Skip to main content
فهرست مقالات

جنگ نرم و ضرورت آموزش و میزان آگاهی پلیس برای مقابله با آن

نویسنده:

علمی-پژوهشی (وزارت علوم)/ISC (20 صفحه - از 105 تا 124)

کلیدواژه ها :

قدرت نرم ،پلیس ،تهدید نرم ،جنگ نرم ،جنگ سخت

کلید واژه های ماشینی : جنگ نرم ، آموزش و میزان آگاهی پلیس ، سیاسی ، دشمن در جنگ نرم ، میزان آگاهی پرسش‌شوندگان از اهداف ، قدرت نرم ، جنـگ نـرم ، مقابله ، آگاهی پلیس از اهداف اجتماعی ، آمار استنباطی میزان آگاهی پرسش‌شوندگان

جنگ نرم ، جدیدترین راهکار طراحی شده دشمنان زخم خورده است که قصد دارند از طریق آن در مختصات فکری اقشار مختلف نفوذ کرده و در داخل کشور برای رسیدن به اهداف شوم خود نیرو سـازی کننـد. پلـیس به عنوان یکی از موثرترین نهادهای پاسدار نظم و امنیت در زمینة مهار بحران های مختلف ، در صف اول مبارزه با دشمن قرار دارد؛ بنابراین لازم است کلیة کارکنان نیروی انتظامی برای آگاهی از اهداف دشمن و مولفه های جنگ نرم تحت آموزش قرار گیرند. مقالة حاضر که نتیجة انجام تحقیق علمی در این زمینه است سعی کـرده است با استفاده از روش توصیفی - پیمایشی و شیوه های آمار توصیفی و استنباطی ، به دنبال اثبـات یـا رد میـزان تاثیر آموزش و آگاهی پلیس از اهداف اجتماعی ، فرهنگی ، سیاسی ، دینی و اقتصـادی دشـمن در جنـگ نـرم برای مقابله و مهار آن باشد. جامعة آمـاری تحقیـق بـه تعـداد ١٠٢ نفـر از کارکنـان پـایور فرمانـدهی انتظـامی شهرستان بهارستان (فا. ویژة غرب تهران ) است که از طریق پرسشنامة محقق ساخته مورد پرسش قرارگرفته اند. یافته های به دست آمده حاکی از آن بود که هر پنج فرضیة تحقیق بـه اثبـات رسـید و نشـان داد کـه آمـوزش و آگاهی پلیس در زمینة مقابله با پنج مولفه ای که دشمنان در جنگ نرم دنبال می کنند، موثر است . در این میان ، مولفة اجتماعی با کسب ١٨/٩٦ درصد امتیاز و سیاسی با کسب ١٧/٥٨ درصد امتیاز اهمیت بیشتری نسـبت بـه سه مولفة دیگر داشتند. از سوی دیگر، نتایج به دست آمده نشان داد که هدف یا مولفة اقتصادی ، کمترین میزان تاثیر را در جنگ نرم دشمن برعلیه کشور و مردم ایران دارد.

خلاصه ماشینی:

"در راستای نتایج تحقیق چند پیشنهاد نیز مطرح می شود: - پلیس به عنوان نهاد ناظر و پاسدار نظم و امنیت اجتماعی و بازوی دفاعی دولت در مهار ناآرامی ها، در مهار بحران های سیاسی کاذب یا جوسـازی فتنـه هـایی کـه پـیش از ایـن نمونه هایی از آن ها مشاهده شد و ممکن است بعد از این نیز نمونه های دیگری پیش آید، باید با پیش بینی مبتنی بر اطلاعات ناشی از آموزش هـای مـرتبط بـا جنـگ نـرم ، تـوان پیشگیری و مقابله با آن ها را داشته باشد. از دیدگاه کالینز؛ نظریه پرداز دانشگاه ملی جنگ آمریکـا، جنـگ نـرم عبارت است از: «استفادة طراحی شده از تبلیغات و ابزارهای مربوط به آن ، بـرای نفـوذ در مختصات فکری دشمن با توسل به شیوه هایی که موجب پیشرفت مقاصـد امنیـت ملـی ______________________________________________________ 1-Hard War 2-Cold War 3-Soft War پلیس از مؤلفه های جنگ نرم برای مقابله با توطئه هـای دشـمنان نظـام اسـلامی اسـت . مقالة حاضر که نتیجة انجام تحقیق علمی در این زمینه است سعی کـرده است با استفاده از روش توصیفی - پیمایشی و شیوه های آمار توصیفی و استنباطی ، به دنبال اثبـات یـا رد میـزان تأثیر آموزش و آگاهی پلیس از اهداف اجتماعی ، فرهنگی ، سیاسی ، دینی و اقتصـادی دشـمن در جنـگ نـرم برای مقابله و مهار آن باشد."


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.