Skip to main content
فهرست مقالات

نقش پلیس اطلاعات و امنیت عمومی در کاهش تهدیدات فرهنگی (فرقه های نوظهور؛ شیطان پرستی)

نویسنده:

علمی-پژوهشی (وزارت علوم)/ISC (20 صفحه - از 121 تا 140)

کلیدواژه ها :

ماموریت سازمانی ،تهدیدات نرم ،شیطان پرستی ،تهدیدات نرم فرهنگی ،فرقه های نوظهور

کلید واژه های ماشینی : پلیس اطلاعات و امنیت عمومی ، پلـیس اطلاعـات و امنیت عمومی ، شیطان ، فرقه‌های نوظهور ، امنیت عمومی در کاهش تهدیدات ، نمادها ، کاهش تهدیدات نرم ناشی ، نقش پلیس اطلاعات و امنیت ، مظاهر فرقه‌های نوظهور ، کاهش تهدیدات فرهنگی ناشی

تهدید نرم را می توان تهدیدی دانست که باعث دگرگونی در هویت فرهنگی و الگوهای رفتاری مورد قبـول یـک نظام سیاسی می شود. این تهدید، نوعی اعمال قدرت با روش های نرم افزاری در ابعاد سه گانـة حکومـت ، اقتصـاد و فرهنگ است که از طریق تاثیر بر اندیشه و الگوهای رفتاری در این حوزه ها و جایگزینی الگوهای رفتـاری بـازیگر مهاجم ، محقق می شود. برخی سازمان ها از جمله سازمان پلیس که ماموریت آن ها می تواند متـاثر از تهدیـدات نـرم باشد، باید ضمن شناخت این گونه تهدیدات ، نسبت به روزآمدی برای مقابله یا خنثی سازی تهدیدات نرم اقدام کنند. هدف از مطالعة حاضر، بررسی رابطة ماموریت پلیس اطلاعات و امنیت عمومی با تهدیدات نـرم فرهنگـی ناشـی از نمادسازی فرقه های نوظهور است . جامعة آماری پژوهش حاضر را کارکنان پلیس اطلاعات تهران بزرگ که دارای مدرک کارشناسی به بالا با حداقل شش سال خدمت می باشند؛ تشکیل می دهند کـه بـر اسـاس روش نمونـه گیـری تصادفی ساده با حجم نمونه به تعداد ٧٠ نفر تعیین شدند. ابزار پژوهش را پرسش نامة ٢٠ سوالی تشـکیل داده اسـت . روایی ابزار به وسیلة روایی صوری تایید و اعتبار آن به وسیلة آلفای کرونباخ محاسبه که مقدار آن برای این پرسش نامه ، ٠.٧٦ به دست آمد. روش این ابزار روی گروه نمونه اجرا و بر اساس آزمون آماری همبستگی پیرسون و t تک نمونه ای مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت . نتایج تحقیق نشان می دهد بین ابعاد سه گانة ماموریت پلـیس اطلاعـات و امنیت عمومی با کاهش تهدیدات فرهنگی ناشی از نمادسازی فرقه های نوظهور، رابطة معنی داری وجود دارد که از همبستگی زیادی برخوردار است . نتایج تحقیق بیانگر آن است که ماموریت پلـیس اطلاعـات و امنیـت عمـومی بـا ضریب همبستگی معادل ٠.٧٩ موجب کاهش تهدیدات فرهنگی ناشی از نمادسازی فرقـه هـای نوظهـور مـی شـود. بنابراین ، توجه جدی به شاخص ها، مولفه ها و ابعادی که موجب تقویت پلیس اطلاعات و امنیت عمومی مـی شـود، می تواند موجبات کاهش تهدیدات فرهنگی ناشی از نمادسازی فرقه های نوظهور را در جامعه فراهم آورد.

خلاصه ماشینی:

"000 فراوانی 70 70 با توجه به نتایج جدول (٢)، می توان نتیجه گرفت که بـین مأموریـت پلـیس اطلاعـات و امنیت عمومی در بعد کاهش ناهنجاری ها با کاهش تهدیدات نرم ناشی از گسترش نمادها و مظاهر فرقه های نوظهور رابطة معناداری وجود دارد و میزان همبستگی آن زیاد است . 000 فراوانی 70 70 با توجه به نتایج جدول (٤)، می توان نتیجه گرفت که بین مأموریـت پلـیس اطلاعـات و امنیت عمومی در بعد نظم دهی با کاهش تهدیدات نرم ناشی از گسترش نمادها و مظاهر فرقه های نوظهور رابطة معناداری وجود دارد و میزان همبستگی آن زیاد است . 000 فراوانی 70 70 با توجه به نتایج جدول (٦)، می توان نتیجه گرفت که بـین مأموریـت پلـیس اطلاعـات و امنیت عمومی در بعد مقابله و کنترل جرائم اخلاقی بـا کـاهش تهدیـدات نـرم ناشـی از گسترش نمادها و مظاهر فرقه های نوظهور رابطة معناداری وجود دارد و میزان همبستگی آن زیاد است . 000 اطلاعات فراوانی 70 70 با توجه به نتایج جدول (٨)، می توان نتیجه گرفت که بین مأموریـت پلـیس اطلاعـات و امنیت عمومی با کاهش تهدیدات نرم ناشی از گسترش نمادها و مظاهر فرقه های نوظهور رابطة معناداری وجود دارد و میزان همبستگی آن زیاد است . ٠١ کمتر است ؛ فرضیة اصلی تأیید مـی شـود و بـا سـطح اطمینان بیش از ٩٩ درصد می توان گفت تقویت پلیس اطلاعات و امنیت عمومی موجب کاهش تهدیدات نرم ناشی از گسترش نمادها و مظاهر فرقه های نوظهور می شود."


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.