Skip to main content
فهرست مقالات

بررسی سیمای جنایی جرم سرقت

نویسنده:

علمی-پژوهشی (وزارت علوم)/ISC (20 صفحه - از 125 تا 144)

کلیدواژه ها :

سرقت ،ظرفیت جنایی ،سیمای جنایی ،آمارهای جنایی

کلید واژه های ماشینی : سرقت ، بررسی سیمای جنایی جرم سرقت ، جرم ، شهر کرمانشاه ، بررسی سیمای جنایی شهر کرمانشاه ، آمار ، سـرقت ، منطقة جغرافیایی شمال شهر کرمانشاه ، ١٢ بیشترین آمار ارتکاب سرقت ، خودرو

مطابق داده های آماری در سطح کشور و همچنین شهر کرمانشاه ، سرقت به عنوان مهم ترین جرم از نظـر میـزان وقوع در بین جرائم علیه اموال و مالکیت است . بنابراین ضرورت دارد به منظور کنتـرل جـرم مـذکور، سـیمای جنایی این جرم ، از حیث ویژگی های اموال مسروقه ، مرتکبان و بـزه دیـدگان مـورد بررسـی قـرار گیـرد. ایـن پژوهش بررسی سیمای جنایی شهر کرمانشاه (بررسی سرقت بر اساس ویژگی های اموال مسروقه از سال ١٣٨٧ تا ١٣٩١) به منظور اعمال اقدامات پیشگیرانه برای کاهش این جرم انجـام شـده اسـت . تحقیـق حاضـر از لحـاظ هدف ، کاربردی است . از نظر شیوة اجرا، توصیفی – تحلیلی از نوع پیمایشی است . جامعة آماری ایـن تحقیـق مجموع جرائم سرقت ؛ شامل سرقت هایی است که طی دورة زمانی ٥ ساله در شهرسـتان کرمانشـاه واقـع شـده است . اطلاعات موردنیاز تحقیق از مجموعه آمارهای موجود در مراجع انتظامی و قضایی به صورت تمام شمار به دست آمده است . یافته های حاصل از تحقیق نشان می دهد که رابطة معنی داری بین ساعات ، موقعیت مکانی و جغرافیایی سرقت و نوع سرقت در کرمانشاه وجود دارد. طبق این یافته ها، مشـخص شـد کـه بیشـترین آمـار سرقت های خودرو در شمال شهر، سرقت از اماکن خصوصی در مرکز شهر و در نیمة دوم شبانه روز (سـاعات ١٤-٢٤) و سرقت های وسایل خودرو در شمال شهر و موتورسیکلت در جنـوب شـهر، سـرقت هـای منـزل در شمال شهر، مغازه در مرکز شهر و اماکن دولتی در جنوب شهر و در ساعات اولیه شبانه روز (١-١٢) بـه وقـوع پیوسته است . نتایج تحقیق نشان می دهد که ترسیم سیمای جنـایی کرمانشـاه ضـمن مشـخص کـردن وضـعیت سرقت در بازة زمانی تعیین شده ، شناخت راهکارهای پیشگیرانه از ارتکاب این جرم را آسان تر می کند.

خلاصه ماشینی:

"جدول ١٤- مقایسة بین زمان و مکان سرقت و سرقت اماکن دولتی در شهر کرمانشاه متغیر مورد بررسی آزمون تی درجه آزادی سطح معناداری تفاوت میانگین ساعات سرقت 12/33 48 0/0001 1/20 جدول ١٥- آمار توصیفی سرقت اماکن دولتی خطای انحراف متغیر مورد بررسی تعداد میانگین انحراف معیار استاندارد ساعات سرقت 49 1/20 1/36 0/40 بحث و نتیجه گیری پژوهش حاضر با هدف بررسی سیمای جنایی شهر کرمانشاه (بررسی سـرقت بـر اسـاس ویژگی های اموال مسروقه از سـال ١٣٨٧ تـا ١٣٩١) بـه منظـور تعیـین آمـار بیشـترین سرقت ها ازنظر زمان و مکان جغرافیایی وقوع برای تـدابیر پیشـگیری از آن انجـام شـده است . بنابراین با توجه بـه اهداف تحقیق می توان نتایج آن را به شرح ذیل بیان کرد: نتایج به دست آمده از تحقیق نشان می دهد که بین زمان و مکان سرقت و سرقت خـودرو رابطة معناداری وجود دارد؛ این بدان معناست که بیشترین سرقت خـودرو در نیمـة دوم شبانه روز با ٧٤ درصد و در منطقة جغرافیایی شمال شهر کرمانشاه با ٤١ درصد فراوانـی به نسبت سایر مناطق به وقوع پیوسته اسـت . یکی دیگر از نتایج به دست آمده از تحقیق نشان می دهد که بین زمان و مکـان سـرقت و سرقت وسایل خودرو در شهر کرمانشاه رابطة معناداری وجود دارد؛ این بدان معناست که بیشترین سرقت وسایل خودرو در نیمة اول شبانه روز با ٥٤ درصد و در منطقة جغرافیایی شمال شهر کرمانشاه با ٥١ درصد فراوانی به نسبت سایر مناطق به وقوع پیوسته است ."


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.