Skip to main content
فهرست مقالات

تبیین آسیب های شغلی ماموران آگاهی در پی جویی قتل های خانوادگی

نویسنده:

علمی-پژوهشی (وزارت علوم)/ISC (18 صفحه - از 103 تا 120)

کلیدواژه ها :

قتل ،آسیب شناسی ،پلیس آگاهی ،قتل های خانوادگی ،فرآیند پی جویی

کلید واژه های ماشینی : قتل ، پی‌جویی قتل ، پی‌جویی قتـل هـای خـانوادگی بـه ، متصدی پی‌جویی قتل هـای خـانوادگی ، پی‌جویی قتل هـای خـانوادگی به‌دلیل ، هـای شغلی مأموران آگاهی پی‌جویی ، آسیب ، مأموران آگاهی پی‌جویی قتل ، مأموران آگاهی در پی‌جویی قتل ، ماموران آگاهی در پی‌جویی قتل

تحقیق تبیین آسیب های شغلی ماموران آگاهی در پی جویی قتل های خانوادگی با هدف بررسـی علمـی رونـد پی جویی این گونه قتل ها صورت گرفته است . در شرایطی که ماموران متصدی پی جویی قتل هـای خـانوادگی به دلیل سوء عملکرد موجب تضییع حقوق اصحاب پرونده (شاکی ، متهم )، شـده انـد ضـرورت دارد کـه ایـن موضوع در قالب یک بررسی منسجم پژوهشی مورد ارزیابی قرار گیرد. به منظور حصول به اهداف تحقیق ، از روش تحقیق پیمایشی برای تبیین این مهـم اسـتفاده شـده اسـت . جامعـة آمـاری ایـن تحقیـق ، کلیـة کارکنـان پی جویی قتل های خانوادگی پلیس آگاهی ناجا در سراسر کشور (٢٠٠ نفـر) هسـتند کـه بـا اسـتفاده از معادلـة کوکران ، تعداد ٩٥ نفر از بین آن ها با استفاده از نمونه گیری احتمالی سیستماتیک انتخـاب شـدند. همچنـین از ابزار پرسشنامة محقق ساخته (با مقیاس پنج درجه ای لیکرت ) برای گردآوری داده ها استفاده شـد کـه پـس از تایید اعتبار و پایایی اجرا شد. نتایج نشان می دهد که مـاموران آگـاهی در پـی جـویی قتـل هـای خـانوادگی بـا آسیب های متعددی روبرو هستند که در جهت رفع این آسیب ها، پیشنهاد مـی شـود کـه در درجـة اول ، دایـرة مبارزه با قتل های خانوادگی در پلیس آگاهی تشکیل شود و همچنین شایسته است که موضوع تخصص گرایی در پیگیری قتل های خانوادگی مورد توجه قرار گیرد.

خلاصه ماشینی:

"از سوی دیگر، نتایج این تحقیق بسیاری از تنگناهای موجود کارآگاهـان را در پی جویی قتل های خانوادگی به دلیل عدم رعایـت اصـول فنـی پلـیس علمـی (نجـابتی ، ١٣٨٢، ص ٢٥؛ نجاتی ، ١٣٨٥، ص ٨٧) رفع کرده و دارای نتایج کاربردی فراوانی ازجمله آموزش افسران در پـی جـویی صـحیح قتـل هـای خـانوادگی ، تقویـت عملکـرد مـأموران کلانتری ها در حفظ صحیح صحنة جرم ، بازجویی درست از اصحاب پرونده ، تقویت تعامل افسران جنایی با مقامات قضایی در دادسراها و دادگاه ها و پزشکی قانونی است . نتـایج آزمـون تـی نشـان مـی دهـد کـه میانگین تجربی (٣٥=M) بیشتر از میانگین تئوری تحقیق (٣٠=M) اسـت ؛ بنـابراین از نظر پاسخ دهندگان ، نحوة مصاحبه و بازجویی از متهمان و مرتبطان با قتل های خانوادگی ، در کاهش آسیب های شغلی مأموران آگاهی پی جویی قتل هـای خـانوادگی مـؤثر اسـت ؛ بنابراین با توجه به اهمیت زیاد مصاحبه و بازجویی از متهمـان در پـی جـویی قتـل هـای خانوادگی باید تلاش کرد که مصاحبه و بـازجویی در شـرایط مسـاعد و توسـط افسـران آموزش دیده صورت پذیرد. با این توصیف ، آسیب شناسی پی جویی قتل های خانوادگی را باید در عدم توجه پلیس آگـاهی بـه الگـوی پـی جـویی قتـل هـای خانوادگی جستجو کرد که این الگو دارای مؤلفه های زیر است : نحوة اطلاع پلیس از جرم قتل و تأیید آن توسط پلیس ؛ حفظ و بررسی صحنه ؛ انجام تحقیقات پلیسی در خصوص کشف قتل ؛ بازجویی و مصاحبه از متهمان مرتبط با پروندة قتل و بازسازی صحنة قتل ."


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.