Skip to main content
فهرست مقالات

راهکارهای پیشگیری از اقدامات سازمان یافته در قاچاق مشروبات الکلی

نویسنده:

علمی-پژوهشی (وزارت علوم)/ISC (26 صفحه - از 79 تا 104)

کلیدواژه ها :

قانون ،قاچاق ،پیشگیری ،مشروبات الکلی ،اقدامات سازمان یافته

کلید واژه های ماشینی : قاچاق مشروبات الکلی ، قاچاق ، راهکارهای پیش‌گیری از اقدامات سازمان‌یافته ، اقدامات سازمان‌یافتة قاچاقچیان مشروبات الکلی ، جرم ، قاچاق سازمان‌یافتة مشروبات الکلی ، مصرف مشروبات الکلی ، اقدامات سازمان‌یافته در قاچاق ، پیش‌گیری ، اقدامات سازمان‌یافته در قاچاق مشـروبات

مصرف مشروبات الکلی می تواند منشا بسیاری از جرائم خشن و اتفاقی نظیر قتل ، تجاوزات بـه عنـف ، سـرقت هـای مسلحانه و غیره باشد و بالطبع ، ناهنجاری های اجتماعی قابل توجهی را در جامعه به وجود آورد؛ اما مبارزة قاطعانه بـا این معضل شوم ، همواره با چالش ها و موانعی روبه رو بوده کـه اغلـب اهمیتـی بیشـتر از کلیـت موضـوع داشـته انـد. اقدامات سازمان یافتة قاچاقچیان در قاچاق مشروبات الکلـی ازجملـه چـالش هـای موجـود در ایـن راستاسـت ، کـه ضرورت دارد تا راهکارهای مقابله ای مرتبط را احصاء و با به کارگیری آن ها، زمینة مهــار قاچاق مشروبات الکلی را فراهم کرد. از این روی ، در مقالة حاضر، راهکارهای پیشگیری از اقدامات سازمان یافتة قاچاقچیان مشروبات الکلی شناسایی و بررسی شده است . این پـژوهش ازنظـر نـوع و هـدف ، کـاربردی ٣ و ازنظـر ماهیـت و روش ، توصـیفی - تحلیلی ٤ است . بر این اساس ، ابتدا به تبیین و تحلیل فرآیند قاچاق مشروبات الکلی پرداخته شده و سـپس مولفـه هـای دخیل در آن و نقش متغیرهای موجود بررسی و نهایتا با توصیف و تشریح وضع موجـود، مـدل مفهـومی مـوردنظر ترسیم شده است . پرسشنامة پژوهش در دو بـعد، پنج مولفه و ٢٩ سوال و با استفاده از طیف لیکرت تنظیم شده است . جامعة آماری ٥، از دو طیف کارشناسان پلیس و قضایی تشکیل و حجم آن بـه تعـداد ٤٠ نفـر تعـین و بـرای آزمـون پایائی پرسشنامه از روش محاسبة آلفای کرونباخ استفاده شده که ضریب اعتبار آن ٨٧٦ درصد به دست آمـده اسـت . نتایج تحلیل نشان می دهد که تمامی مولفه های وابسته به هر دو بعـد پیشـگیری اجتمـاعی و وضـعی از ضـروریات و راهکارهای مقابله با اقدامات سازمان یافته در قاچاق مشـروبات الکلـی مـی باشـند و بایـد از آن هـا بهـره بـرد؛ لـیکن آموزش همگانی در جهت ارتقای سطح آگاهی عموم ، فرهنـگ سـازی و اصـلاح زمینـه هـای اقتصـادی در جامعـه خصوصا برای جوانان همگام با اجرای کامل قوانین و مقررات موضوعه ، از اهمیت بسیار بیشتری برخوردارند. نتیجة نهایی پژوهش ، حکایت از رجحان پیشگیری اجتماعی بر پیشگیری وضعی دارد. البته ، برای پیشـبرد کـار و پیمـودن سیر صعودی در دستیابی به اهداف تعین شده ، لازم است استفادة هم زمان از همة اهرم های موثر را مدنظر داشت .

خلاصه ماشینی:

"جدول ٤- میزان تأثیر پیشگیری اجتماعی و مؤلفه های وابسته به آن در مقابله با قاچاق سازمان یافتة مشروبات الکلی سؤالات فراوانی آموزش عمومی مردم از پیامدهای قانونی و مجازات قاچاق ، نگهداری و 1 استفاده از مشروبات الکلی 15 10 8 7 0 آگاه سازی نوجوانان و قشر جوان جامعه نسبت به مضرات استفاده از ٢ مشروبات الکلی ویژه در ارتکاب جرائم خشن 12 16 8 4 0 به معرفی الکل به عنوان ماده ای اعتیادآور و مخل برای سلامتی جامعه و 3 شهروندان 12 16 10 2 0 افزایش آگاهی جامعه از اهداف شوم دشمنان نسبت به اشاعة مصرف 4 مشروبات الکلی 7 10 12 11 0 مستندسازی حوادث ناشی از مصرف و قاچاق مشروبات الکلی و 5 اطلاع رسانی به جامعه 12 18 6 2 2 توجه به اعتقادات مردم مسلمان و تلاش در جهت ارتقای پایه های 6 فرهنگی و اعتقادی 15 16 5 4 0 گسترش فرهنگ مذهبی و ارزشی در تشدید قبح قاچاق ، نگهداری و 7 مصرف مشروبات الکلی 17 13 6 3 1 تلاش در جهت تغییر باورهای رایج در جامعه نسبت به استفاده از 8 مشروبات الکلی 8 11 18 3 0 ارتقای سطح بینش و آگاهی عموم از مسائل شرعی و عرفی مشروبات 9 الکلی 14 15 7 3 1 توجه به هویت ملی و تعصب میهنی مرزنشینان با ایجاد امکانات لازم ١٠ در جهت توسعة اماکن آموزشی و ارتقای مراتب تحصیلاتی 12 12 13 3 0 تلاش در جهت رفع محرومیت از مرزنشینان با ایجاد فرصت های شغلی 11 متناسب در مناطق مرزی کشور 15 18 4 1 1 رونق صنایع دستی ، دامداری و کشاورزی به عنوان مشاغل مطلوب اکثر 12 وستاییان ویژه در استان های مرزی 11 18 8 2 0 ر به سرمایه گذاری دولتی در مناطق دورافتاده مرزی با جذب سرمایه های ١٣ سرگردان در راستای ایجاد بنگاه های کلان اقتصادی 15 17 4 2 2 تخصیص اعتبارات لازم برای توسعة زیرساخت های فناورانه و ١٤ فناوری های نوین در گذرگاه های مرزی و استان های عقبه 9 11 17 5 0 ١٥ افزایش ریسک قاچاق و کاهش سودآوری قاچاقچیان مشروبات الکلی 18 19 3 0 0 برای توصیف نظرات پاسخگویان در خصوص گویه های مربوط به هرکدام از مؤلفـه هـا، نیاز به بررسی بیشتر از طریق تعیین درصد فراونی پاسخ به پرسش ها بـود کـه درصـدها تعیین و مشخص شد."


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.