢٠٠٣) را به دنبال داشته باشد و از این راه نیز تأثیر خود را بر بزهکاری نوجوانان اعمال کند. پیشگیری و کاهش جرم و اصلاح و بازسازی مجرمان در استان ، نه تنهـا بـه دانـش حقوق جزا، بلکه به اطلاعات مخصوصی دربـارة نقـش محـیط طبیعـی و اجتمـاعی و ______________________________________________________ 1- Ahlstrom & Havighurst فرهنگی و جنبه های روانی شخصیت مجرمـان منطقـه نیازمنـد اسـت ؛ و بـه همـین مناسبت و براساس بررسی های انجام شده ، طرق پیشگیری و اصلاح بزهکـاران اسـتان بدین شرح پیشنهاد می شود: - برنامه ریزی در جهت جبران عقب افتادگی منطقـه در زمینـة ایجـاد صـنایع ملـی و توسعة کشاورزی و دام پروری و پیشرفت اجتماعی و رفاهی و خدمات عمومی به منظور ایجاد تغییرات بنیادی در زندگی مردم استان ؛ - رفع هرگونه تبعیض و محرومیت از جمله ؛ تأمین کمبود و رفع هرگونـه تبعـیض در توزیع جغرافیایی مؤسسات آموزشی در سطوح مختلف ابتدایی ، راهنمایی ، دبیرسـتان ، مدارس فنی و حرفه ای و مدارس عالی در استان ؛ - تأمین کمبود مؤسسات و مراکز آموزشی و تفریحات سالم و رفع نابرابری موجود در توزیع این قبیل تأسیسات به منظور پر کردن اوقات فراغت جوانان استان ؛ - تعمیم عدالت اجتماعی از طریق توزیع عادلانه درآمد ملی ، سهام عدالت و غیره ؛ - توجه بیشتر به توسعة جنبه های فرهنگ ملی و معتقدات مذهبی مردم منطقه ."


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.