Skip to main content
فهرست مقالات

رابطه استفاده از فضای سایبر با گرایش دانش آموزان به خشونت

نویسنده:

علمی-پژوهشی (وزارت علوم)/ISC (24 صفحه - از 161 تا 184)

کلیدواژه ها :

پرخاشگری ،اینترنت ،دانش آموزان ،فضای سایبر ،بازی های رایانه ای

کلید واژه های ماشینی : خشونت ، پرخاشگری ، اینترنت ، دانش‌آموزان ، گرایش دانش‌آموزان به خشونت ، دانش ، خشـونت ، گرایش دانش‌آموزان بـه خشـونت ، فضای سایبر با گرایش دانش‌آموزان ، گرایش دانش آمـوزان بـه خشـونت

مقالة حاضر با هدف رابطة استفاده از فضای مجازی با گرایش دانش آموزان به خشونت با هدف سنجش تاثیر فضای مجازی در گرایش های پرخاشگرانه دانش آموزان صورت گرفته اسـت . اهمیـت ایـن تحقیـق از آنجـا نشئت می گیرد که امروزه فضای مجازی تاثیرات نـامطلوبی در بـروز رفتارهـای هیجـانی پرخاشـگرانه در بـین دانش آموزان علیه دیگران به وجـود آورده اسـت . ایـن فضـا، علیـرغم جـذابیت هـا، سـرگرمی هـا و پاسـخ بـه کنجکاوی های علمی مانند فیلم و بازی های رایانه ای ، روح و روان دانش آموزان را به مخاطره می اندازد. ایـن تحقیق با روش توصیفی – پیمایشی با انتخاب جامعة آماری از دانش آموزان منطقه ٢٢ تهـران صـورت گرفتـه است . همچنین ، برای نمونه گیری ابتدا با محاسبة حجم نمونه از طریق معادلة کوکران ، تعداد ١٤٦ نفر انتخاب و نمونه ها با روش نمونه گیری خوشه ای چندمرحله ای از سطح دبیرستان های منطقه انتخاب شدند. ابزار تحقیق نیز برای جمع آوری داده ها، پرسشنامة محقق ساخته بوده که قبل از اجرا، اعتبار و پایایی آن مورد تایید قرار گرفت که درنهایت ، داده ها در دو بخش توصیف و آزمون فرضیه ها مورد تجزیـه و تحلیـل قـرار گرفتنـد. یافتـه هـای تحقیق نشان می دهد که نقش خانواده در کنترل گرایش به خشونت دانش آموزان بسیار موثر بـوده و در رتبـة اول قرار دارد، همچنین ، فضای خشونت طلبی در اینترنت و بازی های اینترنتـی نیـز در افـزایش خشـونت طلبـی دانش آموزان موثر بوده و در رتبه های دوم و سوم قرار دارند. نتایج نشان می دهد عضویت دانـش آمـوزان در گروه های استفاده کننده در اینترنت و استفاده از بازی های رایانه ای سبب گرایش آنان به خشونت می شـود. از طرفی ، کنترل و نظارت بر استفادة آنان از اینترنت و بازی های رایانه ای سـبب کنتـرل خشـونت در ایـن گـروه می شود.

خلاصه ماشینی:

"لذا در این تحقیق به دنبـال پاسـخگویی بـه ایـن سـؤال هستیم که آیا بین فضـای سـایبر و خشـونت رابطـه وجـود دارد؟ آیـا بـین عضـویت در گروه های استفاده کننده از اینترنت در گرایش دانش آموزان بـه خشـونت رابطـه وجـود دارد؟ چه رابطه ای بین نقش خانواده در کنترل دانـش آمـوزان در اسـتفاده از اینترنـت و گرایش آنان به خشونت وجود دارد؟ آیا روابط دانش آموزان با یکدیگر در فضای سایبر در گرایش آنان به خشونت رابطه دارد؟ آیا انجام بازی های رایانه ای در گرایش دانش آمـوزان به خشونت رابطه دارد؟ و درنهایت ، اینکه آیا ایجاد روحیة خشـونت آمیـز در اینترنـت در گرایش دانش آموزان به خشونت رابطه دارد؟ با توجه به اینکه امروزه شاهد گسترش عرصه هـای مجـازی و فضـای سـایبر در تمـام شئون زندگی اجتماعی هستیم ، به طوری که انگار در دنیای فارغ از این دنیای واقعی نیـز زندگی می کنیم که این امر باعث آسیب ها و چالش هـایی در فضـای سـایبر شـده اسـت . ٠٠٠، می توان با اطمینان ٩٩ درصد بیان کرد بین نقش خانواده و گـرایش دانـش آمـوزان بـه خشونت ، رابطة معناداری وجود دارد و فرضیة H١ مـورد تأییـد بـوده و H٠رد مـی شـود؛ بنابراین بر طبق داده های جدول ، هر چه خانواده ، نقش خود را در کنترل جوانان و نظارت بر نحوة استفاده آن ها از اینترنت افـزایش دهـد، گـرایش بـه خشـونت در آن هـا کنتـرل می شود."


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.